Počet návštevníkov jaskýň

Dátum poslednej aktualizácie: 17.02.2022

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí súhrnný počet návštevníkov sprístupnených jaskýň v správe Slovenskej správy jaskýň ako organizačnej jednotky ŠOP SR (Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa, od r. 2016 aj Brestovská jaskyňa).

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Jaskyňa (v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) je človeku prístupný a prírodnými procesmi vytvorený dutý podzemný priestor v zemskej kôre, ktorého dĺžka alebo hĺbka presahuje 2 m a rozmery  povrchového otvoru sú menšie ako jeho dĺžka alebo hĺbka. Každá jaskyňa na Slovensku predstavuje prírodnú pamiatku.

Sprístupnená jaskyňa je taká, v ktorej sa možno pohybovať len so sprievodcom po označených trasách, ktoré sú zakreslené v dokumentácii ochrany prírody a kde musí byť zaistený bezpečný pohyb návštevníkov.

Voľne prístupná jaskyňa je taká, v ktorej nehrozí nebezpečenstvo poškodenia jej prírodných a kultúrnych hodnôt a v ktorej je zaistený bezpečný pohyb návštevníkov.


Metodika:

Údaje o počte vydaných vstupeniek eviduje samostatne každá jaskyňa v správe ŠOP SR, SSJ. Následne sú tieto údaje reportované centrále SSJ v Liptovskom Mikuláši a publikované.
 

Zdroj dát:

ŠOP SR, SSJ
 

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Marketingová stratégia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) na roky 2014 - 2020 (2013)
Ciele:
Rast účasti na domácom a aktívnom zahraničnom cestovnom ruchu - zvýšenie objemu pobytového cestovného ruchu, rast počtu prenocovaní, stabilizovanie priemernej dĺžky pobytu účastníkov cestovného ruchu na Slovensku a zvýšenie využívania ubytovacej kapacity.
Aktívny zahraničný cestovný ruch - ročný nárast ubytovaných návštevníkov v roku 2014 o minimálne 5 % za rok, v roku 2015 o minimálne 3 % za rok, v rokoch 2016 – 2017 o minimálne 3,5 % za rok a v rokoch 2018 – 2020 o minimálne 4 % za rok. Takto stanovené trendy vývoja predpokladajú v roku 2020 viac ako 2,1 mil. ubytovaných zahraničných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku. Ročný nárast prenocovaní ubytovaných návštevníkov v roku 2014 o minimálne 5 % za rok, v roku 2015 o minimálne 4 % za rok, v roku 2016 o minimálne 4,5 % za rok, v roku 2017 o minimálne 5 % za rok, v rokoch 2018 – 2019 o minimálne 5,5 % za rok a v roku 2020 o minimálne 6 % za rok. Takto stanovené trendy vývoja predpokladajú v roku 2020 viac ako 6,1 mil. prenocovaní zahraničných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku.
Domáci cestovný ruch - ročný nárast ubytovaných návštevníkov v roku 2014 o minimálne 5 % za rok, v roku 2015 o minimálne 5,5 % za rok, v rokoch 2016 – 2017 o minimálne 4,5 % za rok a v rokoch 2018 – 2020 o minimálne 5 % za rok. Takto stanovené trendy vývoja predpokladajú v roku 2020 približne 3,3 mil. ubytovaných domácich návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku. Ročný nárast prenocovaní ubytovaných návštevníkov v roku 2014 o minimálne 5 % za rok, v roku 2015 o minimálne 5,5 % za rok, v rokoch 2016 – 2017 o minimálne 5 % za rok a v rokoch 2018 – 2020 o minimálne 6 % za rok. Takto stanovené trendy vývoja predpokladajú v roku 2020 viac ako 10,3 mil. prenocovaní domácich návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku.

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj v návštevnosti jaskýň?

Kľúčové zistenia

  • Medzi rokmi 2005 až 2008 bola návštevnosť jaskýň stabilizovaná na úrovni okolo 680 000 návštevníkov ročne (od 684 968 v roku 2005). V roku 2009 došlo medziročne k výraznému prepadu návštevnosti o viac ako tretinu (33,76 % na 450 542). Od roku 2010 návštevnosť opäť pozvoľna narastala, ale v roku 2020 vplyvom pandémie prudko poklesla (392 855 návštevníkov v roku 2020).
  • Dlhodobo (od roku 2005) došlo k poklesu návštevnosti jaskýň o 42,6 % (292 113 návštevníkov), medziročne došlo k výraznému poklesu o 37,5 % (235 578 návštevníkov) v roku 2020.
  • Dlhodobo najnavštevovanejšími jaskyňami sú Demänovská jaskyňa slobody a Belianska jaskyňa (v priemere vyše 100 000 návštevníkov ročne, mimo pandémie).
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_sad
Dlhodobo počet návštevníkov jaskýň klesol. Od roku 2015 počet návštevníkov jaskýň klesol. Medziročne došlo k výraznému poklesu počtu návštevníkov.

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Sprístupnené jaskyne, skutočné klenoty Slovenska, patria medzi najviac atakované človekom, a ako také si vyžadujú osobitnú ochranu. Ich primerané a optimálne využívanie spočíva v sledovaní vplyvu návštevnosti na prírodné prostredie jaskýň, vrátane jej usmerňovania.

Do svetového prírodného dedičstva UNESCO je od roku 1995 zaradená Ochtinská aragonitová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa a Jasovská jaskyňa, od roku 2000 aj Dobšinská ľadová jaskyňa. Ako neoceniteľné a nenahraditeľné hodnoty celosvetového významu si vyžadujú osobitnú ochranu, starostlivosť i prezentáciu.

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk