Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Triedený zber vybraných zložiek komunálnych odpadov

Dátum poslednej aktualizácie 19.01.2023

Téma

Domácnosti

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov a slovne hodnotí mieru triedeného zberu komunálnych odpadov.

Jednotka indikátora

tony

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Cieľ: 10.1 Podporovať obehovú ekonomiku
Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie

 

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Cieľom v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a miery prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu na 55 %.

Kľúčová otázka

Rastie množstvo vytriedených zložiek komunálnych odpadov a miera triedeného zberu komunálnych odpadov?

Kľúčové zistenia

  • Triedený zber vybraných zložiek komunálnych odpadov (BRO, kovy, plasty, sklo, papier a lepenka) v roku 2021 predstavoval 1 071 087 ton, kým v roku 2010 to bolo iba 222 808 ton. V sledovanom období sa tak množstvo vytriedených zložiek komunálnych odpadov (BRO, kovy, plasty, sklo, papier a lepenka) zvýšilo o 380 %. Miera triedeného zberu v roku 2021 predstavovala 38,7 %.
  • Medziročne (2020 - 2021) bol zaznamenaný nárast triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov o 14,5 %, ako aj nárast miery triedeného zberu komunálnych odpadov (z 34,8 % v roku 2020 na 38,7 % v roku 2021).
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile emo_neutral

Zaznamenaný bol výrazný nárast množstva vytriedených zložiek komunálnych odpadov aj miery triedeného zberu komunálnych odpadov.

Zaznamenaný bol výrazný nárast množstva vytriedených zložiek komunálnych odpadov aj miery triedeného zberu komunálneho odpadu. Medzi rokmi 2020 — 2021 bol zaznamenaný nárast množstva vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Rovnako bol zaznamenaný nárast miery triedeného zberu komunálnych odpadov. Cieľ stanovený v POH na roky 2021 - 2025 sa však zatiaľ nedarí naplniť.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Cieľom stanoveným v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 - 2025 je zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 %. Miera triedeného zberu komunálneho odpadu v roku 2021 predstavovala 38,7 %. V nasledujúcich rokoch bude zaujímavé sledovať, či sa rušenie výnimiek z triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností (od 01.01.2023 platí výnimka len pre tie obce, ktoré preukážu, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad) premietne do výrazného nárastu triedeného zberu komunálneho odpadu.

Významným faktorom, ktorý by mohol pomôcť zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu je zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu. Miestny poplatok za zber komunálneho odpadu z domácností môžu stanoviť obce paušálne, podľa množstva vyprodukovaného odpadu, alebo ich kombináciou. Nevýhodou paušálneho poplatku je, že nemotivuje jednotlivé domácnosti  k tomu, aby produkovali menej odpadu, resp. aby odpad viac separovali – každá domácnosť (v prepočte na 1 obyvateľa) platí rovnako bez ohľadu na skutočné množstvo vyprodukovaného a vyseparovaného odpadu. V roku 2021 malo len 9,2 % obcí zavedený množstvový zber komunálneho odpadu a len 5,4 % malo zavedený kombinovaný spôsob. Práve tzv. PAYT (z angl. Pay as you throw - "Plať za to, čo vyhodíš") schéma by mohla motivovať jednotlivcov a domácnosti k tomu, aby svoj komunálny odpad čo najviac triedili a aby čo najmenej odpadu vyhadzovali do nádob na zmesový odpad. Tak by sa mala dosiahnuť aj vyššia miera triedeného zberu komunálneho odpadu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa § 80 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 
Komunálny odpad je:
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku
 
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
 
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
 
Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
 
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 
Podľa § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
 
a) obec, ak ide o
1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2. zmesový odpad z iných zdrojov,
3. drobný stavebný odpad
 
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov,
4. oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.
 
Podľa § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
 

Metodika:

Indikátor je špecifickým ukazovateľom na sledovanie vývoja odpadového hospodárstva. Vyjadruje podiel vytriedených (vyseparovaných) zložiek komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktoré boli vyseparované z komunálnych odpadov, evidovaných podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor tieto druhy odpadov:

  • vyseparované komunálne odpady: 4 vybrané zložky odpadov podskupiny 20 01:

Katalógové číslo odpadu
Názov odpadu
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy

 

  • biologicky rozložiteľné komunálne odpady: odpad s katalógovým číslom:

Katalógové číslo odpadu
Názov odpadu
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad

 

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v Slovenskej republike, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (obidva zákony v znení neskorších predpisov). Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov.
Zaraďovanie odpadov sa uskutočňuje podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015  Z. z. (v znení neskorších predpisov). Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatný (nie nebezpečný) odpad alebo „N“ – nebezpečný odpad.
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR bola do roku 2013 Slovenská agentúra životného prostredia ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov Štatistický úrad Slovenskej republiky. Od roku 2014 je za štatistiku komunálnych odpadov zodpovedný Štatistický úrad Slovenskej republiky.


Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR
 
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: