X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Rastlinná a živočíšna výroba

Dátum poslednej aktualizácie 31.01.2020

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje index vývoja úrody poľnohospodárskych plodín a vývoj počtu hospodárskych zvierat.

Jednotka indikátora

Index 2000 = 100

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
Okysľovanie pôd má nepriaznivé účinky na chemizmus pôd a živín, a znižuje úrodnosť pôd. Starostlivosť o poškodené pôdy a zlepšovanie úrodnosti pôd by mali byť v centre pozornosti ako existenčný záujem o neobnoviteľné prírodné zdroje.
Ciele:
25.  Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.
26.  Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.
28.  Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch.
 
Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.
 
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.
 
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
  • Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov  aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.
 
 

Kľúčová otázka

Aké je trend v rastlinnej a živočíšnej výrobe?

Kľúčové zistenia

  • V období rokov 2005 až 2018 zaznamenala produkcia väčšiny poľnohospodárskych plodín klesajúci trend. Pokles bol zaznamenaný najmä u jednoročných o 41,2 %, ako aj u viacročných o 43,6 % krmovín, u cukrovej repy o 24,3 %, u olejnín o 11,9 % a u strukovín o 0,6 %. Naopak za dané obdobie sa zvýšila produkcia zemiakov o 75,3 % a u obilnín o 12,6 %.
  • Od roku 1993 počty hospodárskych zvierat zaznamenali pokles u väčšiny chovaných druhov. Medzi rokmi 2005 až 2018 pokračoval tento klesajúci trend s výnimkou oviec, ktorých počty sa mierne zvýšili. Stav hovädzieho dobytka sa za dané obdobie znížil o 16,9 %, ošípaných o 43,4,2 % a hydiny o 0,2 %.
Zmena od roku 1993 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral Neutralny trend
Od roku 1993 došlo k výraznému poklesu stavu niektorých hospodárskych zvierat. Úroda poľnohospodárskych plodín je hodnotená od roku 2005. Medzi rokmi 2005 - 2018 rastlinná aj živočíšna výroba zaznamenala kolísavý trend. Medziročne došlo k nárastu všetkých poľnohospodárskych plodín, okrem jednoročných krmovín.  Oproti roku 2017 poklesol počet hovädzieho dobytka a oviec.Sumárne zhodnotenie

 

 

Podrobné zhodnotenie

Poľnohospodárske plodiny sa líšia svojim vplyvom na pôdu a celkovo na životné prostredie, preto je potrebné udržiavať na pôde správne systémy hospodárenia vrátane striedania plodín.
Rastlinná výroba v SR je zameraná na obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny a krmoviny. Zmeny štruktúry rastlinnej výroby sú odrazom dopytu na trhu. Prekážkou lepšieho využívania výrobného potenciálu odvetvia, dôsledkom ktorého je aj zníženie poľnohospodárskej produkcie je najmä zníženie spotreby potravín na jedného obyvateľa SR, ako aj problémy s umiestnením poľnohospodárskych výrobkov na zahraničných trhoch v dôsledku obmedzených možností podpory exportu. 
 
Vývoj úrody poľnohospodárskych plodín (tis. ha)
Rok 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Zemiaky 301,2 125,9 217,3 165,7 164,5 178,9 144,6 177,2 149,7 170,0
Obilniny 3585,2 2554,2 3714,1 3035,7 3412,0 4708,3 3805,7 4847,8 3484,1 4037,8
Viacročné krmoviny 646,0 688,5 673,3 627,6 678,1 746,3 573,2 651,9 513,5 568,9
Strukoviny 34,9 17,0 17,9 10,1 9,0 14,5 26,8 26,3 25,8 20,5
Jednoročné krmoviny 2566,1 1924,3 2516,6 2540,4 2456,5 3015,9 2280,1 3008,9 2266,0 2550,5
Olejniny 453,4 500,7 574,6 454,3 612,4 738,7 563,0 777,9 775,9 794,7
Cukrová repa 1732,6 977,7 1160,7 894,5 1144,6 1550,2 1205,5 1506,9 1230,8 1312,0


Zdroj: ŠÚ SR

Dôsledkom zníženia počtu hospodárskych zvierat je zníženie zaťaženia životného prostredia, pokles emisií skleníkových plynov a amoniaku, zníženie kontaminácie vôd (možnej eutrofizácie). Na druhej strane však dochádza k negatívnym následkom na životnom prostredí ako je vyšší výskyt erózie, lavíny, nedopasky, zánik niektorých druhov rastlín, zníženie kultúrneho rázu krajiny.


Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Úrodou sa rozumie pozberaná celková produkcia danej plodiny bez zberových strát v štandardnej vlhkosti podľa Slovenských technických noriem (STN).

Údaje o rastlinnej výrobe prezentujú informácie o úrode poľnohospodárskych plodín, bez zberových strát vrátane podradnejších druhov používaných na kŕmenie (pozadné zrno, drobné zemiaky a pod.). Nepatria sem sadzačky a semenačky. Úroda cukrovej repy sa uvádza bez zrážok na nečistoty. Produkciu zeleniny predstavuje celková úroda zeleniny aj z opakovaných plôch vrátane rýchlených skorých druhov.

Živočíšnu výrobu sa prezentujú informácie o počte základných druhov hospodárskych zvierat.
 

Metodika:

Zo zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike vyplýva podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár:
  • Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat obsahujúci údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a počtoch hospodárskych zvierat.
Dotknuté subjekty, ktoré sú zaradené do Registra fariem počas celého roka evidujú poľnohospodársku produkciu a počty hospodárskych zvierat, pričom raz ročne  formou vyplneného formulára a informačného listu ich doručia v stanovenom termíne príslušnej správe ŠÚ SR.
Do záverečného spracovania údajov vstupujú výkazy aj za farmy na výmere do 1 ha, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri, ale majú pridelené IČO, výkazy za záhumienkárov, obyvateľstvo, pričom tieto sú spracované na základe kvalifikovaných odhadov.
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: