Množstvo prepraveného tovaru a výkony v nákladnej doprave

Dátum poslednej aktualizácie: 18.12.2019

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo prepraveného tovaru a výkony podľa jednotlivých druhov nákladnej dopravy.

Jednotka indikátora

%, mil.tkm, tis.ton

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Množstvo prepraveného tovaru vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru (nákladu) dopravnými prostriedkami. Preprava je priestorová zmena miesta tovaru, uskutočnená dopravnými prostriedkami po dopravnej ceste.

V železničnej doprave ukazovateľ vyjadruje tarifnú hmotnosť prepraveného tovaru. Tarifná hmotnosť je hmotnosť, za ktorú sa počíta dopravné. Je to skutočná hmotnosť zásielky, zaokrúhlená smerom nahor na celú tonu, najmenej však základná (najnižšia) hmotnosť stanovená pre príslušnú tarifnú triedu.

V cestnej doprave ukazovateľ vyjadruje skutočnú hmotnosť prepraveného tovaru v tonách, ktorá bola prepravená cestnými nákladnými vozidlami (vrátane návesov a prívesov).

Vo vodnej doprave ukazovateľ vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru na základe nákladového listu vo vnútroštátnej preprave a nakládkového resp. nákladového listu v medzinárodnej preprave tovaru.

V leteckej doprave ukazovateľ vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru, batožiny a pošty, ktoré sú zapísané v Zozname nákladu jednotlivého pravidelného alebo nepravidelného letu vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej leteckej doprave.

V nepravidelnej doprave, kde sa predáva celá kapacita lietadla na prepravu tovaru, sa do prepravených ton počíta len hmotnosť skutočne prepraveného tovaru.

V kombinovanej doprave ukazovateľ vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru v uzatvorenej nákladovej jednotke minimálne dvoma druhmi dopráv (železnica - cesta, železnica - voda, cesta - voda, železnica - cesta - voda).
Nákladovými jednotkami v zmysle dohody AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch) sa rozumejú: cestné vozidlá, cestné súpravy, cestné návesy, výmenné nadstavby a veľké kontajnery.

Výkony v nákladnej doprave vyjadrujú súhrn prepravných výkonov pri preprave tovarov všetkými druhmi nákladnej dopravy (v železničnej, cestnej, vodnej a leteckej doprave).
 
Výkony v tonokilometroch (tkm) vyjadrujú veľkosť prepravných výkonov v tonokilometroch vykonaných nákladnými dopravnými prostriedkami príslušného druhu dopravy. Počítajú sa (tony x kilometre) za každú jazdu samostatne. Výkony v nákladnej doprave spolu sú dané súčtom tkm za jednotlivé dopravné prostriedky, za jednotlivé cesty, za deň, mesiac a rok. Výkonom v tkm v železničnej doprave zodpovedajú čisté tkm (čtkm). Čistý tonokilometer predstavuje prepravu 1 tony tovaru na vzdialenosť 1 kilometra.
 

Metodika:

Do dopravy patria subjekty s prevažujúcou dopravnou činnosťou vykonávajúce prepravu tovaru a osôb vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave, vrátane vedľajších a pomocných činností v doprave (okrem cestovných kancelárií). Iná pozemná doprava zahŕňa cestnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu a taxislužbu.
Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2015 - 2017 vydaného v Zbierke zákonov SR.
Účelom štatistické zisťovania je získať informácie aj o doprave a vykonáva sa formou vyplňovania štatistických formulárov, ktoré sú dostupné na stránke Štatistického úradu SR. (Formuláre o doprave sú dostupné: Oblasť: Odvetvové štatistiky, Okruh: Doprava)
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike:


Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom


Stratégia rozvoja dopravy do roku 2020 (2010)
 
3. Prognóza rozvoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy

3.2. predpokladaný vývoj dopravy v SR
 
Na základe reálneho scenára predpokladaný vývoj v doprave do roku 2020 bude nasledovný:
- v nákladnej doprave, množstvo prepraveného tovaru a výkony jednotlivých druhov dopravy budú vo všeobecnosti narastať, dominantnou zostane cestná nákladná doprava, jej podiel bude narastať mierne aj vzhľadom na zavedenie elektronického mýta (na základe prejdenej vzdialenosti),
- nárast cestnej nákladnej dopravy sa prejaví najmä na diaľniciach a trasách (plánovaných) rýchlostných ciest v regiónoch s vyšším hospodárskym potenciálom,
- nárast železničnej nákladnej dopravy sa prejaví najmä na hlavných koridoroch,
- v dôsledku globalizácie obchodu (presun výroby do oblastí s nižšími nákladmi, špecializácia, hromadnosť výroby) sa bude postupne zvyšovať podiel intermodálnej prepravy, ktorá do roku 2020 narastie viacnásobne (zo súčasných 2,3 mil. t na vyše 8 mil. t), najväčší nárast zaznamená doprava medzi EÚ a Áziou formou prepravných kontajnerov, 
- globálne vplyvy v medzinárodnom obchode sa prejavia postupným nárastom množstva prepraveného tovaru do roku 2020 o 42 % a celkovým prepravným výkonom v SR o 50 % oproti roku 2008,
- rozvoj nákladnej dopravy výrazne ovplyvní úroveň dopravnej infraštruktúry a jej prepojenie na TEN-T, úroveň interoperability a stupeň využívania informačných a komunikačných systémov založených na logistickom prístupe a globálnych navigačných službách.

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (2016)
 
Vízia dopravného sektora do roku 2030
Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Strategický globálny cieľ 3 (SGC 3)
Zvýšenie konkurencieschopnosti dopravných módov v osobnej i nákladnej doprave (protipólov cestnej dopravy) nastavením zodpovedajúcich prevádzkových, organizačných a infraštruktúrnych parametrov vedúcich k efektívnemu integrovanému multimodálnemu dopravnému systému podporujúceho hospodárske a sociálne potreby Slovenskej republiky. Zvýšenie kvality dopravného plánovania v SR definovaním optimálnej cieľovej hodnoty deľby prepravnej práce v podmienkach Slovenskej republiky a stanovenie krokov a nástrojov na jej dosiahnutie.
 
 
 
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (2014)
 
3.5 Vízie a ciele v intermodálnej doprave
 
Vízia VI1 Zaistenie podmienok pre rozvoj intermodálnej dopravy

Realizácia tejto vízie bude uskutočnená prostredníctvom naplňovania čiastkových strategických cieľov, ku ktorým patria nasledujúce:

Strategický cieľ SI1 Kvalitná, dostupná a integrovaná dopravná infraštruktúra
Strategický cieľ SI2 Konkurencieschopné služby a rovnovážny rozvoj všetkých druhov dopravy

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v preprave tovarov a prepravných výkonov v nákladnej doprave?

Kľúčové zistenia

  • Počas sledovaného obdobia 1995 – 2018 množstvo prepravovaného tovaru malo klesajúci charakter. V rozmedzí rokov 2005 – 2010 v množstve prepravovaného tovaru boli zaznamenané výraznejšie poklesy hlavne po roku 2008, čo bolo dôsledkom hospodárskej krízy. Pokles v množstve prepraveného tovaru v roku 2018 oproti roku 2005 predstavoval 6,8 % a oproti roku 1995 to bolo 13,9 %. Medziročný nárast bol minimálny.
  • Prepravné výkony v nákladnej doprave v sledovanom období 1995 – 2018 mali rastúci charakter, pričom najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 2005. Po roku 2010 výkony mali rastúci trend do roku 2016, po tomto roku pozorujeme minimálny pokles.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_smile Pozitivny trend Neutralny trend
Preprava tovarov nákladnou dopravou zaznamenala pokles. Prepravné výkony postupne začali narastať. Preprava tovarov nákladnou dopravou klesala do roku 2012 a po tomto roku začala postupne rásť. Výkony v nákladnej doprave zaznamenali nárast. Preprava tovarov a výkonov v nákladnej doprave zaznamenala medziročný nárast.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Najväčšie množstvo prepraveného tovaru je cestnou nákladnou dopravou a v sledovanom období mala kolísavý charakter. Od roku 2005 nákladná preprava zaznamenávala medziročné poklesy do roku 2013. Zaznamenaný pokles v rokoch 2010 - 2013 bol spôsobený prehlbujúcou sa celosvetovou ekonomickou krízou vo všetkých oblastiach. Nárast v preprave tovarov bol zaznamenaný od roku 2014 a v roku 2018 došlo len k minimálnemu medziročnému nárastu. Železničná nákladná doprava si v preprave tovaru udržuje vyrovnaný charakter za celé sledované obdobie a v roku 2018 zaznamenala len minimálny medziročný nárast o 6,6 %. V sledovanom období 2005 – 2010 významný nárast (o 100 %) zaznamenala vodná doprava, ale po tomto roku začala klesať a tento trend pokračoval aj v roku 2018. Medziročný pokles predstavoval 30,3 %.V prípade prepravných výkonov cestnej nákladnej dopravy v rozmedzí rokov 2005 – 2018  bol zaznamenaný nárast výkonov o 57,8 %, s medziročnými poklesmi a nárastmi. Výkony vodnej nákladnej dopravy zaznamenali výrazné výkyvy v roku 2002 (pokles) a v roku 2010 (prudký nárast). Po roku 2010 výkony zaznamenali pokles, ktorý pretrvával do roku 2018. Výkony vodnej nákladnej dopravy v roku 2018 boli na úrovni roku 2003. Naopak, výkony železničnej nákladnej dopravy nezaznamenali významné výkyvy v sledovanom období rokov 2005 - 2018, napriek medziročnému poklesu v roku 2010. V období rokov 2010 – 2018 sa pohybovali na úrovni 8 500 mil.tkm. Výkony v leteckej doprave zaznamenali mierny nárast a v roku 2018 dosiahli 140 mil.tkm.V deľbe jednotlivých druhov nákladnej dopravy dominuje cestná doprava, nasledovaná železničnou dopravou a vodnou dopravou.

Medzinárodné porovnanie

Preprava tovaru cestnou dopravou (Goods transport by road)

Preprava tovaru železničnou dopravou (Goods transport by rail)

Preprava tovaru vodnou dopravou (Goods transport by inland waterways)
 
Preprava tovaru leteckou dopravou (Air transport of goods)
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk