Hluková záťaž obyvateľstva

Dátum poslednej aktualizácie:27.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje hlukovú záťaž obyvateľstva vo väzbe na strategické hlukové mapy (SHM) pre Bratislavskú aglomeráciu, Košickú aglomeráciu a pozemné komunikácie.
 

Jednotka indikátora

dB

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Aglomerácia je časť územia, ktorá má viac ako 100 000 obyvateľov. Hranice určujú vyššie územné celky.  

Hluk vo vonkajšom prostredí je nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a priemyselnej činnosti. (§ 3 písm a) zákona č. 2/2005 Z. z.)  

Zvuk je mechanické kmitanie častíc pružného prostredia.
 
Počuteľný zvuk je zvuk schopný vyvolať sluchový vnem; je to zvuk, ktorého frekvenčné spektrum leží v tretinooktávových frekvenčných pásmach so strednými frekvenciami 20 Hz až 20 kHz. Počuteľný zvuk s výraznými frekvenčnými zložkami v oblasti frekvencií pod 50 Hz je nízkofrekvenčný zvuk.
 
Hluk je každý neželaný, rušivý, nepríjemný alebo škodlivý zvuk.
 
Vysokofrekvenčný zvuk je počuteľný zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa nachádza v niektorých alebo vo všetkých tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 8 kHz až 20 kHz.

Infrazvuk je zvuk, ktorého frekvenčné spektrum sa nachádza v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 1 Hz až 20 Hz.
 
Ultrazvuk je zvuk s vyššou frekvenciou ako počuteľný zvuk. Na účely tohto nariadenia je to zvuk vo frekvenčných tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 25 kHz až 40 kHz.

Akčná hodnota Ldvn a Lnoc je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, prevádzkovateľov železničných dráh a pre prevádzkovateľov letiska na prijatie opatrení na zníženie hluku
 
"Ldvn" (hlukový indikátor deň-večer-noc) znamená hlukový indikátor pre celkové obťažovanie.
 
"Lnoc" (hlukový indikátor nočnej doby) znamená hlukový indikátor rušenia spánku.
 
 

Metodika:

Výpočet SHM bol robený pomocou programu Cadna A. Je to software, ktorý umožňuje hodnotenie hlukovej imisie v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom č. 2/2005 Z. z. a nariadením vlády č. 43/2005 Z. z. pre vypracovanie strategických hlukových máp. (legislatíva)
 
Popis metodiky na web-stránke
Metodika výpočtu hluku
 

Zdroj dát:

Euroakustik, s.r.o.
 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
 
§ 5
písm. d) do 18 júla 2013 a potom najmenej každých päť rokov zabezpečiť vypracovanie akčných plánov pre všetky aglomerácie, väčšie pozemné komunikácie a pre väčšie železničné dráhy.
 
 
Vízia dopravného sektora do roku 2030
Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Strategický globálny cieľ 5 (SGC 5)
Zníženie negatívnych environmentálnych a negatívnych socioekonomických dopadov dopravy (vrátane zmeny klímy) v dôsledku monitoringu životného prostredia, efektívneho plánovania/realizácie infraštruktúry a znižovanie počtu konvenčne poháňaných dopravných prostriedkov, resp. využívaním alternatívnych palív.
 
Špecifický horizontálny cieľ
ŠHC3 - Systematicky znižovať negatívne socioekonomické a environmentálne vplyvy dopravy

 

 
OBLASŤ DOPRAVY A VÝSTAVBY
 
V oblasti dopravy vláda:
 • prioritou vlády je zabrániť hroziacim ekonomickým škodám a nebezpečenstvu pre občanov spôsobeným katastrofálnym stavom súčasnej infraštruktúry a zároveň rozvíjať dopravnú sieť, aby reflektovala na medzinárodné záväzky, národné strategické plány a plány rozvoja regiónov.  Súčasná geopolitická situácia vyžaduje urýchlené dobudovanie nadradenej infraštruktúry s cieľom dostupnosti našich strategických partnerov a ich napojenie na národnú infraštruktúru
 • vytvorí medzirezortný projektový tím dotknutých rezortov s cieľom urýchliť prípravu a výstavbu zostávajúcich úsekov na cestných koridoroch D1, D3 a R4. Táto pracovná skupina bude eliminovať akékoľvek časové prieťahy pri vydávaní stanovísk a povolení zo strany štátnych orgánov
 • zabezpečí aktualizáciu strategického rámca v oblasti dopravy. Vyhodnotí plnenie cieľov a opatrení dlhodobého strategického dokumentu Strategický plán rozvoja dopravy do roku 2030 a v nadväznosti na výstupy hodnotenia stratégie pristúpi k jej aktualizácii s presahom do konca roka 2050.
 

Kľúčová otázka

Darí sa znižovať emisie hluku tak, aby neboli prekračované akčné hodnoty stanovené pre posúdenie záťaže obyvateľstva hlukom?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2016 boli vypracované strategické hlukové mapy pre vybrané úseky železničných dráh (v správe Železníc Slovenskej republiky), na ktorých bola intenzita pohybov vlakových súprav vyššia ako 30 tis. pohybov za rok. Územie bolo rozdelené do šiestich súvislých celkov (Z1 – Z6) s počtom 393 234 obyvateľov, čo predstavuje približne 7,2 % celkového počtu obyvateľov (stav pre rok 2016).
 • V roku 2016 boli spracované aj strategické hlukové mapy pre vybrané úseky II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava pre prevádzku v roku 2011. V okolí sledovaných ciest žije priebežne 2 000 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou hlukového indikátora Ldvn a približne 1 100 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou hlukového indikátora Lnoc.
 • Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 na úsekoch ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest (SSC) žije: 84 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 60 dB, 108 400 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 50 dB, 43 600 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 65 dB, 60 300 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB.  
 • Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS a.s.) žije: 16 900 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 60 dB, 31 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 50 dB, 3 800 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 65 dB, 6 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB.
 • Na základe hodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 v Bratislavskej aglomerácii z celkového počtu 494 546 obyvateľov žije:  64 000 obyvateľov v bytoch s prekročenou akčnou hodnotou  Ldvn = 65 dB z dopravy po pozemných komunikáciách, 23 900 obyvateľov z dopravy na železnici a 200 obyvateľov z dopravy na letisku M. R. Štefánika. S prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB žije 50 800 obyvateľov z dopravy po pozemných komunikáciách, 34 900 obyvateľov zo železničnej dopravy a leteckou dopravou nie sú exponovaný žiadny obyvatelia.       
 • Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 v Košickej aglomerácii z celkového počtu 231 917 obyvateľov (prihlásených k trvalému pobytu) žije: 16 300 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 65 dB z dopravy po pozemných komunikáciách a 2 000 obyvateľov z dopravy na železnici. S prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB žije 16 700 obyvateľov z dopravy po pozemných komunikáciách a 4 400 obyvateľov zo železničnej dopravy.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici Pozitivny trend emo_smile
Údaje za dané časové obdobie nie sú k dispozícii. V roku 2016 došlo k prvej aktualizácii strategických hlukových máp a boli vypracované akčné plány ochrany pred hlukom.  Na základe strategických hlukových máp sa darí znižovať emisie hluku aj budovaním protihlukových stien.

Sumárne zhodnotenie

Strategické hlukové mapy boli vypracované pre Bratislavskú aglomeráciu, Košickú aglomeráciu,úseky ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest, diaľnice a rýchlostné cesty v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., pre regionálne cesty II. a III. triedy v Bratislavskom kraji, pre vybrané úseky železničných dráh v správe ŽSR. Na účely smernice boli vypracované strategické hlukové mapy a akčné plány z cestnej, železničnej, leteckej dopravy a z priemyselnej činnosti veľkoplošných zdrojov hluku v území pre stav v roku 2011 a 2016. Strategické hlukové mapy a akčné plány sa aktualizujú každých 5 rokov v roku 2021 boli aktualizované pre Košickú aglomeráciu.

 

Hlukové mapy pre stav v roku 2011 a 2016 sú dostupné na stránke:
http://www.hlukovamapa.sk/

Hlukové mapy pre stav v roku 2021 sú dostupné na stránke:

https://www.hlukovamapa.eu/

Podrobné zhodnotenie

K 31. 12. 2022 boli vypracované:
 • Strategické hlukové mapy:

  • Strategické hlukové mapy pre regionálne cesty II. a III. triedy v Bratislavskej aglomerácii pre stav v roku 2016.

  • Strategické hlukové mapy pre väčšie pozemné komunikácie II. a III. triedy v Žilinskom kraji, 2012.

  • Strategické hlukové mapy pre väčšie pozemné komunikácie II. a III. triedy mimo Košickej aglomerácie, 2021.

  • Strategické hlukové mapy pre okolie ciest I. triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest pre stav v roku 2006, 2011 a 2016.

  • Strategické hlukové mapy pre okolie diaľnic a rýchlostných komunikácií, ktoré sú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., na ktorých bol v danom roku počet prejazdov vozidiel vyšší ako 6 miliónov, pre stav v roku 2006 a 2016.

  • Strategické hlukové mapy pre Bratislavskú aglomeráciu, pre stav v roku 2006, 20112016.

  • Strategické hlukové mapy pre Košickú aglomeráciu pre stav v roku 2011, 2016. a 2021,

  • Strategické hlukové mapy pre vybrané úseky železničných dráh v správe ŽSR pre stav v roku 2016.

 • Akčné plány ochrany pred hlukom:


Výstavbou protihlukových stien sa minimalizuje hluková záťaž obyvateľstva. Celková dĺžka protihlukových stien v roku 2021 v cestnej doprave mala 232 681 m a v železničnej doprave 64 908 m.  Počty obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou hluku (NV SR č. 258/2008 Z. z.) pre úseky ciest I. triedy, diaľnice a rýchlostné cesty a pre Bratislavskú aglomeráciu a Košickú aglomeráciu
  Počet obyvateľov
Ldvn > 65 dB Lnoc > 55 dB
Úseky ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest 43 600 60 300
Diaľnice a rýchlostné cesty v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  3 800 6 700
Bratislavská aglomerácia
Cestná doprava 45 300 50 800
Železničná doprava 23 900 34 900
Letecká doprava 200 0
Košická aglomerácia
Cestná doprava 16 300 16 700
Železničná doprava 2 000 4 400
Letecká doprava 0 0
Zdroj: Euroakustik, s.r.o.

Problematiku ochrany zdravia obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií upravovuje zákon NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Na uvedený zákon nadväzuje nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom. Sú v ňom podrobne definované hlukové indikátory a údaje, ktoré musia obsahovať strategické hlukové mapy a akčné plány. V júli 2008 boli akčné hodnoty hlukových indikátorov zmenené NV SR č. 258/2008 Z. z.
 
Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc  dané nariadením vlády č. 258/2008 Z. z.   
Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Vonkajšie prostredie a) Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukom b)
Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
Priemysel 55 40 50 35
Letiská c) 60 50 60 50
Letiská d) 65 55 55 40
Pozemné komunikácie c) 60 50 55 45
Pozemné komunikácie d) 65 55 60 50
Železnice 60 50 55 45

 
Poznámky k tabuľke:
a) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
b) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.
c) Akčné hodnoty platné do 15. júla 2008
d) Akčné hodnoty platné od 15. júla 2008

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku požaduje vypracovanie hlukových máp. Vo väzbe na túto smernicu bol prijatý zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí. V súlade so zákonom boli aktualizované strategické hlukové mapy a akčné plány z cestnej, železničnej, leteckej dopravy a z priemyselnej činnosti veľkoplošných zdrojov hluku v území pre stav v roku 2016. Z vyhodnotenia údajov pri aktualizácii hlukovej mapy pre Bratislavskú aglomeráciu (stav pre rok 2016), vyplynulo zníženie počtu obyvateľov vystavených prekročeniu akčných hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc , ktoré bolo dosiahnuté realizáciou protihlukových opatrení vo forme protihlukových stien a valov. Z hodnotenia tiež vyplynulo, že najviac obyvateľov obťažovaných hlukom je z cestnej a zo železničnej dopravy.    
V roku 2016 boli vypracované strategické hlukové mapy pre vybrané úseky železničných dráh (v správe Železníc Slovenskej republiky), na ktorých bola intenzita pohybov vlakových súprav vyššia ako 30 tis. pohybov za rok. Územie bolo rozdelené do šiestich súvislých celkov (Z1 – Z6) s počtom 393 234 obyvateľov, čo predstavuje približne 7,2 % celkového počtu obyvateľov (stav pre rok 2016). V roku 2016 boli spracované aj strategické hlukové mapy pre vybrané úseky II. a III. triedy v správe podniku Regionálne cesty Bratislava pre prevádzku v roku 2011. V okolí sledovaných ciest žije priebežne 2 000 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou hlukového indikátora Ldvn a približne 1 100 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou hlukového indikátora Lnoc. Pre stav v roku 2016 boli vypracované tiež hlukové mapy pre vybrané úseky rýchlostnej cesty R1 v správe GRANVIA a.s. Vyhodnotením údajov pre približne 13 000 obyvateľov žijúcich v  blízkosti rýchlostnej cesty R1, prekročeným akčným hodnotám hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc nie sú vystavení žiadni obyvatelia.
 

Medzinárodné porovnanie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že približne 40 % obyvateľov EÚ je vystavených hluku z dopravy na úrovni viac ako 55 dB a že viac ako 30 % je vystavených úrovni viac než 55 dB počas noci.
 
EEA: Expozícia obyvateľstva hlukom z dopravy  (Exposure to and annoyance by trafic noise)
 
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk