X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Odpady z poľnohospodárstva

Dátum poslednej aktualizácie 30.01.2020

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva odpadov vyprodukovaných poľnohospodárskou činnosťou.

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom


Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
3.21. Reštrukturalizácia, modernizácia a ozdravenie výrobného sektora
  • minimalizácia tvorby odpadov, podpora uzavretých cyklov výroby
3.24. Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR
  • uskutočňovanie dlhodobej zmeny vzorcov výroby a spotreby v záujme znižovania energo-materiálových tokov a následného znižovania množstva odpadov

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (2015)
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2018)
Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

 

Kľúčová otázka

Znižuje sa množstvo odpadov vyprodukovaných poľnohospodárskou činnosťou?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2005 do roku 2018 mala celková produkcia odpadov z poľnohospodárstva kolísavý charakter, pričom sa za dané obdobie jej objem znížil o 23,1 %.
  • V roku 2018 bolo z poľnohospodárstva vyprodukovaných 508 466 t ostatných a nebezpečných odpadov spolu.
Zmena od roku 1993 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_smile emo_smile
Došlo k zmene metodiky a údaje sú navzájom neporovnateľné. V období rokov 2005 - 2018 kleslo množstvo odpadov vyprodukovaných z poľnohospodárskej činnosti. Medziročne došlo k poklesu produkcie odpadov.

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch (výbušnosť, oxidovateľnosť, vysoká horľavosť, horľavosť, dráždivosť, škodlivosť, toxicita, rakovinotvornosť, leptavosť, infekčnosť, vývojová toxicita, mutagénnosť, látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú toxické alebo veľmi toxické plyny, látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môže mať niektorú z vyššie uvedených charakteristík a ekotoxicita).
 

Metodika:

Zisťovanie údajov o odpadoch z poľnohospodárstva sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov odpadov (podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.).
Zaraďovanie odpadov sa uskutočňuje na základe európskeho katalógu odpadov, ktorý je v SR vydaný formou vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. (v znení neskorších predpisov). Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť O – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo N – nebezpečné odpady.
 
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR bola do roku 2013 Slovenská agentúra životného prostredia ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR a od roku 2014 MŽP SR.

 

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: