Preskočit na obsah
Print   PDF

Organic agricultural production

Last update of indicator 16.12.2021

Indicator definition

 

The indicator describes the development of the proportion of the area of agricultural land cultivated in the system of organic agricultural production of the total area of agricultural land.

Units

%

Metadata

Related policy documents and targets

 Principles of the State Land Policy (2001)
The Slovak Government declares that the land of the Slovak Republic is the common wealth of the citizens of the state and the heritage of future generations. It is an essential and non-renewable resource, and it forms an integral part of Earth's ecosystems. It remains a basic environmental, ecological, economic and social potential of Slovakia, and must therefore be carefully protected from damage and unjustified reduction of its area and volume.
 
Rural Development Programme of SR 2014 - 2020 (2014)
Objective: Sustainable management of natural resources and adaptation to climate changes
Priority 4: Restoring, preserving and enhancing the ecosystems that are related to agriculture and forestry.
13. Ensuring the protection of land from degradation.
14: Preservation of agriculture in less favourable areas and efficient use of SR land resources.
 
Strategy of adaptation of SR to the adverse impacts of climate change - update (2018)
Adaptation measures in the native environment:
 • Utilising soil-protecting technologies of farming.
 • Soil-protecting minimising technologies.
 • Implementation of measures to improve soil structure (deep tillage, using manure or green fertilizing).
 • Organic agricultural systems and application of organic fertilisers.
 • Application of organic fertilisers in accordance with the law.
 • Support of integrated production and ecological agriculture measures.
 
Adaptation measures in the domain of agriculture.
 • Eco-friendly growing technologies.
 • Support of biological protection and integrated production.
 • Support of diversity of crops and securing of sustainable production and implementing of integrated management of pest control.
 • Implementation of integrated methods of pest control in agriculture.
 
Greener Slovakia - Environmental policy strategy of the Slovak Republic until 2030 (Envirostrategy 2030) (2019)
Goal: 3.1 Promoting more eco-friendly approaches in agriculture.
Priorities:
 • Ecological agricultural production will be covering at least 13.5% of soil by 2030.
 • Crop diversification will prevent soil nutrition loss, its drying, and it will serve as pest control.
 • Traditional local varieties which can better adapt to the local climate conditions will be preserved and protected.
 
Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.
Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.
I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov
 • Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné).
 • Definovať znižovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do životného prostredia a zamedzenie degradácie strategických prírodných zdrojov (voda, lesy a pôda) ako verejný záujem.
 • Znížiť acidifikáciu poľnohospodárskych pôd melioračným vápnením alebo podporiť základné agrochemické a agrotechnické opatrenia na celkové zlepšenie pôdnych kvalitatívnych parametrov s cieľom lepšieho využívania živín z hnojív.
 • Zvýšiť plochy pôdy s ekologickou poľnohospodárskou výrobou na úroveň 16 %, čo predstavuje ambiciózny nárast oproti terajšiemu dlhoročnému stavu (10 %), a tak sa priblížiť k ambíciám stanoveným v stratégiách EÚ.
 •  
Objective of the Integrated Development Program I.
Population growth and qualitative development, with special emphasis on education, health, culture, the development of civil society and the rule of law, and the conservation and sustainable management and development of natural resources.
I.5 Ensure effective and sustainable management of natural resources
 • Ensure the protection, restoration and improvement of natural resources, including ensuring the stability and health of ecosystems and their services and mainstreaming adaptation and mitigation measures to the adverse effects of climate change into all departmental strategic documents and municipal and regional development documents as an overriding public interest (e.g. in transport planning, energy, spatial planning, water management, agriculture, forestry, sustainable tourism, overall landscape care, etc.).
 • Define the reduction of emissions of greenhouse gases and pollutants into the environment and the avoidance of degradation of strategic natural resources (water, forests and soil) as a public interest.
 • Reduce the acidification of agricultural soils by ameliorative liming or promote basic agrochemical and agrotechnical measures to improve overall soil quality parameters with a view to better utilisation of nutrients from fertilisers.
 • Increase the area of land with organic farming to 16%, an ambitious increase compared to the current long-standing level (10%), thus moving closer to the ambitions set out in the EU strategies.
 
Main objective:
To increase Slovakia's preparedness for the adverse effects of climate change through the implementation of cross-cutting and specific adaptation measures and tasks.
Specific objective 2 - Sustainable agriculture:
Increase the adaptive capacity of agricultural landscape management by applying measures aimed at protecting soil, natural resources and promoting the biodiversity of agricultural landscapes and promoting sustainable crop and livestock production.
Specific measures:
 • Support for soil protection measures
 • Adaptation of crop production to changed climatic conditions
 • Adaptation of livestock production to changed climatic conditions

Key question

Is the proportion of land cultivated in organic farming systems increasing?

Key messages

 • In 2020, a total of 1 037 entities operating on the area of ​​approximately 222 896.1 ha of agricultural land were registered in the system of organic agricultural production in Slovakia, representing 12.07% of the total agricultural land area.
 • Since 2005, organic agricultural production has seen a gradual increase from 4.4% of the agricultural land fund (92.19 thousand ha) to 9.39% (186.48 thousand ha) in 2015. After 2015 the share of agricultural land in organic farming continues to increase.
 • The continual increase is directed towards meeting the target of the Envirostrategy 2030, namely to increase the proportion of agricultural land in organic farming systems to at least 13,5% by 2030.
Change since 2005 Change since 2015 Last year-on-year change Progress in achieving of concrete defined objective
Pozitivny trend Pozitivny trend Pozitivny trend Pozitivny trend
Since 2005, the area of land used for organic farming has been on an upward trend, with the exception of some years when there has been a slight decrease.

The area of land used for organic farming has increased.

There was a year-on-year increase in the proportion of organic land. The Slovak Republic is getting closer to the target set out in Envirostrategy 2030.

Summary assessment

Detailed assessment

Between 1993 and 2020, the area of agricultural land under organic farming system experienced an upward trend and increased by 184 364 ha over the period.

International comparison

Within a comparison of the share of land cultivated in organic agricultural production in EU countries from the year 2019, Slovakia is ranked on the eighth place.

Contact

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Related definitions:

Organic agricultural production is the production of plants using specific crop rotation methods, green fertilization, organic fertilization, authorized natural fertilizers, mechanical, physical and biological methods for plant protection; as well as livestock farming, for which feed is obtained exclusively from organic crop production and which is also given special veterinary care.
 
An organic producer is a natural or legal person who has been issued with a certificate of competence for the production and processing of organic products or organic foodstuffs.

Methodology:

Under Act No. 189/2009 Coll. on organic agricultural production, the applicant submits an application for registration to the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (CCTIA), which maintains a register of natural and legal persons, registration holders.

Data sources:

CCTIA, Eurostat

 

Related international indicators: