Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Rastlinná a živočíšna výroba

Dátum poslednej aktualizácie 29.10.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje index vývoja úrody poľnohospodárskych plodín a vývoj počtu hospodárskych zvierat.

Jednotka indikátora

Index 2005 = 100, tis.ks

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.
 
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.

Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí:
 • Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy.
 • Pôdoochranné minimalizačné technológie.
 • Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív.
 • Podpora  zvýšenia  živočíšnej  výroby,  ktorej  deficitom  trpí aj zdroj  organickej  hmoty v pôde.
 • Aplikácia organického hnojenia v súlade splatnou legislatívou.
 • Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva.
 • Postupy  tzv.  konzervačného  poľnohospodárstva  (ponechanie  veľkého  množstva rastlinných  zvyškov na povrchu  pôdy  alebo  udržiavanie  trvalého rastlinného  porastu dlhoročnými plodinami).
Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva:
 
 • Šetrné pestovateľské technológie.
 • Využitie rezistentných odrôd a používanie certifikovaného množiteľského materiálu.
 • Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie.
 • Podpora  diverzity  plodín na zabezpečenie  udržateľnej  produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom.
 • Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve.
 • Podpora využitia starých krajových odrôd (napr. starých odrôd ovocných drevín) lokálne lepšie adaptovaných v rámci budovania krajinných prvkov využívajúcich nelesnú drevinovú vegetáciu.
 • Podpora šľachtenia a výroby osív, ktoré budú vhodné do zmenených klimatických podmienok.
 • Zabezpečenie  odrôd slovenského  šľachtenia –podpora slovenského  šľachtenia a následne vytvorenie  domácich  odrôd  adaptabilných do našich  klimatických  podmienok  (teplomilné a odolné voči suchu), ktoré budú zárukou dosiahnutia stabilnejších úrod.
 • Zavádzanie integrovaných metód kontroly škodcov v poľnohospodárstve.
 
Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.1 V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu
Priority:
 • Ekologická poľnohospodárska výroba bude v roku 2030 zaberať minimálne 13,5 % pôdy.
 • Najmä na veľkých poľnohospodárskych plochách sa bude vyžadovať dôsledné striedanie plodín, v závislosti od ich požiadaviek na živiny, závlahu a hĺbku zakorenenia.
 • Diverzifikácia plodín zabráni strate živín v pôde, jej vysušovaniu a bude slúžiť ako prevencia proti škodcom.
 • Tradičné lokálne odrody, ktoré sa vedia lepšie adaptovať na miestne klimatické podmienky, budú zachované a chránené.
 • Zavedie sa prísnejšia kontrola predaja a používania priemyselných látok v poľnohospodárstve.
 • Zníži sa spotreba pesticídov v poľnohospodárstve a zabezpečí sa ich kontinuálny pokles. Takéto rozhodnutia budú podložené odbornými analýzami, ktoré budú konzultované so zainteresovanými stranami.
 • V oblastiach zraniteľných dusičnanmi sprísni kontrola dodržiavania akčného programu pre dané oblasti a budú podporené opatrenia na zvýšenie organickej hmoty v pôde.
 • Z hľadiska udržateľného hospodárenia s pôdou sa bude vo vyššej miere využívať hnojenie spracovaným a environmentálne nezávadným čistiarenským kalom.
 
Vláda SR:
 • prijme opatrenia na zvýšenie odolnosti a adaptability prostredia na dopady zmeny klímy na všetkých úrovniach s osobitným zreteľom na energetiku, pôdohospodárstvo, biodiverzitu, lesné a vodné hospodárstvo, výstavbu, dopravu a územné/krajinné plánovanie. Podporí sa ekologická poľnohospodárska výroba.
 

Kľúčová otázka

Aký je trend v rastlinnej a živočíšnej výrobe?

Kľúčové zistenia

 • V období rokov 2005 až 2020 zaznamenala produkcia väčšiny poľnohospodárskych plodín klesajúci trend. Pokles bol zaznamenaný u zemiakov o 44.8 %, u strukovín o 27,2 %, u cukrovej repy o 26,5 % a u jednoročných krmovín o 1,7 %. Naopak za dané obdobie sa zvýšila produkcia obilnín o 27,8 % a olejnín o 57,9 %.
 • Od roku 2005 počty hospodárskych zvierat zaznamenali pokles u všetkých chovaných druhov. Medzi rokmi 2005 až 2020 sa znížil stav hovädzieho dobytka o 16,3 %, ošípaných o 51,4 %, hydiny o 24,7 % a oviec o 8.1 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_neutral Neutralny trend
Od roku 2005 došlo k poklesu stavov hospodárskych zvierat ako aj väčšiny poľnohospodárskych plodín. Medzi rokmi 2015 - 2020 produkcia väčšiny poľnohospodárskych plodín zaznamenala rastúci trend. Počty všetkých sledovaných druhov hospodárskych zvierat sa znížili. Medziročne došlo k nárastu všetkých poľnohospodárskych plodín, okrem zemiakov a viacročných krmovín.  Oproti roku 2019 sa zvýšil len počet kusov hovädzieho dobytka.

 

 

 

 

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Poľnohospodárske plodiny sa líšia svojim vplyvom na pôdu a celkovo na životné prostredie, preto je potrebné udržiavať na pôde správne systémy hospodárenia vrátane striedania plodín.
Rastlinná výroba v SR je zameraná na obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny a krmoviny. Zmeny štruktúry rastlinnej výroby sú odrazom dopytu na trhu. Prekážkou lepšieho využívania výrobného potenciálu odvetvia, dôsledkom ktorého je aj zníženie poľnohospodárskej produkcie je najmä zníženie spotreby potravín na jedného obyvateľa SR, ako aj problémy s umiestnením poľnohospodárskych výrobkov na zahraničných trhoch v dôsledku obmedzených možností podpory exportu. 
 
Vývoj úrody poľnohospodárskych plodín (tis. t)
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Zemiaky
418,8
323,3
484,3
392,4
381,9
301,2
263,1
287,7
245,3
216,1
125,9
Obilniny
2201,3
3212
3193,6
2490,4
3793,2
3585,2
2928,8
2793,2
4137,0
3330,0
2554,2
Viacročné krmoviny
614,6
775,7
729,7
530,8
708,2
646,0
629,3
623,5
699,0
642,9
688,5
Strukoviny
22,9
26,8
30,1
24,6
37,6
34,9
32,9
23,4
17,7
14,9
17,0
Jednoročné krmoviny
2235,6
2872,2
3 21,9
2365,9
2601,3
2566,1
2292,7
2047,9
2426,1
2087,7
1924,3
Olejniny
259,9
372,6
394,6
325,9
478,4
453,4
514,7
467,5
633,1
595,8
500,7
Cukrová repa
961,5
1286,8
1346,2
1171,7
1598,8
1732,6
1370,9
846,5
678,9
898,6
977,7

 
.
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Zemiaky
217,3
165,7
164,5
178,9
144,6
177,2
149,7
170,0
182,4
166,2
Obilniny
3714,1
3035,7
3412,0
4708,3
3805,7
4847,8
3484,1
4037,8
4104,1
4580,9
Viacročné krmoviny
673,3
627,6
678,1
746,3
573,2
651,9
513,5
568,9
573,4
552,4
Strukoviny
17,9
10,1
9,0
14,5
26,8
26,3
25,8
20,5
20,6
25,4
Jednoročné krmoviny
2516,6
2540,4
2456,5
3015,9
2280,1
3008,9
2266,0
2550,5
2465,6
2522,7
Olejniny
574,6
454,3
612,4
738,7
563,0
777,9
775,9
794,7
671,3
716,1
Cukrová repa
1160,7
894,5
1144,6
1550,2
1205,5
1506,9
1230,8
1312,0
1251,7
1273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ŠÚ SR

Dôsledkom zníženia počtu hospodárskych zvierat je zníženie zaťaženia životného prostredia, pokles emisií skleníkových plynov a amoniaku, zníženie kontaminácie vôd (možnej eutrofizácie). Na druhej strane však dochádza k negatívnym následkom na životnom prostredí ako je vyšší výskyt erózie, lavíny, nedopasky, zánik niektorých druhov rastlín, zníženie kultúrneho rázu krajiny.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Úrodou sa rozumie pozberaná celková produkcia danej plodiny bez zberových strát v štandardnej vlhkosti podľa slovenských technických noriem (STN).

Údaje o rastlinnej výrobe prezentujú informácie o úrode poľnohospodárskych plodín, bez zberových strát vrátane podradnejších druhov používaných na kŕmenie (pozadné zrno, drobné zemiaky a pod.). Nepatria sem sadzačky a semenačky. Úroda cukrovej repy sa uvádza bez zrážok na nečistoty. Produkciu zeleniny predstavuje celková úroda zeleniny aj z opakovaných plôch vrátane rýchlených skorých druhov.

Živočíšnu výrobu prezentujú informácie o počte základných druhov hospodárskych zvierat.
 

Metodika:

Zo zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike vyplýva podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár:
 • Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat obsahujúci údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a počtoch hospodárskych zvierat.
Dotknuté subjekty, ktoré sú zaradené do Registra fariem počas celého roka evidujú poľnohospodársku produkciu a počty hospodárskych zvierat, pričom raz ročne  formou vyplneného formulára a informačného listu ich doručia v stanovenom termíne príslušnej správe ŠÚ SR.
Do záverečného spracovania údajov vstupujú výkazy aj za farmy hospodáriace na výmere do 1 ha, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri, ale majú pridelené IČO, výkazy za záhumienkárov, obyvateľstvo, pričom tieto sú spracované na základe kvalifikovaných odhadov.
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: