Využívanie ekologických palív v doprave

Dátum poslednej aktualizácie: 15.12.2021

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje spotrebu ekologických palív skvapalnený zemný plyn (LPG) a stlačený zemný plyn (CNG).

Jednotka indikátora

t, m3

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

LPG  (skvapalnený zemný plyn / liquefield petroleum gas) – získava sa pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách. Spravidla je to skvapalnená zmes propán-butánu a používa sa ako palivo.
 
CNG (stlačený zemný plyn / compressed natural gas) – získava sa stlačením zemného plynu na tlak 20 – 22 MPa a využíva sa ako alternatívne palivo pre spaľovacie motory. Je to ekologické palivo, pretože vysoký obsah vodíka v metáne je príčinou nízkeho podielu CO2 na jednotku uvoľnenej energie.
 

Metodika:

Základné informácie pre celkovú bilanciu spotreby pohonných látok  a stanovenie spotreby pohonných látok v cestnej doprave predstavujú údaje o výrobe, dovoze, distribúcii a predaji automobilových benzínov a motorovej nafty získané od výrobcov pohonných látok – Slovnaft a. s. Bratislava, z Colného riaditeľstva SR, Štatistického úradu SR (predbežné údaje).
Údaje o distribúcií a predaji plynných palív motorových vozidiel – LPG sú poskytované výhradnými distribútormi pre sieť čerpacích staníc LPG a o predaji stlačeného zemného plynu CNG na plniacich staniciach SR sú poskytnuté kompetentným pracovníkmi SPP a. s. a SAD, ktoré tieto plniace stanice prevádzkujú. Využívajú sa ako reálne údaje a slúžia aj ako vstupný údaj pre potreby výpočtu emisií z cestnej dopravy programom COPERT 4. Údajmi disponuje a spracováva Výskumný ústav dopravný a.s., Žilina a poskytuje ich len na vyžiadanie.
 

Zdroj dát:

VÚD a.s. (Správa „Monitoring a analýza životného prostredia“)


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia rozvoja dopravy do roku 2020 (2010)
 
4.2 Strategická oblasť – Konkurencieschopné služby a rovnovážny rozvoj všetkých druhov dopravy
 
Špecifický cieľ:
  • Uplatňovať “ko-modálny prístup“ – účinné využívanie rôznych druhov dopravy a ich spájanie s cieľom optimalizácie dopravného systému a efektívnejšieho využívania druhov dopravy priaznivejších pre životné prostredie.
  • Podporovať hospodársku súťaž uplatňovaním rovnakého prístupu v podnikaní pri poskytovaní dopravných služieb a pri spoplatňovaní dopravnej infraštruktúry.
 
Priority v oblasti dopravných služieb :
  • Zníženie preťaženia dopravnej infraštruktúry, ktoré negatívne ovplyvňuje náklady a čas dopravy a zvyšuje spotrebu paliva.
  • Znižovanie závislosti dopravy na fosílnych palivách.

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (2016)

Vízia dopravného sektora do roku 2030

Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Strategický globálny cieľ 5 (SGC 5)
Zníženie negatívnych environmentálnych a negatívnych socioekonomických dopadov dopravy (vrátane zmeny klímy) v dôsledku monitoringu životného prostredia, efektívneho plánovania/realizácie infraštruktúry a znižovaním počtu konvenčne poháňaných dopravných prostriedkov, resp. využívaním alternatívnych palív.

Kľúčová otázka

Zvyšuje sa spotreba ekologických palív v doprave?

Kľúčové zistenia

  • Spotreba ekologických palív v sledovanom období 2005 – 2018 mala kolísavý charakter. V roku 2018 sa spotreba LPG zvýšila o 6,23 % oproti roku 2005, medziročný nárast predstavoval 4,3 %.
  • Spotreba CNG zaznamenala v hodnotenom období niekoľkonásobný nárast. Po roku 2013 pozorujeme pokles a v roku 2018 spotreba CNG bola približne na úrovni roku 2005. Pokles spotreby CNG v období rokov 2013 - 2018 predstavoval 35,2 % a medziročne 11,9 %
  • Spotreba LPG a CNG sa od roku 2018 nesleduje.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_neutral emo_neutral
Spotreba ekologických palív LPG a CNG sa zvýšila.
Spotreba LPG bola približne na rovnakej úrovni s minimálnymi nárastmi a poklesmi. V spotrebe CNG došlo k poklesu.
Spotreba LPG zaznamenala mierny medziročný nárast. Spotreba CNG medziročne poklesla.
Údaje o spotrebe palív LPG a CNG sa od roku 2018 nesledujú.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Motorové palivá skvapalnený ropný plyn – skvapalnený propán-bután (LPG) a stlačený zemný plyn (CNG) zatiaľ predstavujú u nás z krátkodobého, či strednodobého hľadiska určitú alternatívu  voči motorovým benzínom a motorovej nafte, ako lacnejšie a environmentálne priaznivejšie pohonné látky. Treba však zdôrazniť, že sú to  fosílne palivá, ktorých výroba je úzko spojená s ťažbou a spracovaním ropy, teda majú pôvod v neobnoviteľných energetických zdrojoch.
 
Spotreba alternatívneho paliva LPG (propán – bután) má kolísavý charakter. K výraznému poklesu o cca 29 % došlo v období rokov 2005 – 2010. Po roku 2010 spotreba LPG zaznamenala medziročné nárasty a poklesy. V roku 2018 medziročný nárast predstavoval 4,2 % a spotreba bola prilbližne na úrovni roku 2005 .
Príčinou nárastu spotreby plynného paliva LPG je rast cien iných pohonných látok, teda aj ekonomická stránka prevádzky dopravných prostriedkov a snaha ušetriť finančné prostriedky.
 
Údaje o spotrebe CNG svedčia o niekoľkonásobnom náraste spotreby tejto pohonnej látky medzi rokmi 2010 a 2013 a po tomto roku boli zaznamenané medziročné poklesy. V roku 2013 bola spotreba CNG ako pohonnej látky na úrovni 11 538 004 m3. V roku 2018 môžeme konštatovať pokles v spotrebe CNG na úroveň 7 481 815 m3, čo predstavuje pokles o 35,2 % oproti roku 2013.  

Medzinárodné porovnanie

Využívanie čistých a aleternatívnych palív  (Use of cleaner and alternative fuels)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk