Výdavky domácností na ochranu životného prostredia

Dátum poslednej aktualizácie: 23.01.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje výdavky domácností vynaložené na ochranu životného prostredia.

Jednotka indikátora

mil.eur

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj výdavkov domácností na ochranu životného prostredia?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2019 výdavky domácností na ochranu životného prostredia dosiahli 271,2 mil. eur

  • Výdavky v porovnaní s rokom 2008 vzrástli o 10,1 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 13,6 %.

  • V rámci národných výdavkov na ochranu životného prostredia tvorili v roku 2019 výdavky domácnosti 16,2 % podiel.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

  • Národné výdavky na ochranu životného prostredia v období rokov sú sledované za tri hlavné inštitucionálne sektory a za národné hospodárstvo spolu.

  • Jedná sa o nasledovné sektory:

  1. sektor verejnej správy- orgány verejnej správy na všetkých úrovniach vrátane fondov sociálneho zabezpečenia, miestna samospráva (obecné, mestské a miestne úrady) a inštitúcie, ktoré sú financované plne alebo prevažne zo štátneho rozpočtu, t.j. rozpočtové a príspevkové organizácie)

  2. sektor korporácií - všetky podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri

  3. sektor domácnosti- patria sem domácnosti a tiež fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov, nezapísané v obchodnom registri

 

Tabuľka: Porovnanie výdavkov sektorov na ochranu ŽP (mil. eur)
Rok Verejná správa Korporácie Domácnosti Spolu
2008 500 510 245 1 255
2009 551 648 271 1 470
2010 581 598 379 1 558
2011 553 607 266 1 426
2012 574 720 294 1 588
2013 534 695 266 1 495
2014 586 709 258 1 553
2015 740 912 265 1 917
2016 553 772 279 1 604
2017 661 695 237 1 593
2018 718 579 239 1 536
2019 770 630 271 1 671
Zdroj: ŠÚ SR

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk