Množstvo prepraveného tovaru a výkony v nákladnej doprave

Dátum poslednej aktualizácie: 04.03.2022

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo prepraveného tovaru a výkony podľa jednotlivých druhov nákladnej dopravy.

Jednotka indikátora

%, mil.tkm, tis.ton

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Množstvo prepraveného tovaru vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru (nákladu) dopravnými prostriedkami. Preprava je priestorová zmena miesta tovaru, uskutočnená dopravnými prostriedkami po dopravnej ceste.

V železničnej doprave ukazovateľ vyjadruje tarifnú hmotnosť prepraveného tovaru. Tarifná hmotnosť je hmotnosť, za ktorú sa počíta dopravné. Je to skutočná hmotnosť zásielky, zaokrúhlená smerom nahor na celú tonu, najmenej však základná (najnižšia) hmotnosť stanovená pre príslušnú tarifnú triedu.

V cestnej doprave ukazovateľ vyjadruje skutočnú hmotnosť prepraveného tovaru v tonách, ktorá bola prepravená cestnými nákladnými vozidlami (vrátane návesov a prívesov).

Vo vodnej doprave ukazovateľ vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru na základe nákladového listu vo vnútroštátnej preprave a nakládkového resp. nákladového listu v medzinárodnej preprave tovaru.

V leteckej doprave ukazovateľ vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru, batožiny a pošty, ktoré sú zapísané v Zozname nákladu jednotlivého pravidelného alebo nepravidelného letu vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej leteckej doprave.

V nepravidelnej doprave, kde sa predáva celá kapacita lietadla na prepravu tovaru, sa do prepravených ton počíta len hmotnosť skutočne prepraveného tovaru.

V kombinovanej doprave ukazovateľ vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru v uzatvorenej nákladovej jednotke minimálne dvoma druhmi dopráv (železnica - cesta, železnica - voda, cesta - voda, železnica - cesta - voda).
Nákladovými jednotkami v zmysle dohody AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch) sa rozumejú: cestné vozidlá, cestné súpravy, cestné návesy, výmenné nadstavby a veľké kontajnery.

Výkony v nákladnej doprave vyjadrujú súhrn prepravných výkonov pri preprave tovarov všetkými druhmi nákladnej dopravy (v železničnej, cestnej, vodnej a leteckej doprave).
 
Výkony v tonokilometroch (tkm) vyjadrujú veľkosť prepravných výkonov v tonokilometroch vykonaných nákladnými dopravnými prostriedkami príslušného druhu dopravy. Počítajú sa (tony x kilometre) za každú jazdu samostatne. Výkony v nákladnej doprave spolu sú dané súčtom tkm za jednotlivé dopravné prostriedky, za jednotlivé cesty, za deň, mesiac a rok. Výkonom v tkm v železničnej doprave zodpovedajú čisté tkm (čtkm). Čistý tonokilometer predstavuje prepravu 1 tony tovaru na vzdialenosť 1 kilometra.
 

Metodika:

Do dopravy patria subjekty s prevažujúcou dopravnou činnosťou vykonávajúce prepravu tovaru a osôb vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave, vrátane vedľajších a pomocných činností v doprave (okrem cestovných kancelárií). Iná pozemná doprava zahŕňa cestnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu a taxislužbu.
Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania.Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou uverejnenou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Účelom štatistické zisťovania je získať informácie aj o doprave a vykonáva sa formou vyplňovania štatistických formulárov, ktoré sú dostupné na stránke Štatistického úradu SR. (Formuláre o doprave sú dostupné: Oblasť: Odvetvové štatistiky, Okruh: Doprava)

Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (2016)

Vízia dopravného sektora do roku 2030
Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.

Strategický globálny cieľ 3 (SGC 3)
Zvýšenie konkurencieschopnosti dopravných módov v osobnej i nákladnej doprave (protipólov cestnej dopravy) nastavením zodpovedajúcich prevádzkových, organizačných a infraštruktúrnych parametrov vedúcich k efektívnemu integrovanému multimodálnemu dopravnému systému podporujúceho hospodárske a sociálne potreby Slovenskej republiky. Zvýšenie kvality dopravného plánovania v SR definovaním optimálnej cieľovej hodnoty deľby prepravnej práce v podmienkach Slovenskej republiky a stanovenie krokov a nástrojov na jej dosiahnutie.
 
Modálne špecifické ciele:
Cestná doprava
ŠC1: Zabezepečiť dostupnosť všetkých regiónov Slovenska prostredníctvom efektívnej a udržateľnej infraštruktúry
 
Verejná osobná a nemotorová doprava
ŠVO2: Reorganizovať inštitucionálne usporiadanie verejnej dopravy
 
Železničná doprava
ŠŽ2: Zvýšiť podiel železničnej nákladnej dopravy v celkovom dopravnom výkone
ŠŽ3: Zlepšenie kvality a environmentálnych dopadov železničnej prevádzky
 
Vodná doprava:
ŠV1: Zlepšiť plvebné podmienky na Dunaji tam a vtedy, kde sa to preukáže odôvodnené a uskutočniteľné
 
 
 
6. Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov
Zavedú sa emisné zóny v mestách a podporia sa dopravné riešenia bez negatívnych klimatických vplyvov.

6.2 Zavádzať udržateľné riešenia v doprave
Ceny palív by mali odzrkadľovať ich environmentálne dopady. U fosílnych palív bude preto postupne vyrovnané daňové zaťaženie benzínu a nafty s ohľadom na konkurencieschopnosť a zabezpečenie podpory alternatívnych palív spolu s budovaním infraštruktúry. Preferované budú dlhodobo udržateľné riešenia. Súčasťou podpory udržateľných riešení v doprave je úsilie o zmeny v celkovej deľbe prepravnej práce. V nákladnej doprave o presun prepravnej práce z cestnej dopravy na železničnú resp. vodnú dopravu a v osobnej doprave o presun prepravnej práce z individuálnej automobilovej dopravy na verejnú, mestskú, cyklistickú a pešiu dopravu.

 
 
III. 3 Zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť kvalitnej, modernej a efektívnej infraštruktúry, služieb a bývania pre zdravý a plnohodnotný život komunít
 
V oblasti dopravnej infraštruktúry
1. Pokračovať v rozvoji a modernizácii dopravnej infraštruktúry ako základného predpokladu pre vytvorenie funkčného, udržateľného a kvalitného dopravného systému SR podporujúceho ekonomický rozvoj SR;
2. V spolupráci štátu a územných samospráv zabezpečiť sociálne dostupnú, ekonomicky a environmentálne udržateľnú dopravnú obsluhu komunít obcí, miest a regiónov;
3. Zabezpečiť integrované technické a organizačné riešenia na regionálnej úrovni pre zlepšenie dopravnej dostupnosti verejných služieb a posilnenie environmentálnej udržateľnosti prímestskej a mestskej mobility, vrátane podpory alternatívnych spôsobov dopravy – cyklodoprava, elektromobilita a pod.;
4. Presunúť minimálne 20 % záťaže z cestnej nákladnej a osobnej dopravy na železničnú sieť a na vnútrozemskú vodnú dopravu s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a tým naplniť záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody a legislatívy a strategického smerovania EÚ;
5. Dosiahnuť podiel verejnej osobnej dopravy na celkovom objeme prepravených osôb na úrovni najmenej 30 % v roku 2030 v porovnaní s podielom 27 % v roku 2017, a to najmä jej skvalitnením a motiváciou verejnosti.
 
 
Doprava, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast s ohľadom na ekológiu.
 
Vláda SR sa bude pri implementácii dopravnej politiky, ktorej cieľom má byť inteligentný, integrovaný, zelený a trvalo udržateľný dopravný systém, držať nasledovných princípov:
 • rozhodovanie na základe dát a spoločenskej pridanej hodnoty,
 • dopravná politika štátu, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast ,
 • posilnenie postavenia výskumu a vývoja a podpora inovácií v oblasti dopravnej politiky štátu,
 • zapojenie nových finančných nástrojov v rámci rozvoja potenciálu jednotlivých druhov dopravy,
 • zavádzanie integrovanej dopravy zameranej na používanie ekologických spôsobov dopravy,
 • dopravná infraštruktúra bude generovať priestor pre nové služby, vyššiu spoľahlivosť a viac flexibility v oblasti dopravy a celého hospodárstva,
 • vytvorenie lepších podmienok na väčšiu konkurencieschopnosť podnikateľov v sektore dopravy a výstavby,
 • efektívne inštitucionálne zabezpečenie koordinácie dopravnej a stavebnej politiky štátu.

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (2014)
 
3.8.Vízie a ciele vo verejnej osobnej doprave
 
Vízia VD1 Udržateľná regionálna a mestská mobilita s vyšším podielom verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy na deľbe prepravnej práce.
Vízia VD2 Dostupná, spoľahlivá a používateľsky jednoduchá verejná osobná doprava a dostatočné informácie.
Vízia VD3 Infraštruktúra umožňujúca prevádzku kvalitnej integrovanej verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy.
 
Strategický cieľ SD1 Zabezpečenie legislatívnych, technických, strategických, rozpočtových a organizačných podmienok pre podporu verejnej osobnej dopravy
a nemotorovej dopravy.
Strategický cieľ SD2 Poskytovanie atraktívnej ponuky verejnej dopravy vrátane kvalitných a dostupných dopravných informácií.
Strategický cieľ SD3 Zvýšenie kvality vozidlového parku a infraštruktúry verejnej a nemotorovej dopravy.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v preprave tovarov a prepravných výkonov v nákladnej doprave?

Kľúčové zistenia

 • Trend vývoja prepravy tovaru nákladnou dopravou v hodnotenom období rokov 2005 – 2020 bol významne poznačený hospodárskou krízou (2008 - 2012), čo sa prejavilo poklesom množstva prepraveného tovaru do roku 2012. Od roku 2012 preprava tovaru začala pomaly narastať až do roku 2019, kedy dosiahla úroveň 235 585 tis. ton. 
 • V roku 2020 pandémia koronavírusu COVID-19 zasiahla aj nákladnú prepravu, čo sa prejavilo medziročným poklesom o 9,7 %. V porovnaní s rokom 2005 pokles v množstve prepraveného tovaru predstavoval 13,3 %.
 • Prepravné výkony v nákladnej doprave v sledovanom období 2005 – 2020 mali kolísavý trend, pričom najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 2005. Po roku 2010 výkony narastali až do  roku 2016 a po tomto roku pozorujeme postupný pokles. V roku 2020 prepravné výkony medziročne poklesli o 8,72 %.
 • Najvyšší podiel prepravných výkonov v roku 2020 zaznamenala cestná doprava - 79,9 %, nasledovaná železničnou dopravou - 18,4 % , podiel vnútrozemskej vodnej dopravy je zanedbateľný (1,7 %). 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile Neutralny trend Neutralny trend
Preprava tovarov nákladnou dopravou zaznamenala pokles. Prepravné výkony postupne začali narastať. Preprava tovarov nákladnou dopravou začala postupne narastať, naopak prepravné výkony medziročne klesali. Preprava tovarov a výkonov v nákladnej doprave zaznamenala medziročný pokles.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Pandémia koronavírusu (COVID-19) v roku 2020 sa zásadným spôsobom dotkla všetkých odvetví národného hospodárstva a významne ovplyvnila aj vývoj v sektore dopravy, pričom viac bola ovplyvnená osobná doprava ako nákladná doprava. Uzavretie ekonomiky, pokles výroby a dopytu po tovaroch spôsobili zníženie prepravy aj v nákladnej doprave.  
 
Množstvo prepraveného tovaru cestnou nákladnou dopravou v sledovanom období rokov 2005 - 2020 malo kolísavý charakter. Od roku 2005 nákladná preprava zaznamenávala medziročné poklesy do roku 2013. Od roku 2014 začal postupný nárast v preprave tovarov, ktorý trval až do roku 2019. V roku 2020 medziročný pokles predstavoval 9,9 % a oproti roku 2005 bol na úrovni 13,7 %.
Železničná nákladná doprava si v preprave tovaru udržuje vyrovnaný charakter za celé sledované obdobie rokov 2005 - 2020 a v roku 2020 medziročne poklesla o 9,3 %.
V období rokov 2005 – 2010 významný nárast (o 100 %) zaznamenala vodná doprava, ale po tomto roku začala klesať. Od roku 2019 došlo k miernemu nárastu prepravy tovarov a v roku 2020 medziročný nárast predstavoval 6 %.
Významnejší nárast v preprave tovarov leteckou nákladnou dopravou bol zaznamenaný v rokoch 2014 - 2019. V roku 2020 nebol letecky prepravený žiadny tovar.  
 
 
 
V prípade prepravných výkonov cestnej nákladnej dopravy v rozmedzí rokov 2005 – 2020  bol zaznamenaný nárast výkonov o 40,1 %, s medziročnými poklesmi a nárastmi.
Výkony železničnej nákladnej dopravy zaznamenali kolísavý trend s výrazným poklesom v roku 2009. Od roku 2010 sa výkony pohybovali na úrovni 8 500 mil.tkm. V sledovanom období rokov 2005 – 2020 pokles predstavoval 23,2 % a medziročne výkony poklesli o 14,3 %.
Výkony vodnej nákladnej dopravy nezaznamenali významné výkyvy v sledovanom období rokov 2005 - 2020, okrem výrazného nárastu v roku 2010. Výkony vodnej nákladnej dopravy v roku 2020 boli na úrovni roku 2005 a medziročný pokles bol minimálny.
Výkony v leteckej doprave zaznamenali nárast od roku 2014 až do roku 2019, v roku 2020 nebola zaznamenaná žiadna preprava tovaru a ani výkony.
 

 

V roku 2020 v deľbe jednotlivých druhov nákladnej dopravy dominovala cestná doprava - 79,9 %, nasledovaná železničnou dopravou - 18,4 % a vnútrozemskou vodnou dopravou - 1,7 %.
 

Medzinárodné porovnanie

Eurostat: Preprava tovaru cestnou dopravou (Goods transport by road)

Eurostat: Preprava tovaru železničnou dopravou (Goods transport by rail)
 
Eurostat: Preprava tovaru vodnou dopravou (Goods transport by inland waterways)
 
Eurostat: Preprava tovaru leteckou dopravou (Air transport of goods)
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk