Náklady podnikov na ochranu životného prostredia v doprave

Dátum poslednej aktualizácie: 08.12.2021

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje finančné prostriedky, ktoré sú vynaložené v doprave na ochranu životného prostredia. Finančné prostriedky tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady.

Jednotka indikátora

tis.eur

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Investície na ochranu ŽP v sektore sú  investície vynaložené na obstaranie dlhodobého majetku slúžiaceho na ochranu životného prostredia (stroje, zariadenia, pozemky) formou kúpy alebo vytvorené vo vlastnej réžii vrátane technického zhodnotenia.
 
Bežné náklady sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Predstavujú súčet vnútroorganizačných nákladov (najmä mzdových) a nákladov, ktoré organizácia hradí iným subjektom  za poskytnuté environmentálne služby.
 
Náklady podnikov tvoria súčet investičných nákladov na ochranu ŽP a bežných nákladov na ochranu ŽP.  
 

Metodika:

Indikátor popisuje finančné prostriedky, ktoré sú vynaložené v sektore energetika na ochranu životného prostredia. Jedná sa o sekciu D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (Štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE Rev. 2)). Finančné prostriedky - náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia v energetike a bežné náklady. Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami.
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Vyhodnotenie realizácie Opatrení vlády SR na realizáciu Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia (2000)
 
V dokumente Opatrenie vlády SR na realizáciu Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia sa uvádza, že v rámci systému uplatňovania ekonomických nástrojov v ochrane životného prostredia je potrebné rozpracovať najmä daňové a finančné nástroje.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (2001)

Jedným z princípov TUR, ktorý sa pritom využíva, je princíp ”znečisťovateľ platí”. Všetky environmentálne náklady je potrebné preniesť na výrobcov a spotrebiteľov a neprenášať tieto náklady na iné časti spoločnosti, iné krajiny alebo budúce generácie. Samotné ceny by mali vyjadrovať relatívnu vzácnosť a celkovú hodnotu zdrojov a mali by tak prispievať k ochrane životného prostredia. Takýmito nástrojmi sú najmä:

  • štátny rozpočet, rozpočet obcí, rozpočet podnikov a iných organizácií,
  • rôzne formy daňových úľav, mäkkých úverov, dotácie, bezúročné pôžičky a pod.,
  • formy negatívnej stimulácie napr. platby za znečistenie a využívanie prírodných zdrojov,
  • dane,
  • oceňovanie zdrojov, oceňovanie práce, oceňovanie výrobkov a pod.

Strategické ciele:
24. Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR

 

  • uplatnenie ekonomických nástrojov v oblasti životného prostredia - riešenie environmentálnej zadlženosti, poplatky za znečistenie, podpora ekologickej gramotnosti a ekodesignu,
  • zavedenie systému internalizácie externalít do cien výrobkov, služieb a produkcie – zahŕňať environmentálne a sociálne náklady do cien produktov.

 
7. environmentálny akčný program EÚ (2013)

Európska únia v 7. environmentálnom akčnom programe ako jeden z prioritných cieľov určila zabezpečenie investícií do politiky v oblasti životného prostredia a klímy a riešenie environmentálnych externalít. V súvislosti s riešením environmentálnych externalít sa očakáva systematickejšie uplatňovanie zásady znečisťovateľ platí, a to najmä postupným ukončovaním dotácií, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj nákladov podnikov na ochranu životného prostredia v doprave?

Kľúčové zistenia

  • V sledovanom období rokov 2009 – 2020 náklady podnikov na ochranu životného prostredia v doprave zaznamenali výrazné medziročné nárasty a poklesy a v roku 2020 dosiahli 8 061 tis.eur. 
  • Náklady na ochranu životného prostredia v doprave predstavovali v roku 2020 len 0.99 % z celkových nákladov vynaložených na ochranu ŽP, zatiaľ čo v roku 2009 to bolo 7,8 %.
Zmena od roku 2009 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_neutral emo_neutral
Indikátor je hodnotený od roku 2009. Náklady na ochranu životného prostredia v doprave mali kolísavý charakter s najnižšou hodnotou v roku 2017.  Náklady podnikov na ochranu životného prostredia v doprave zaznamenali pokles.
     

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Investície na ochranu životného prostredia v sektore doprava v sledovanom období rokov 2009 – 2019 mali kolísavý charakter, pričom najvyššiu hodnotu 34 258 tis.eur dosiahli v roku 2009, naopak, najnižšiu úroveň dosiahli roku 2018. Od roku 2020 sa investície na ochranu životného prostredia v sektore doprava samostatne neuvázajú.
Bežné náklady na ochranu životného prostredia v sledovanom období rokov 2009 – 2020 zaznamenali výrazný pokles do roku 2017. V roku 2018 sa dostali na úroveň roku 2009 a v rokoch 2019 a 2020 boli zaznamenané len minimálne medziročné poklesy.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk