Vývoj plôch lesných pozemkov

Dátum poslednej aktualizácie:20.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí výmeru lesných pozemkov (LP) a porastovej pôdy (PP) vrátane ich vývoja, ako aj podiel LP z celkovej výmery SR (lesnatosť).
 

Jednotka indikátora

%, tis.ha, ha

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

  • Les (podľa § 2 zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch) je ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom a lesným porastom je súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch.
 
  • Lesné pozemky sú (podľa § 3 ods.1 zákona o lesoch) pozemky:
a) s lesnými porastmi,
b) dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c) na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d) o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
e) bez lesných porastov,
1. ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
2. ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
f) vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,
g) na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.
 
  • Porastová pôda zahŕňa všetky pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov a pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich obnovy alebo s cieľom zriadiť lesné škôlky, prípadne lesné semenné plantáže (Zdroj: ŠÚ SR).

 

Metodika:

Indikátor je počítaný z údajov Štatistickej ročenky o pôdnom fonde v SR za príslušné roky (ÚGKK SR) – lesné pozemky (http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/sumarne-udaje-katastra-podnom-fonde/).

Výmera lesných pozemkov je tu uvádzaná aj zo Správy o stave lesného hospodárstva (Zelená správa; NLC) (https://www.mpsr.sk/?navID=123)

Výmera porastovej pôdy je uvádzaná rovnako zo Správy o stave lesného hospodárstva za príslušné roky.

 

Zdroj dát:

ÚGKK SR, NLC

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

 

Kľúčová otázka

Ako sa vyvíja výmera lesov?

Kľúčové zistenia

  • SR sa zaraďuje medzi lesnatejšie krajiny v Európe.
  • Podiel lesných pozemkov (LP) z výmery Slovenska je pomerne stabilný, od roku 1990 narástol o 1 % a v súčasnosti predstavuje 41,3 %.
  • dlhodobého hľadiska sa výmera LP mierne zvyšuje (v zmysle údajov z programov starostlivosti o lesy i z katastra nehnuteľností).
  • Výmera porastovej pôdy (PP) sa v porovnaní s rokom 2005 zvýšila o 23,8 tis. ha (1,2 %).
  • Na miernom zvyšovaní výmery lesných pozemkov a porastovej plochy sa podieľa najmä zalesňovanie poľnohospodársky nevyužiteľných pôd, prevod poľnohospodárskych pozemkov pokrytých lesnými drevinami (tzv. biele plochy), ako aj postupné zosúlaďovanie skutočného stavu so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a v programoch starostlivosti o lesy.
  • Okrem LP sa lesné dreviny vyskytujú aj na poľnohospodárskych a ostatných pozemkoch (tzv. biele plochy). Výmera takýchto plôch predstavuje významný podiel a po jej zohľadnení predstavuje skutočná výmera lesov na Slovensku 45,7 ± 0,9 %.
  • Podľa satelitných snímok krajinnej pokrývky (v kontexte projektov Corine Land Cover) však dochádza k poklesu zalesneného územia (jedná sa o 2 rôzne metodiky a prístupy hodnotenia plochy lesov). Od roku 2000 ubudlo zo slovenských lesov ročne v priemere 11-tisíc hektárov staršieho lesa, hlavne v dôsledku náhodnej ťažby.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Neutralny trend Neutralny trend emo_smile
Výmera LP sa podľa údajov ÚGKK, resp. NLC mierne, no kontinuálne zvyšuje. Na druhej strane však ubudla z lesov SR veľká plocha staršieho lesa, hlavne v dôsledku náhodnej ťažby. Rovnako je možné hodnotiť výmeru LP, resp. lesnatosť SR týmto spôsobom (ako od roku 2005) aj zo strednodobého pohľadu. Došlo k ďalšiemu miernemu zvýšeniu výmery LP.

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Lesy patria k najrozmanitejším a najrozšírenejším ekosystémom na svete. Zalesnenie územia krajiny však ešte nemusí priamo súvisieť s jej trvalo udržateľným resp. neudržateľným rozvojom. Dostupnosť presných údajov o veľkosti zalesnených území, čo je základná charakteristika lesných zdrojov, je prvoradým predpokladom prípravy lesníckej politiky a lesohospodárskeho plánovania v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.

 
Lesnatosť Slovenska

Spracoval: SAŽP 
Na juhozápadnom Slovensku nedosahuje lesnatosť ani 10 %, v kotlinách iba 10 – 15 %, ale na severovýchodnom a severnom Slovensku viac ako 50 %. Oblasti s najväčšou lesnatosťou u nás sú:
  Lesnatosť (%)
CHKO Ponitrie 97
NP Slovenský raj 90
CHKO Vihorlat 90
NP Muránska planina 86
NP Veľká Fatra 86
CHKO Malé Karpaty 86
CHKO Poľana 84
NP Poloniny 81
CHKO Strážovské vrchy 79
NP Slovenský kras 78
CHKO Východné Karpaty 76
NP Nízke Tatry (NAPANT) 74
Tatranský národný park (TANAP) 73
CHKO Kysuce 71
CHKO Biele Karpaty 67
CHKO Štiavnické vrchy 65
CHKO Cerová vrchovina 63
NP Malá Fatra 61
CHKO Horná Orava 48
CHKO Záhorie 42
CHKO Dunajské luhy 20
CHKO Latorica 17

Poznámka: NP vrátane ich ochranných pásiem
 

Podľa údajov zo Správy o stave lesného hospodárstva 2023 (Zelená správa; NLC Zvolen) bola výmera lesných pozemkov ku dňu 31.12.2022 spolu 2 027 483 ha.

Výmera lesných pozemkov však neudáva údaj o výmere skutočnej vegetácie, nakoľko v rámci LP existujú aj pozemky, ktoré nie sú porastené drevinami (lesné sklady, cesty, funkčné plochy, škôlky a tiež pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie – hôľne časti vysokých pohorí). Taktiež pozemky s lesnou vegetáciou vzhľadom na výmeru jednotlivých etáží porastov môžu mať odlišnú výmeru. Z týchto dôvodov sa udáva aj porastová plocha, ktorá predstavuje údaj o reálnej výmere lesa, a ktorá sa odlišuje od výmery LP.
 
Porastová pôda (PP) k roku 2022 predstavovala 1 954 760 ha, pričom sa jej výmera zvýšila o cca 23 tis. ha (1,2 %) od roku 2005. Oproti predchádzajúcemu roku narástla o cca 2 tis. ha.
Najvyššia výmera porastovej pôdy (455,1 tis. ha, 23,3 % z celkovej výmery porastovej pôdy) bola v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Za nim nasledujú kraje Prešovský (425,4 tis. ha) a Žilinský (368,8 tis. ha). Najvyššia lesnatosť bola v Žilinskom samosprávnom kraji (56,5 %) a najnižšia v Nitrianskom (15,3 %). Od roku 2010 sa výmera porastovej pôdy zvýšila najviac v Košickom samosprávnom kraji (o 5,6 tis. ha); znížila sa len v Bratislavskom samosprávnom kraji (o 97 ha).

 

Medzinárodné porovnanie

Slovenská republika sa zaraďuje medzi európske krajiny s vysokou lesnatosťou. Vyššiu lesnatosť má len Bielorusko (42 %), Bosna a Hercegovina (43 %), Lichtenštajnsko (43 %), Rakúsko (47 %), Ruská federácia (49 %), Estónsko (52 %), Lotyšsko (54 %), Slovinsko (62 %), Švédsko (69 %) a Fínsko (73 %).
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk