Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Odpady z poľnohospodárstva

Dátum poslednej aktualizácie 12.01.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva odpadov vyprodukovaných poľnohospodárskou činnosťou.

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom


Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)
Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 10.5 Predchádzať tvorbe bioligicky rozložiteľného a potravinového odpadu


 

 

Kľúčová otázka

Znižuje sa množstvo odpadov vyprodukovaných poľnohospodárskou činnosťou?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2005 do roku 2020 mala celková produkcia odpadov z poľnohospodárstva kolísavý charakter, pričom sa za dané obdobie sa jej objem znížil o 46 %.
  • V roku 2020 bolo z poľnohospodárstva vyprodukovaných 357 514,2  t ostatných a nebezpečných odpadov spolu.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile emo_smile
Od roku 2005 bol zaznamenaný pokles. V období rokov 2015 - 2018 kleslo množstvo odpadov vyprodukovaných z poľnohospodárskej činnosti. Medziročne došlo k poklesu produkcie odpadov.

Sumárne zhodnotenie

 


 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch (výbušnosť, oxidovateľnosť, vysoká horľavosť, horľavosť, dráždivosť, škodlivosť, toxicita, rakovinotvornosť, leptavosť, infekčnosť, vývojová toxicita, mutagénnosť, látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú toxické alebo veľmi toxické plyny, látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môže mať niektorú z vyššie uvedených charakteristík a ekotoxicita).
 

Metodika:

Zisťovanie údajov o odpadoch z poľnohospodárstva sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov odpadov (podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.).
Zaraďovanie odpadov sa uskutočňuje na základe európskeho katalógu odpadov, ktorý je v SR vydaný formou vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. (v znení neskorších predpisov). Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť O – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo N – nebezpečné odpady.
 
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR bola do roku 2013 Slovenská agentúra životného prostredia ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR a od roku 2014 MŽP SR.

 

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike: