Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Subvencie štátu do oblasti verejnej dopravy

Dátum poslednej aktualizácie 09.01.2020

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje subvencie (dotácie) štátu do oblasti verejnej dopravy.  

Jednotka indikátora

mil.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia rozvoja dopravy do roku 2020 (2010)
 
3.3. Hnacie sily vplývajúce na vývoj dopravy
 
Na vývoj dopravy budú v najbližších rokoch významne vplývať hnacie sily (drivers), ktoré môžeme rozdeliť na: externé, interné a opatrenia dopravnej politiky.
 
e) Obmedzenosť finančných zdrojov pre trvalo udržateľnú dopravu

Jedným z riešení je aj postupné začleňovanie externých nákladov vo všetkých druhoch dopravy pri spoplatnení infraštruktúry v súlade s návrhom stratégie EK z roku 2008 v tejto oblasti. SR bude túto stratégiu napĺňať, aby náklady používateľov zahŕňali vonkajšie náklady pre všetky druhy dopravy a vozidlá. Vývojom technológií, napr. palubných jednotiek a globálnych polohových systémov pri vyberaní mýta, sa v budúcnosti uľahčí uplatňovanie tejto stratégie. Poplatky za “externality“ budú slúžiť na reguláciu dopravy a zároveň budú vytvárať príjmy na financovanie rozvoja infraštruktúry alebo alternatívne dopravné riešenia, čím sa zvýši finančná sebestačnosť odvetvia dopravy.
 
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (2014)
 
3.2 Vízie a ciele procesov stabilného a efektívneho rozvoja dopravného sektora
 
Vízie a strategické ciele:
 
Vízia VP1 Efektívne procesy plánovania rozvoja dopravného sektora
Vízia VP2 Udržateľné financovanie dopravného sektora
 
Realizácia týchto vízií bude uskutočnená prostredníctvom napĺňania čiastkových strategických cieľov, ku ktorým patria nasledujúce:
 
Strategický cieľ SP1 Nastavenie procesov predprojektovej prípravy vedúcich k udržateľnému rozvoju dopravy
Strategický cieľ SP2 Budovanie kvalitnej dátovej bázy pre plánovanie rozvoja dopravného sektora
Strategický cieľ SP3 Udržateľný plán financovania dopravnej infraštruktúry zámerov sektora

Kľúčová otázka

Zvyšujú sa dotácie štátu do rozvoja verejnej hromadnej dopravy?

Kľúčové zistenia

  • Dotácie zo štátneho rozpočtu v sledovanom období 1995 – 2018 zaznamenali nárast do roku 2009 a po tomto roku mali kolísavý charakter. Najvyššie dotácie boli zaznamenané v roku 2012 v hodnote 563,74 mil.€.
  • Podľa druhu dopravy bola najviac dotovaná železničná doprava, nasledovala autobusová a najmenej dotovaná počas celého obdobia bola mestská hromadná doprava.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_smile Pozitivny trend emo_smile
Dotácie mali rastúci trend. Dotácie mali rastúci trend do roku 2009 a po tomto roku poklesli. Výraznejší nárast bol zaznamenaný v roku 2012. Bol zaznamenaný minimálny medziročný nárast.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Vývoj hromadnej osobnej dopravy má strategický význam a vplyv na ostatné odvetvia národného hospodárstva a mobilitu obyvateľstva.

Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok finančných zdrojov v štátnom rozpočte SR vyplýva nevyhnutnosť prijať postup, ktorý vychádza z odbornej, na ekonomických základoch, založenej metodiky poskytovania dotácií do verejnej hromadnej osobnej dopravy. Dotácie, ktoré dostávajú dopravcovia zo štátneho rozpočtu na úhradu strát z realizácie výkonov vo verejnom záujme sú však na poskytovaný rozsah výkonov nedostatočné a z roka na rok prehlbujú zlú ekonomickú situáciu dopravcov. Rozsah siete a prepravné možnosti linkovej autobusovej dopravy i železničnej osobnej dopravy sú zásadne ovplyvnené finančnými možnosťami verejných rozpočtov.

Z pohľadu financovania pravidelnej verejnej osobnej dopravy je potrebné dodržiavať princíp dotovania len výkonov uzatvorených v rámci zmlúv vo verejnom záujme.
Od roku 2000 dotácie zo štátneho rozpočtu neustále narastajú. V roku 2018 narástli dotácie zo štátneho rozpočtu oproti roku 2000 o 144 % a medziročný pokles predstavoval 4,5 %.  Najvýraznejšie rástli, resp. najviac finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu smerovalo v roku 2012 do železničnej verejnej dopravy (dotácie narástli o 123 % oproti roku 2000). Najmenej finančných prostriedkov bolo v roku 2012 určených pre MHD, ale aj tak tieto dotácie boli  niekoľko násobne vyššie ako v roku 2000. V roku 2018 dotácie zaznamenali medziročný nárast vo všetkých druhoch verejnej dopravy.
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 
Subvencie sú bežné jednostranné platby, ktoré štátna správa poskytuje rezidentským výrobcom. Tvoria ich subvencie na produkty a ostatné subvencie na produkciu.


Metodika:

 
Štatistické zisťovanie sa vykonáva formou vyplňovania štatistických formulárov, ktoré sú dostupné na stránke štatistického úradu SR. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2015 - 2017 vydaného v Zbierke zákonov SR.

Štatisitcké formuláre - Okruh: Doprava


Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: