Úbytky lesných pozemkov do pozemkov pre občiansku výstavbu

Dátum poslednej aktualizácie:10.01.2023

Téma

Domácnosti

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj hektárových úbytkov lesných pozemkov pre účely občianskej výstavby, ako aj pre celkovú výstavbu.

 

Jednotka indikátora

ha

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch:
  • trvalým vyňatím sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku (§ 7 a);
  • dočasným vyňatím sa rozumie dočasná zmena využívania lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov (§ 7 b).
 
Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva. Poľnohospodársky pôdny fond a lesné pozemky sú nenahraditeľnou zložkou nášho životného prostredia, sú prírodným zdrojom národného bohatstva krajiny. Ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, zlepšenie starostlivosti o pôdny fond ako aj usporiadanie zložitých vlastníckych vzťahov k pozemkom upravujú viaceré právne normy a opatrenia, najmä zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Využitím údajov katastra nehnuteľností štát progresívnejšie uskutočňuje funkcie spojené s ochranou a revitalizáciou lesných pozemkov.
 

Metodika:

Druhy pozemkov a spôsoby ich využívania sú v katastri nehnuteľností  označené jednotlivými kódmi podľa prílohy č. 1. a 2. vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení  neskorších predpisov.

Podľa zákonov:
- č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
- č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu pri trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku,

orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorým je okresný úrad – pozemkový a lesný odbor, vydáva rozhodnutie na zmenu druhu pozemku. Následne okresný úrad zasiela odpis rozhodnutia o zmene poľnohospodárskej pôdy, alebo lesných pozemkov príslušnému orgánu geodézie, kartografie a katastra, ktorý dodané údaje spracuje.
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR)  poskytuje údaje Štatistickému úradu SR a vydáva Štatistickú ročenku o pôdnom fonde SR.
 

Zdroj dát:

ÚGKK SR
 

Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
Lesy sú rozhodujúcim, životodarným a krajinotvorným prvkom. Lesy nie sú bankou pre štátny rozpočet, lesy sú poisťovňou pre zdravú krajinu. Vláda sa zaväzuje ku stabilizácii lesov a zabezpečeniu ich funkcií prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia a reálneho ocenenia ich ekologických funkcií.
 
 
 
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.
 
Využívanie pôdy 
  • pri využívaní pôdy rešpektovať princípy a kritériá  trvalo udržateľného rozvoja
  • realizáciou aktivít spojených s  využívaním pôdy  neohrozovať ekologické funkcie pôdy
  • činnosti nesúvisiace s obhospodarovaním a využívaním pôdy  realizovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu ekologických funkcií pôd
 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj záberov lesných pozemkov určených na občiansku výstavbu?

Kľúčové zistenia

  • Úbytky lesných pozemkov na občiansku výstavbu v roku 2021 boli 4 ha, čo predstavovalo 11 %-ný podiel z pozemkov určených na celkovú výstavbu.
  • V sledovanom období (2005 – 2021) mali úbytky lesných pozemkov na občiansku výstavbu kolísavý trend (v rozmedzí 2 – 35 ha), pričom najväčšie úbytky boli zaznamenané v rokoch 2007 a 2015.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Neutralny trend Pozitivny trend Pozitivny trend
Úbytky lesných pozemkov pre občiansku výstavbu v dlhodobom hodnotení zaznamenali kolísavý trend. Od roku 2015 je zaznamenaný pokles úbytkov lesných pozemkov pre občiansku výstavbu. Medziročne došlo k poklesu úbytkov lesných pozemkov pre občiansku výstavbu.

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Na iné účely ako na plnenie funkcií lesa stanovené zákonom, sa lesné pozemky môžu využívať len na základe rozhodnutia okresných úradov o vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. Lesné pozemky je možné vyňať dočasne alebo trvale. Odvod za vyňatie lesných pozemkov (náhrada za stratu mimoprodukčných - verejnoprospešných funkcií lesov, podľa § 9 zákona o lesoch) predstavuje ekonomický nástroj štátu, zameraný na ochranu lesných pozemkov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny, ich zveľaďovanie a zachovanie pre budúce generácie (environmentálny nástroj). Orgány štátnej správy LH za nedodržanie ustanovení podľa zákona o lesoch, ukladajú pokuty.

 

Úbytky lesných pozemkov na celkovú výstavbu v roku 2021 predstavovali 36 ha, čo v porovnaní s rokom 2005 predstavuje pokles o 5,3 %. Podľa účelu využitia najväčší podiel na úbytkoch v roku 2021 tvorili iné investičné účely, a to až 88,9 %.
 
 
Úbytky lesných pozemkov na výstavbu a spolu
Rok
na výstavbu (ha)
podiel úbytku LP občianska/celková výstavba (%)
Celkový úbytok (ha)
podiel úbytku LP občianska výstavba/celkový úbytok
občiansku
celkovú
2005
13
38
34,2
534
2,4
2006
2
24
8,3
239
0,8
2007
35
47
74,5
454
7,7
2008
15
58
25,9
323
4,6
2009
6
262
2,3
462
1,3
2010
13
66
19,7
326
4,0
2011
6
23
26,1
87
6,9
2012
13
37
35,1
122
10,7
2013
19
36
52,8
98
19,4
2014
11
37
29,7
149
7,4
2015
33
39
84,6
134
24,6
2016
7
14
50,0
61
11,5
2017
8
60
13,3
126
6,3
2018
9
18
50,0
249
3,6
2019
11
34
32,4
90
12,2
2020
11
23
47,8
103
10,7
2021
4
36
11,1
73
5,5

Zdroj: ÚGKK

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk