Využívanie motorových palív v doprave

Dátum poslednej aktualizácie: 19.12.2020

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje spotrebu motorových palív (benzínov a nafty) vrátane ekologických palív LPG a CNG.

Jednotka indikátora

t, m3

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Motorová nafta - je kvapalné palivo tvorené zmesou ťažšie odpariteľných uhľovodíkov a ďalších prídavných látok. Obvyklý počet atómov uhlíka v jednotlivých molekulách uhľovodíkov tvoriacich základ zmesi je medzi 9 až 22.
Nafta sa používa ako palivo pre väčšinu vznetových motorov. Najčastejšie sa vyrába hydrogenizáciou frakcií z destilácie ropy.

Benzíny je kvapalná zmes prchavých uhľovodíkov (hlavne alkánov, cykloalkánov, aromatických uhľovodíkov a alkénov) oddelená z ropy a ďalších prídavných látok (najčastejšie benzén a izooktán), ktoré zlepšujú jeho vlastnosti ako paliva. Zvyčajný počet atómov uhlíka v jednotlivých molekulách uhľovodíkov tvoriacich základ zmesi je medzi 5 až 12.
Benzín sa používa ako palivo pre väčšinu zážihových motorov. Najčastejšie sa vyrába frakčnou destiláciou z ropy.

LPG  (skvapalnený zemný plyn / liquefield petroleum gas) – získava sa pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách. Spravidla je to skvapalnená zmes propán-butánu a používa sa ako palivo.
 
CNG (stlačený zemný plyn / compressed natural gas) – získava sa stlačením zemného plynu na tlak 20 – 22 MPa a využíva sa ako alternatívne palivo pre spaľovacie motory. Je to ekologické palivo, pretože vysoký obsah vodíka v metáne je príčinou nízkeho podielu CO2 na jednotku uvoľnenej energie.
 

Metodika:

Základné informácie pre celkovú bilanciu spotreby pohonných látok  a stanovenie spotreby pohonných látok v cestnej doprave predstavujú údaje o výrobe, dovoze, distribúcii a predaji automobilových benzínov a motorovej nafty získané od výrobcov pohonných látok – Slovnaft a. s. Bratislava, z Colného riaditeľstva SR, Štatistického úradu SR (predbežné údaje).
Údaje o distribúcií a predaji plynných palív motorových vozidiel – LPG sú poskytované výhradnými distribútormi pre sieť čerpacích staníc LPG a o predaji stlačeného zemného plynu CNG na plniacich staniciach SR sú poskytnuté kompetentným pracovníkmi SPP a. s. a SAD, ktoré tieto plniace stanice prevádzkujú. Využívajú sa ako reálne údaje a slúžia aj ako vstupný údaj pre potreby výpočtu emisií z cestnej dopravy programom COPERT 4. Údajmi disponuje a spracováva Výskumný ústav dopravný a.s., Žilina a poskytuje ich len na vyžiadanie.
 

Zdroj dát:

VÚD a.s. (Správa „Monitoring a analýza životného prostredia“)


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (2019)

Cieľom revízie je povinnosť SR vyhodnotiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo schváleného Národného politického rámca a v zmysle Článku 10 Smernice a ako členský štát predložiť Komisii do 18. novembra 2019 a potom každé tri roky správu o jeho vykonávaní. Dokument predstavuje revíziu opatrení navrhnutých v dokumente „Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami“ (č. uznesenia 504/2016) a taktiež definuje 7 nových opatrení pre splnenie národných cieľov a zámerov národného politického rámca, opatrenia na podporu zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá vrátane verejnej dopravy. V rámci Revízie a aktualizácie Národného politického rámca boli prvýkrát definované národné ciele pre rozvoj vodíka, ako alternatívneho paliva, vrátane rozvoja príslušnej infraštruktúry.

Navrhnuté ciele:
  • Rozvoj alternatívnych palív vrátane infraštruktúry pre alternatívne palivá
  • Vytváranie podmienok pre lepšie vnímanie využívania alternatívnych palív v doprave na strane obyvateľov SR
  • Stimulácia dopytu po vozidlách na alternatívny pohon
  • Podpora výstavby infraštruktúry alternatívnych palív
  • Stimulácia dopytu po vozidlách na CNG a LNG pohon

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (2017)
 
Vízia dopravného sektora do roku 2030
Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Strategický globálny cieľ 5 (SGC 5)
Zníženie negatívnych environmentálnych a negatívnych socioekonomických dopadov dopravy (vrátane zmeny klímy) v dôsledku monitoringu životného prostredia, efektívneho plánovania / realizácie infraštruktúry a znižovaním počtu konvenčne poháňaných dopravných prostriedkov, resp. využívaním alternatívnych palív.


Stratégia rozvoja dopravy do roku 2020 (2010)
 
4.2 Strategická oblasť – Konkurencieschopné služby a rovnovážny rozvoj všetkých druhov dopravy
 
Špecifický cieľ:
 
- Uplatňovať “ko-modálny prístup“ – účinné využívanie rôznych druhov dopravy a ich spájanie s cieľom optimalizácie dopravného systému a efektívnejšieho využívania druhov dopravy priaznivejších pre životné prostredie.
- Podporovať hospodársku súťaž uplatňovaním rovnakého prístupu v podnikaní pri poskytovaní dopravných služieb a pri spoplatňovaní dopravnej infraštruktúry.
 
Priority v oblasti dopravných služieb :
- Zníženie preťaženia dopravnej infraštruktúry, ktoré negatívne ovplyvňuje náklady a čas dopravy a zvyšuje spotrebu paliva.
- Znižovanie závislosti dopravy na fosílnych palivách.


Národný akčný plán pre energiu z OZE (2010)

V akčnom pláne sa stanovujú národné ciele Slovenska pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v sektoroch doprava, výroba elektriny a v sektore výroby tepla a chladu v roku 2020, trajektórie očakávaného rastu využívania OZE v jednotlivých sektoroch v rokoch 2010 - 2020, opatrenia na dosiahnutie cieľov, systémy podpory ako aj celkový očakávaný príspevok opatrení jednotlivých technológií výroby energie z OZE a v oblasti účinnosti a úspory energie k dosiahnutiu záväzných cieľov.

Kľúčová otázka

Zvyšuje sa spotreba motorových palív v doprave?

Kľúčové zistenia

  • Podiel jednotlivých druhov palív v cestnej doprave v roku 2017 predstavoval pre motorovú naftu 68,08 %, benzíny 23 %, Biomasu 7,05 %, LPG 1,69 % a CNG 0,18 %
  • V rokoch 2005 – 2018 došlo k poklesu v spotrebe automobilových benzínov o 14,9 %,
  • Nárast spotreby motorovej nafty v rozmedzí rokov 2005 – 2018 predstavoval 18,5 %.
  • Spotreba LPG v sledovanom období 2005 – 2018 mala kolísavý charakter. Nárast od roku 2005 predstavoval 6,23 %, medziročný nárast predstavoval 4,3 %.  
  • Spotreba CNG zaznamenala v hodnotenom období 2005 – 2018 niekoľkonásobný nárast. Pokles spotreby CNG v období rokov 2015 - 2018 predstavoval 17,9 % a medziročne 11,9 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral emo_smile
Spotreba motorových palív narástla. Došlo k nárastu v spotrebe motorovej nafty a benzínu. Ekologické palivá LPG a CNG poklesli.

Medziročne nedošlok významným zmenám v spotrebe motorových palív.

Sumárne zhodnotenie

 


Podiel druhov palív v cestnej doprave


Zdroj: SHMÚ

 

Podrobné zhodnotenie

Najrozšírenejším pohonom motorových vozidiel je v súčasnosti automobilový benzín spolu s motorovou naftou a v nemalej miere aj stlačený zemný plyn a skvapalnený ropný plyn.
Bezolovnaté benzíny sa používajú prevažne do zážihových motorov cestných motorových vozidiel vybavených katalyzátorom a riadených lamba sondou. Na trhu sú dostupné nasledujúce typy benzínov, ktoré sa líšia oktánovým číslom NATURAL 91 – NORMAL, NATURAL 95 – SUPER, NATURAL 98 SUPER PLUS. Motorová nafta sa používa ako palivo pre vznetové motory s vnútorným spaľovaním. Podľa sezónnosti sa motorová nafta rozdeľuje v súlade s požiadavkami STN EN 590 na letnú prechodovú a zimnú.

Vývoj spotreby motorovej nafty a automobilových benzínov má premenlivý charakter. V rokoch 2005 – 2018 došlo k poklesu v spotrebe automobilových benzínov o 14,9 %, medziročný pokles bol minimálny.
Motorová nafta zaznamenala v priebehu tohto obdobia významnejší kolísavý charakter. V rokoch 2005 – 2011 bol zaznamenaný nárast jej spotreby, čo mohlo byť spôsobené aj miernym oživením ekonomiky a tým aj nárastu prepravných výkonov nákladnej dopravy a osobnej dopravy. Od roku 2011 sa spotreba motorovej nafty pohybovala na rovnakej úrovni bez výraznejších výkyvov, až na rok 2016 kde došlo k medziročnému nárastu o 14,9 % oproti roku 2015. Nárast spotreby motorovej nafty v rozmedzí rokov 2005 – 2018 predstavoval 18,5 %.Motorové palivá skvapalnený ropný plyn – skvapalnený propán-bután (LPG) a stlačený zemný plyn (CNG) zatiaľ predstavujú u nás z krátkodobého, či strednodobého hľadiska určitú alternatívu  voči motorovým benzínom a motorovej nafte, ako lacnejšie a environmentálne priaznivejšie pohonné látky. Treba však zdôrazniť, že sú to  fosílne palivá, ktorých výroba je úzko spojená s ťažbou a spracovaním ropy, teda majú pôvod v neobnoviteľných energetických zdrojoch.
 
Spotreba LPG mala počas sledovaného obdobia 2005 – 2018 rastúci trend s minimálnymi medziročnými nárastmi a poklesmi. Nárast od roku 2005 predstavoval 6,3 % napriek medziročnému nárastu (2017 – 2018 o 4,29 %). Príčinou nárastu spotreby plynného paliva LPG je rast cien iných pohonných látok, teda aj ekonomická stránka prevádzky dopravných prostriedkov a snaha ušetriť finančné prostriedky.

 

Spotreba CNG mala v tomto období výrazný nárast do roku 2015 a po tomto roku už boli zaznamenané len medziročné poklesy. Spotreba CNG v roku 2018 zaznamenala nárast oproti roku 2005 o 35,3 %.Ako ďalšie náhradné palivo sa môže využívať aj skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý sa vyrába zo zemného plynu v procese skvaplňovania, počas ktorého je plyn extrémne podchladený. Jeho výhodou je, že má kvapalné skupenstvo a jeho preprava je jednoduchšia (napr. medzi čerpacími stanicami) a po zmene kvapalného skupenstva na plynné sa získa viacej paliva (až 3,5 násobok), čo v praxi znamená dlhší dojazd ( v porovnaní s CNG). LNG môžeme považovať za palivo konkurujúce CNG, keďže ponúka dlhší dojazd a palivo je čistejšie. Jeho nevýhodami sú tankovacie stanice (v SR je len jedna – testovacia), zložitejšia technológia výroby, skladovanie (špeciálne nádrže a veľmi nízka teplota) a pri dlhšej odstávke musí byť zabezpečené odparovanie paliva z dôvodu jeho ohrievania sa. Napriek týmto nevýhodám sa LNG stáva v Európe čoraz populárnejšia. Na LNG prevažne jazdia autobusy, dodávky a menšie nákladné autá.

V dnešnej dobe sú v oblasti motorových palív jednou z najdiskutovanejších tém biopalivá. Vzhľadom na mnohé priaznivé dôsledky ich používania je ich rozvoj v záujme všetkých vyspelých štátov sveta. Podpora ich výroby a využitia je už v súčasnosti zakotvená aj v legislatíve Európskej únie.

Povinnosť uvádzať biopalivá na domáci trh bola pre rok 2017 ustanovená v § 14a ods. 1 písm. g) zákona o OZE v znení platnom pre sledované obdobie (ďalej "zákon o OZE"), referenčnou hodnotou na úrovni 5,8%, pričom minimálny obsah biopalív v jednotlivých druhoch pohonných látok bol ustanovený prílohou č. 1 zákona o OZE. Týmto vyplynula pre dotknuté podnikateľské subjekty povinnosť uvádzať na trh biopalivá v množstve zodpovedajúcom tejto referenčnej hodnote, vypočítanej z energetického obsahu z celkového množstva motorových palív súvisiacich s jeho podnikateľskými aktivitami za rok 2017.  V zákone o OZE sú presne dané referenčné hodnoty až do roku 2020.

Medzinárodné porovnanie

Využívanie čistých a aleternatívnych palív  (Use of cleaner and alternative fuels)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk