Preprava v nákladnej doprave

Dátum poslednej aktualizácie: 30.11.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo prepraveného tovaru a výkony podľa jednotlivých druhov nákladnej dopravy.

Jednotka indikátora

%, mil.tkm, tis.ton

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Množstvo prepraveného tovaru vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru (nákladu) dopravnými prostriedkami. Preprava je priestorová zmena miesta tovaru, uskutočnená dopravnými prostriedkami po dopravnej ceste.

V železničnej doprave ukazovateľ vyjadruje tarifnú hmotnosť prepraveného tovaru. Tarifná hmotnosť je hmotnosť, za ktorú sa počíta dopravné. Je to skutočná hmotnosť zásielky, zaokrúhlená smerom nahor na celú tonu, najmenej však základná (najnižšia) hmotnosť stanovená pre príslušnú tarifnú triedu.

V cestnej doprave ukazovateľ vyjadruje skutočnú hmotnosť prepraveného tovaru v tonách, ktorá bola prepravená cestnými nákladnými vozidlami (vrátane návesov a prívesov).

Vo vodnej doprave ukazovateľ vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru na základe nákladového listu vo vnútroštátnej preprave a nakládkového resp. nákladového listu v medzinárodnej preprave tovaru.

V leteckej doprave ukazovateľ vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru, batožiny a pošty, ktoré sú zapísané v Zozname nákladu jednotlivého pravidelného alebo nepravidelného letu vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej leteckej doprave.

V nepravidelnej doprave, kde sa predáva celá kapacita lietadla na prepravu tovaru, sa do prepravených ton počíta len hmotnosť skutočne prepraveného tovaru.

V kombinovanej doprave ukazovateľ vyjadruje hmotnosť prepraveného tovaru v uzatvorenej nákladovej jednotke minimálne dvoma druhmi dopráv (železnica - cesta, železnica - voda, cesta - voda, železnica - cesta - voda).
Nákladovými jednotkami v zmysle dohody AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch) sa rozumejú: cestné vozidlá, cestné súpravy, cestné návesy, výmenné nadstavby a veľké kontajnery.

Výkony v nákladnej doprave vyjadrujú súhrn prepravných výkonov pri preprave tovarov všetkými druhmi nákladnej dopravy (v železničnej, cestnej, vodnej a leteckej doprave).
 
Výkony v tonokilometroch (tkm) vyjadrujú veľkosť prepravných výkonov v tonokilometroch vykonaných nákladnými dopravnými prostriedkami príslušného druhu dopravy. Počítajú sa (tony x kilometre) za každú jazdu samostatne. Výkony v nákladnej doprave spolu sú dané súčtom tkm za jednotlivé dopravné prostriedky, za jednotlivé cesty, za deň, mesiac a rok. Výkonom v tkm v železničnej doprave zodpovedajú čisté tkm (čtkm). Čistý tonokilometer predstavuje prepravu 1 tony tovaru na vzdialenosť 1 kilometra.
 

Metodika:

Do dopravy patria subjekty s prevažujúcou dopravnou činnosťou vykonávajúce prepravu tovaru a osôb vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave, vrátane vedľajších a pomocných činností v doprave (okrem cestovných kancelárií). Iná pozemná doprava zahŕňa cestnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu a taxislužbu.
Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2015 - 2017 vydaného v Zbierke zákonov SR.
Účelom štatistické zisťovania je získať informácie aj o doprave a vykonáva sa formou vyplňovania štatistických formulárov, ktoré sú dostupné na stránke Štatistického úradu SR. (Formuláre o doprave sú dostupné: Oblasť: Odvetvové štatistiky, Okruh: Doprava)
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (2017)
Vízia dopravného sektora do roku 2030
Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Strategický globálny cieľ 3 (SGC 3)
Zvýšenie konkurencieschopnosti dopravných módov v osobnej i nákladnej doprave (protipólov cestnej dopravy) nastavením zodpovedajúcich prevádzkových, organizačných a infraštruktúrnych parametrov vedúcich k efektívnemu integrovanému multimodálnemu dopravnému systému podporujúceho hospodárske a sociálne potreby Slovenskej republiky. Zvýšenie kvality dopravného plánovania v SR definovaním optimálnej cieľovej hodnoty deľby prepravnej práce v podmienkach Slovenskej republiky a stanovenie krokov a nástrojov na jej dosiahnutie.
 
Modálne špecifické ciele:
Cestná doprava
ŠC1: Zabezpečiť dostupnosť všetkých regiónov Slovenska prostredníctvom efektívnej a udržateľnej infraštruktúry
 
Železničná doprava
ŠŽ2: Zvýšiť podiel železničnej nákladnej dopravy v celkovom dopravnom výkone
ŠŽ3: Zlepšenie kvality a environmentálnych dopadov železničnej prevádzky
 
Vodná doprava:
ŠV1: Zlepšiť plvebné podmienky na Dunaji tam a vtedy, kde sa to preukáže odôvodnené a uskutočniteľné
 
 
6. Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov
Zavedú sa emisné zóny v mestách a podporia sa dopravné riešenia bez negatívnych klimatických vplyvov.

6.2 Zavádzať udržateľné riešenia v doprave
Ceny palív by mali odzrkadľovať ich environmentálne dopady. U fosílnych palív bude preto postupne vyrovnané daňové zaťaženie benzínu a nafty s ohľadom na konkurencieschopnosť a zabezpečenie podpory alternatívnych palív spolu s budovaním infraštruktúry. Preferované budú dlhodobo udržateľné riešenia. Súčasťou podpory udržateľných riešení v doprave je úsilie o zmeny v celkovej deľbe prepravnej práce. V nákladnej doprave o presun prepravnej práce z cestnej dopravy na železničnú resp. vodnú dopravu a v osobnej doprave o presun prepravnej práce z individuálnej automobilovej dopravy na verejnú, mestskú, cyklistickú a pešiu dopravu.

 
 
III. 3 Zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť kvalitnej, modernej a efektívnej infraštruktúry, služieb a bývania pre zdravý a plnohodnotný život komunít
 
V oblasti dopravnej infraštruktúry
1. Pokračovať v rozvoji a modernizácii dopravnej infraštruktúry ako základného predpokladu pre vytvorenie funkčného, udržateľného a kvalitného dopravného systému SR podporujúceho ekonomický rozvoj SR;
2. V spolupráci štátu a územných samospráv zabezpečiť sociálne dostupnú, ekonomicky a environmentálne udržateľnú dopravnú obsluhu komunít obcí, miest a regiónov;
3. Zabezpečiť integrované technické a organizačné riešenia na regionálnej úrovni pre zlepšenie dopravnej dostupnosti verejných služieb a posilnenie environmentálnej udržateľnosti prímestskej a mestskej mobility, vrátane podpory alternatívnych spôsobov dopravy – cyklodoprava, elektromobilita a pod.;
4. Presunúť minimálne 20 % záťaže z cestnej nákladnej a osobnej dopravy na železničnú sieť a na vnútrozemskú vodnú dopravu s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a tým naplniť záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody a legislatívy a strategického smerovania EÚ;
5. Dosiahnuť podiel verejnej osobnej dopravy na celkovom objeme prepravených osôb na úrovni najmenej 30 % v roku 2030 v porovnaní s podielom 27 % v roku 2017, a to najmä jej skvalitnením a motiváciou verejnosti.
 
Doprava, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast s ohľadom na ekológiu

Vláda SR sa bude pri implementácii dopravnej politiky, ktorej cieľom má byť inteligentný, integrovaný, zelený a trvalo udržateľný dopravný systém, držať nasledovných princípov:

  • rozhodovanie na základe dát a spoločenskej pridanej hodnoty,
  • dopravná politika štátu, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast ,
  • posilnenie postavenia výskumu a vývoja a podpora inovácií v oblasti dopravnej politiky štátu,
  • zapojenie nových finančných nástrojov v rámci rozvoja potenciálu jednotlivých druhov dopravy,
  • zavádzanie integrovanej dopravy zameranej na používanie ekologických spôsobov dopravy,
  • dopravná infraštruktúra bude generovať priestor pre nové služby, vyššiu spoľahlivosť a viac flexibility v oblasti dopravy a celého hospodárstva,
  • vytvorenie lepších podmienok na väčšiu konkurencieschopnosť podnikateľov v sektore dopravy a výstavby,
  • efektívne inštitucionálne zabezpečenie koordinácie dopravnej a stavebnej politiky štátu.
 
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (2014)
 
3.5 Vízie a ciele v intermodálnej doprave
 
Vízia VI1 Zaistenie podmienok pre rozvoj intermodálnej dopravy

Realizácia tejto vízie bude uskutočnená prostredníctvom naplňovania čiastkových strategických cieľov, ku ktorým patria nasledujúce:

Strategický cieľ SI1 Kvalitná, dostupná a integrovaná dopravná infraštruktúra
Strategický cieľ SI2 Konkurencieschopné služby a rovnovážny rozvoj všetkých druhov dopravy

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v preprave tovarov a prepravných výkonov v nákladnej doprave?

Kľúčové zistenia

  • Počas sledovaného obdobia rokov 2005 – 2020 množstvo prepraveného tovaru malo klesajúci charakter. V rozmedzí rokov 2005 – 2010 v množstve prepravovaného tovaru boli zaznamenané výraznejšie poklesy hlavne po roku 2008, čo bolo dôsledkom hospodárskej krízy. V roku 2020 pandémia koronavírusu COVID-19 zasiahla aj nákladnú prepravu a medziročný pokles predstavoval 9,7 %, pokles v množstve prepraveného tovaru oproti roku 2005 predstavoval 4,7 %.
  • Prepravné výkony v nákladnej doprave v sledovanom období rokov 2005 – 2020 mali kolísavý charakter, pričom najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 2005. Po roku 2010 výkony mali rastúci trend do roku 2016, po tomto roku pozorujeme minimálny pokles. Medziročne poklesli o 8,72 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_neutral Neutralny trend
Preprava tovarov nákladnou dopravou zaznamenala pokles. Prepravné výkony postupne začali narastať. Preprava tovarov nákladnou dopravou začala postupne narastať. Výkony v nákladnej doprave zaznamenali mierne nárasty. Preprava tovarov a výkonov v nákladnej doprave zaznamenala medziročný pokles.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Pandémia koronavírusu (COVID-19) v roku 2020 sa zásadným spôsobom dotkla všetkých odvetví národného hospodárstva a významne ovplyvnila aj vývoj v sektore dopravy, pričom viac bola ovplyvnená osobná doprava ako nákladná doprava. Realizované opatrenia vlády počas prvej a druhej vlny (tzv. lockdown-ov) dosiahli zníženie mobilty obyvateľstva, čo sa prejavilo poklesom výkonov vo všetkých druhoch osobnej dopravy. Uzavretie ekonomiky, pokles výroby a dopytu po tovaroch spôsobili zníženie prepravy aj v nákladnej doprave.  
 
Najväčšie množstvo prepraveného tovaru je cestnou nákladnou dopravou a v sledovanom období mala kolísavý charakter. Od roku 2005 nákladná preprava zaznamenávala medziročné poklesy do roku 2013. Zaznamenaný pokles v rokoch 2010 - 2015 bol spôsobený prehlbujúcou sa celosvetovou ekonomickou krízou vo všetkých oblastiach. Nárast v preprave tovarov bol zaznamenaný od roku 2014 do roku 2019. V roku 2020 medziročný pokles predstavoval 9,9 %. Železničná nákladná doprava si v preprave tovaru udržuje vyrovnaný charakter za celé sledované obdobie a v roku 2020 zaznamenala medziročný pokles o 9,3 %. V sledovanom období 2005 – 2010 významný nárast (o 100 %) zaznamenala vodná doprava, ale po tomto roku začala klesať, napriek nárastu v roku 2020. Medziročný nárast predstavoval 6 %.


 

V prípade prepravných výkonov cestnej nákladnej dopravy v rozmedzí rokov 2005 – 2020  bol zaznamenaný pokles výkonov o 6,8 %, s medziročnými poklesmi a nárastmi. Výkony vodnej nákladnej dopravy zaznamenali výrazné výkyvy v roku 2002 (pokles) a v roku 2010 (prudký nárast). Po roku 2010 výkony zaznamenali pokles, ktorý pretrvával aj v roku 2020, pričom medziročný pokles predstavoval 10,7 %. Výkony vodnej nákladnej dopravy v roku 2020 boli na úrovni roku 2005. Naopak, výkony železničnej nákladnej dopravy nezaznamenali významné výkyvy v sledovanom období rokov 2005 - 2020, napriek medziročnému poklesu v roku 2010. V období rokov 2010 – 2020 sa pohybovali na úrovni 8 500 mil.tkm. Výkony v leteckej doprave zaznamenali mierny nárast do roku 2019, v roku 2020 nebola zaznamenaná žiadna preprava tovaru a ani výkony.


 

V deľbe jednotlivých druhov nákladnej dopravy dominuje cestná doprava (79,9 %), nasledovaná železničnou dopravou (18,4 %) a vodnou dopravou (1,7 %).


Medzinárodné porovnanie

Eurostat: Preprava tovaru cestnou dopravou (Goods transport by road)

Eurostat: Preprava tovaru železničnou dopravou (Goods transport by rail)
 
Eurostat: Preprava tovaru vodnou dopravou (Goods transport by inland waterways)
 
Eurostat: Preprava tovaru leteckou dopravou (Air transport of goods)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk