Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Miera skládkovania komunálnych odpadov

Dátum poslednej aktualizácie 19.01.2023

Téma

Domácnosti

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj miery skládkovania komunálnych odpadov.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Cieľ: 10.1 Podporovať obehovú ekonomiku
Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie

 

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Cieľom v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a miery prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu na 55 %.

Kľúčová otázka

Klesá miera skládkovania komunálnych odpadov?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2021 bolo zneškodnených skládkovaním 1 110 374 ton komunálnych odpadov — miera skládkovania komunálnych odpadov tak predstavovala 40,1 %.
  • V porovnaní s rokom 2020 sa jedná o pokles o 4,4 percentuálneho bodu. 
  • Cieľom v oblasti komunálneho odpadu je znížiť mieru jeho skládkovania na 10 % z celkového množstva komunálneho odpadu do roku 2035 (v Envirostratégii 2030 je v tejto oblasti stanovený cieľ 25 %).  
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile emo_neutral

Zaznamenaný bol výrazný pokles množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov ukladaných na skládku (o takmer 39 percentuálnych bodov).

Zaznamenaný bol výrazný pokles množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov ukladaných na skládku (o takmer 30 percentuálnych bodov). Podiel skládkovaných komunálnych odpadov medziročne klesol o 4,4 percentuálneho bodu. Stále však pretrváva vysoký podiel skládkovania komunálnych odpadov (40,1 %). Na dosiahnutie cieľa je potrebné urýchliť odklon komunálnych odpadov od ich skládkovania.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Hlavným cieľom stanoveným v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 — 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady (KO). Konkrétne kvantitatívne ciele v oblasti skládkovania komunálnych odpadov do roku 2035 sú stanovené v Envirostratégii 2030 (25 %) a v Smernici EÚ o skládkach odpadov (10 %).

Aj keď bol v období rokov 2015 — 2021 zaznamenaný výrazný pokles skládkovania komunálnych odpadov (z 69,9 % na 40,1 %), miera skládkovania komunálnych odpadov zostáva stále na príliš vysokej úrovni. Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zníženie miery skládkovania KO je potrebné aby sa jednotlivci a domácnosti zlepšili v triedení komunálneho odpadu - s nárastom miery triedeného zberu KO je predpoklad poklesu jeho skládkovania. Výrazné zlepšenie v tejto oblasti by malo byť možné odsiahnuť predchádzaním vzniku odpadu. Toto je možné dosiahnuť dodržiavaním princípov obehového hospodárstva ako sú opätovné používanie produktov, zdieľanie a opravy produktov, renovácia, repasovanie a recyklácia.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
 

Komunálny odpad je
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Skládkovaniu je podľa kódov činností zneškodňovania odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov) pridelený kód nakladania D01.