Počet prepravených osôb a výkony v osobnej doprave

Dátum poslednej aktualizácie: 18.12.2019

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje počet prepravených osôb a výkonov podľa jednotlivých druhov osobnej dopravy vrátane individuálnej dopravy a MHD.

Jednotka indikátora

tis.osôb, mil.oskm

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Prepravené osoby vyjadrujú počet osôb prepravených dopravnými prostriedkami po dopravnej ceste v pravidelnej a nepravidelnej doprave, vnútroštátnej ako aj medzinárodnej preprave.
 
Výkony v osobnej doprave predstavujú rozsah prepravných výkonov pri preprave osôb všetkými druhmi osobnej dopravy. Jednotkou výkonu je jeden osobový kilometer.
 
Osobový kilometer (oskm) predstavuje jednotku výkonu v preprave osôb a rovná sa preprave 1 osoby na vzdialenosť 1 kilometra. Prepravný výkon v osobnej doprave spolu sa vypočítava ako súčet oskm v jednotlivých druhoch dopráv.
 
Ukazovateľ sa člení na výkony:
 
 • v železničnej osobnej doprave,
 • v cestnej osobnej a mestskej hromadnej doprave,
 • v leteckej osobnej doprave,
 • vo vodnej osobnej doprave.
 
Priemerná prepravná vzdialenosť vyjadruje pomer výkonov udávaných v tkm (tonokilometroch) resp. v oskm (osobokilometroch) a prepravených ton resp. osôb.
 
Mestská hromadná doprava (MHD) je zabezpečovaná podnikmi MHD v Bratislave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a Žiline. V ostatných mestách SR MHD zabezpečujú podniky cestnej osobnej dopravy resp. súkromníci. Takto prevádzkovaná doprava však nie je vedená ako MHD. V MHD sú ceny regulované prostredníctvom vecného usmerňovania cien vo väzbe na náklady podnikov a poskytované dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov miest.
 
Do verejnej dopravy patria subjekty s prevažujúcou dopravnou činnosťou vykonávajúce prepravu tovaru a osôb vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave vrátane vedľajších a pomocných činností v doprave (okrem cestovných kancelárií).
 
Do neverejnej dopravy sú zahrnuté podniky s prevažujúcou činnosťou nedopravnou, zapísané v obchodnom registri, vykonávajúce prepravnú činnosť pre vlastné a cudzie potreby. Prepravná činnosť pre vlastné potreby zahŕňa prepravu tovaru na zabezpečenie vlastného výrobného procesu. Prepravná činnosť pre cudzie potreby je doprava, pri ktorej vznikol právny vzťah založený na zmluve medzi prevádzkovateľom dopravy a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej prepravná potreba sa má uskutočniť a ktorej predmetom je preprava tovaru, iných ďalších vecí a osôb, t. j. doprava uskutočnená na úplatu.

Ukazovateľ sa člení podľa druhu dopravy na:
 
 • železničnú,
 • cestnú a mestskú hromadnú dopravu,
 • leteckú,
 • vodnú,

podľa typu prepravy na :
 
 • vnútroštátnu,
 • medzinárodnú.


Metodika:

Do dopravy patria subjekty s prevažujúcou dopravnou činnosťou vykonávajúce prepravu tovaru a osôb vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave, vrátane vedľajších a pomocných činností v doprave (okrem cestovných kancelárií). Iná pozemná doprava zahŕňa cestnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu a taxislužbu.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva formou vyplňovania štatistických formulárov, ktoré sú dostupné na stránke štatistického úradu SR. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2015 - 2017 vydaného v Zbierke zákonov SR.

Štatistické zisťovanie – zoznam formulárov (okruh Doprava) 


Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike:


Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (2016)

Vízia dopravného sektora do roku 2030
Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.

Strategický globálny cieľ 3 (SGC 3)
Zvýšenie konkurencieschopnosti dopravných módov v osobnej i nákladnej doprave (protipólov cestnej dopravy) nastavením zodpovedajúcich prevádzkových, organizačných a infraštruktúrnych parametrov vedúcich k efektívnemu integrovanému multimodálnemu dopravnému systému podporujúceho hospodárske a sociálne potreby Slovenskej republiky. Zvýšenie kvality dopravného plánovania v SR definovaním optimálnej cieľovej hodnoty deľby prepravnej práce v podmienkach Slovenskej republiky a stanovenie krokov a nástrojov na jej dosiahnutie.
 
Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou (2008)
 
4. Ciele a strategické oblasti podpory verejnej osobnej dopravy (VOD)

V súlade s globálnym cieľom dopravnej politiky SR, ktorým je trvalo udržateľný rozvoj mobility, má ministerstvo v oblasti verejnej dopravy nasledovné ciele:
(1) zachovať a zvýšiť podiel VOD na celkovom objeme prepravených osôb,
(2) podporiť sociálnu inklúziu zabezpečením minimálnej dopravnej obslužnosti prepojením menej rozvinutých regiónov (obcí) k centrám ekonomických aktivít,
(3) obmedziť nárast emisií škodlivých plynov z dopravy v súlade s medzinárodnými záväzkami.
 

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (2014)
 
3.8.Vízie a ciele vo verejnej osobnej doprave
 
Vízia VD1 Udržateľná regionálna a mestská mobilita s vyšším podielom verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy na deľbe prepravnej práce.
Vízia VD2 Dostupná, spoľahlivá a používateľsky jednoduchá verejná osobná doprava a dostatočné informácie.
Vízia VD3 Infraštruktúra umožňujúca prevádzku kvalitnej integrovanej verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy.
 
Strategický cieľ SD1 Zabezpečenie legislatívnych, technických, strategických, rozpočtových a organizačných podmienok pre podporu verejnej osobnej dopravy
a nemotorovej dopravy.
Strategický cieľ SD2 Poskytovanie atraktívnej ponuky verejnej dopravy vrátane kvalitných a dostupných dopravných informácií.
Strategický cieľ SD3 Zvýšenie kvality vozidlového parku a infraštruktúry verejnej a nemotorovej dopravy.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v počte prepravených osôb a prepravných výkonov v osobnej doprave?

Kľúčové zistenia

 • Počas sledovaného obdobia 1995 – 2018 počet prepravených osôb v osobnej doprave (vrátane individuálnej prepravy) mal kolísavý trend s priemerným ročným pohybom na úrovni 2 600 000 tis. osôb, pričom najvyšší počet prepravených osôb bol dosiahnutý v roku 2005. Po roku 2013 počet prepravovaných osôb postupne narastal do roku 2018 a dostal sa na úroveň roku 2011. V roku 2018 pokles oproti roku 2005 predstavoval 1,1 %, pričom medziročne bol zaznamenaný minimálny  nárast.
 • Nárast počtu prepravených osôb a výkonov počas celého sledovaného obdobia zaznamenala iba individuálna automobilová doprava. 
 • Prepravené osoby mestskou hromadnou dopravou (MHD) počas sledovaného obdobia zaznamenali kolísavý charakter pričom najvyšší počet prepravovaných osôb bol autobusovou dopravou.
 • Prepravné výkony osobnej dopravy podľa jednotlivých druhoch dopráv v sledovanom období 1995 – 2018 mali rastúci charakter s významným poklesom v roku 2010. V rozmedzí rokov 2011 – 2018 výkony začali narastať a v súčasnosti sa pohybujú na úrovni 39 000 oskm. 
Zmena od roku 1995 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_neutral emo_neutral
Počet prepravených osôb má klesajúci trend s výnimkou roku 2005. 
Prepravné výkony zaznamenali nárast.
Najviac osôb bolo prepravených v roku 2005 a po tomto roku vývoj v počte prepravených osôb má kolísavý charakter.
Od roku 2010 prepravné výkony narastali s významnejším náraston v roku 2015.
Bol zaznamenaný minimálny nárast v počte prepravených osôb a prepravných výkonov .

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

V preprave osôb verejnou cestnou dopravou sa zaznamenáva dlhodobý pokles počtu prepravených osôb, ako aj pokles celkových výkonov tohto druhu dopravy.
 
Vývoj v  preprave osôb verejnou cestnou dopravou od roku 2005 zaznamenáva dlhodobý medziročný pokles. V roku 2018 preprava osôb v cestnej doprave medziročne poklesla o 1,2 % a oproti roku 2005 tento pokles predstavoval 46,0 %. Minimálne medziročné nárasty a poklesy zaznamenala železničná osobná doprava. V roku 2018 bol zaznamenaný medziročný nárast o 3,2 % a oproti roku 2005 nárast prepravených osôb predstavoval 54,1 %. Nárasty v preprave osôb boli od roku 2014 zaznamenané aj z dôvodu zatraktívniť železničnú dopravu pre cestujúcich dôchodcov a študentov dopravou zadarmo. Tiež pribudol súkromný dopravca Regio Jet na trase Komárno – Bratislava, Bratislava - Košice.  Počet prepravených osôb vodnou dopravou v roku 2018 zaznamenal pokles o  11,6 % oproti roku 2017, pričom v rokoch 2005 – 2013 sa pohyboval na úrovni 130 tis. prepravených osôb. V sledovanom období (2005 - 2018) klesol počet prepravených osôb leteckou osobnou dopravou (zo 1 716 tis. v roku 2005 na 424 tis. v roku 2018). Najvyšší počet prepravených osôb v leteckej doprave bol zaznamenaný v roku 2008, po tomto roku klesal počet prepravených osôb z dôvodu ekonomickej krízy a krachu leteckých spoločností.Z hľadiska počtu prepravených osôb MHD pretrváva kolísavý charakter. Za časové obdobie rokov 2005 - 2018 nastal v dopravných podnikoch 8,3 % pokles v počte prepravených osôb. Počas sledovaného obdobia si popredné miesto v preprave osôb zachováva autobusová doprava, ďalej nasleduje električková a trolejbusová doprava. 
Výkony cestnej osobnej dopravy v sledovanom období rokov 2005 – 2018 zaznamenali výraznejší pokles v rokoch 2007 – 2010. Po tomto roku došlo k postupným medziročným nárastom výkonov cestnej osobnej dopravy a od roku 2015 sa pohybujú približne na úrovni 4 500 mil. oskm, s minimálnymi medziročnými nárastmi a poklesmi. Výkony železničnej verejnej dopravy v roku 2018 zaznamenali minimálny medziročný nárast o 1,1 % a oproti roku 2005 je to nárast o 79,4 %. K dramatickému dlhodobému nárastu prepravných výkonov došlo pri osobnej leteckej doprave do roku 2008, po tomto roku výkony klesali a od roku 2010 zaznamenali už len minimálne medziročné nárasty. K výraznejšiemu poklesu došlo aj v roku 2015 a po tomto roku začali narastať a v roku 2018 boli približne na úrovni roku 2010. Tento stav bol spôsobený ekonomickou a hospodárskou krízou v roku 2008 ako aj zrušením dvoch leteckých spoločností.Na uspokojovanie prepravných požiadaviek sa podieľa okrem verejnej hromadnej dopravy aj individuálna automobilová doprava, ktorá zaznamenáva medziročné nárasty. V sledovanom období rokov 2005 – 2018 nárast prepravených osôb individuálnou dopravou predstavoval 9,9 %. Výkony individuálnej dopravy tiež zaznamenali nárast o 10,2 %.

Podiel prepravených osôb v osobnej doprave podľa jednotlivých druhov dopravy v roku 2018 predstavoval - individuálny motorizmus 73,7 %, cestná verejná doprava 9,2 %, MHD 14,2 %, železničná doprava 2,9 %.      


Medzinárodné porovnanie

Preprava osôb leteckou dopravou (Air transport of passengers)

Výkony v osobnej železničnej doprave (Rail transport of passengers)

Výkony v osobnej cestnej doprave (Passenger road transport on national territory)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk