Skládkovanie odpadov

Dátum poslednej aktualizácie: 22.12.2021

Téma

Odpady

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje mieru skládkovania odpadov bez komunálnych odpadov (KO) a mieru skládkovania komunálnych odpadov.

Jednotka indikátora

%, t

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi upravuje § 81 zákona tohto zákona, pričom v odstavci 1 je uvedené, že za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Kódy činností zneškodňovania odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov), pričom skládkovaniu je pridelený kód nakladania D01

 

Kód nakladania Činnosť
D01 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D02 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)
D03 Hlbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložíšt atď.)
D04 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do
jám, odkalískatď.)
D05 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia, atď.)
D06 Vypúšťanie a  vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D07 Vypúšťanie a  vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D08 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D09 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori (*)
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach)
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)


(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.
(**) Ak sa nehodí iný D-kód,môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.
(***) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa §3 ods.5.

Metodika:

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.) zahŕňa tento indikátor všetky druhy odpadov bez rozdielu kategórie, s ktorými bolo nakladané jednou z činností uvedených v prílohe č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. z 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v členení na odpady bez komunálnych odpadov (všetky druhy odpadov podľa Katalógu odpadov bez skupiny 20) a odpady komunálne (odpady skupiny 20).


Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).
 

Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.
 
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.

 

 

 

 

 

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠU SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program je v poradí piatym národným programom stanovujúcim základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu (POH SR na roky 2011 až 2015) a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.  Program prihliada na schválený Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý sa bude svojim zameraním významným spôsobom podieľať na smerovaní investícií do infraštruktúry odpadového hospodárstva v časovom horizonte do roku 2020. Štruktúra programu zodpovedá požiadavkám článku 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.
Program zároveň prihliada na otvorené rokovania Európskej komisie týkajúce sa uzavretej (kruhovej) ekonomiky a výhľadových plánov stratégie odpadového hospodárstva na roky 2025 a 2030 v rámci pripravovaného „odpadového balíčka“, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť spôsob nakladania s odpadmi v prospech ich recyklácie a trvalo udržateľného využívania recyklovateľných odpadov.Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu
  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.
Cieľ: 10.1 Podporovať obehovú ekonomiku
Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie


 

 

 

 

Kľúčová otázka

Klesá miera skládkovania odpadov?

Kľúčové zistenia

  • Miera skládkovania odpadov bez komunálnych odpadov (KO) mala v sledovanom období 2005 - 2020 kolísavý charakter, pričom v tomto období poklesla o vyše 20 percentuálnych bodov. V roku 2020 bol v porovnaní s rokom 2019 zaznamenaný  medziročný pokles z 16,6 % na 10,8 %.
  • Miera skládkovania komunálnych odpadov mala v sledovanom období od roku 2005 – klesajúci charakter. Kým v roku 2005 bolo skládkovaných viac ako 78 % komunálnych odpadov, v roku 2020 to bolo 48,4 %. V roku 2020 bol v porovnaní s rokom 2019 zaznamenaný  medziročný pokles z 50,6 % na 48,4 %.
  • Cieľom stanoveným v Envirostratégií 2030 je do roku 2030 zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % a do roku 2035 znížiť mieru skládkovania komunálneho odpadu na menej ako 25 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
Negativny trend emo_neutral emo_neutral Negativny trend
Napriek poklesu množstva odpadov ukladaných na skládku, stále pretrváva vysoký podiel skládkovania. Skládkovanie odpadov bez KO mierne pokleslo ako aj pri KO. Medziročne došlo pri skládkovaní odpadoch bez KO k miernemu poklesu a ako aj pri KO. Spomalenie poklesu miery skládkovania komunálneho odpadu indikuje problém so splnením cieľa do roku 2035 znížiť mieru jeho skládkovania na menej ako 25 %.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Tvorba odpadov je ukazovateľom, ktorý úzko súvisí s úrovňou ekonomickej činnosti v danej krajine. Je tiež indikátorom modelu spotreby surovín. Bohatšie ekonomiky majú tendenciu produkovať viac odpadov. V mnohých vyspelých krajinách je znižovanie celkového objemu produkovaného odpadu prejavom zmien v spotrebe surovinových zdrojov a zvyšovania recyklácie a opätovného využívania. (Agenda 21). Zabezpečenie toho, že tok materiálov je v rámci hospodárstva manažovaný efektívne a s čo najmenším vplyvom na okolité prostredie je nevyhnutné nielen z environmentálneho pohľadu, ale aj z pohľadu finančných a obchodných tokov. Hlavnou výzvou je teda zlepšovanie zdrojovej produktivity, zabezpečenie toho, aby materiály počas celého svojho životného cyklu boli využívané efektívne, čo z hľadiska nakladania s odpadmi predstavuje jednoznačné uprednostnenie využívania odpadov zhodnocovaním pred ich zneškodňovaním.

Úroveň nakladania s odpadmi v území ovplyvňujú v rámci jednotlivých skupín odpadov do značnej miery dostupnosť zariadení na zhodnocovanie v blízkosti miesta vzniku odpadu, spôsob akým je organizovaný v území zber odpadov od pôvodcov odpadov a náklady, ktoré pôvodcom odpadov pri využívaní služieb subjektov zaoberajúcich sa nakladaním s odpadmi vznikajú. Skládkovanie odpadov je stále veľmi rozšírený spôsob nakladania s odpadmi, čo nie je plne v súlade s účelom odpadového hospodárstva SR.


Vývoj v skládkovaní pre odpady bez komunálnych odpadov (tony)
 
  2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Skládkované bez KO 2 888 366 2 397 361 3 737 859 2 555 613 2 629 691 2 494 391 2 508 382 2 093 797 1 666 717
Vznik bez KO 9 358 719 7 725 390 8 140 327 7 223 490 8 674 942 8 717 776 10 115 230 11 152 858 10 037 944
Zdroj: MŽP SR

 

Vývoj v skládkovaní pre komunálne odpady (tony)

 

 

  2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Skládkované KO 1 226 576 1 411 524 1 201 906 1 210 043 1 303 845 1 289 895 1 312 787 1 250 280 1 198 249
Vznik KO 1 558 263 1 808 488 1 744 429 1 830 167 1 888 456 1 953 478 2 136 952 2 325 178 2 369 725

Zdroj: ŠÚ SR

 

 

 

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk