Náklady na ochranu životného prostredia

Dátum poslednej aktualizácie:05.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj nákladov, ktoré sú vynaložené na ochranu životného prostredia. Náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady. Indikátor tiež hodnotí rozdelenie nákladov podľa subjektov financovania (podnikové a obecné), ich podiely na HDP a rozdelenie nákladov podľa oblastí financovania.

Jednotka indikátora

%, tis.eur

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady na ochranu životného prostredia tvoria náklady na ochranu životného prostredia podnikov s 20 a viac zamestnancami a náklady na ochranu životného prostredia obcí (verejné výdavky). Celková suma nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov a obcí.

 

Investicie na ochranu životného prostredia (investičné náklady) sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia - t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy a ostatných zložiek. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (Operačný program Životné prostredie, Operačný programu Základná infraštruktúra), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.

 

Bežné náklady na ochranu životného prostredia sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Pod bežné náklady sa zahŕňajú vnútroorganizačné náklady (najmä mzdové) a náklady, ktoré organizácia hradí iným subjektom za poskytnuté environmentálne služby.
 

Metodika:

Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami a obce. Náklady v oblasti ochrany ŽP sú členené podľa klasifikácie CEPA 2000 (Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure - Klasifikácia nákladov na ochranu životného prostredia podľa aktivít a výdavkov).
 

Použité jednotky:

%, tis. eur

 

Zdroj dát:

ŠÚ SR

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia environemntálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Základný strategický dokument pre oblasť životného prostredia s dlhodobými cieľmi zameranými na prechod k zelenému, nízkouhlíkovému a inkluzívnemu hospodárstvu. 

Cieľ: Nastaviť udržateľné ceny vody

Zakomponovať náklady na ochranu životného prostredia a náklady na zdroje do cenového modelu vody, v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2023 - 2027

Vláda SR uvádza, že sa hlási k základným medzinárodným dohodám, ktorých signatárom je Slovenská republika, osobitne k Parížskej dohode a zaväzuje sa viesť aktívny medzinárodný dialóg v záujme efektívneho napĺňania jej cieľov tak, aby ekonomické náklady súvisiace s nízkouhlíkovou transformáciou niesli rovnomerne všetky krajiny na svete podľa svojej ekonomickej sily a miery akou sa podieľajú na globálnom znečisťovaní s následkom globálneho otepľovania. Vláda taktiež kladie dôraz na zelenú transformáciu slovenského hospodárstva. Za týmto účelom sa vláda zaväzuje smerovať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu a Modernizačného fondu predovšetkým do zelenej transformácie hospodárstva a do podpory tých projektov, ktoré majú výrazný prínos pre konkurencieschopnosť podnikov a rozvoj infraštruktúry chrániacej životné prostredie.

Kľúčová otázka

Zvyšujú sa náklady na ochranu životného prostredia?

Kľúčové zistenia

  • Náklady na ochranu životného prostredia v Slovenskej republike v hodnotenom období 2005 – 2022 majú kolísavý trend. Náklady v roku 2022 v porovnaní s rokom 2005 vzrástli o 102,2 %. Medziročne v roku 2022 oproti roku 2021 došlo k nárastu nákladov na ochranu životného prostredia o 25,9 %.

  • Podiel nákladov podnikov na celkových nákladoch na ochranu životného prostredia v hodnotenom období 2005 – 2022 a podiel nákladov obcí majú kolísavý trend. Podiel nákladov podnikov však značne prevláda nad nákladmi obcí. V roku 2022 podiel nákladov podnikov tvoril 79,4 % a podiel nákladov obcí 20,6 %.

  • Najvyšší podiel nákladov na ochranu životného prostredia smeruje do oblasti nakladania s odpadmi, ktorý v roku 2022 dosiahol 67,3 % (v roku 2005 podiel tvoril 35 %).

  • Podiel celkových nákladov na ochranu životného prostredia na HDP v roku 2022 dosiahol 1,44 %.

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile emo_smile
Náklady podnikov a obcí na ochranu životného prostredia od roku 2005 do 2022 majú rastúci trend. V strednodobom hodnotení 2015 – 2022 bol zaznamenaný rastúci trend vývoja nákladov na ochranu životného prostredia. Medziročne medzi rokmi 2021 – 2022 bol zaznamenaný nárast nákladov na ochranu životného prostredia.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Náklady na ochranu životného prostredia (investície a bežné náklady) mali od roku 2005 mierne kolísavý trend až po rok 2015, kedy ich výška výraznejšie narástla. V roku 2016 náklady oproti roku 2015 klesli a v nasledujúcich rokoch mali rastúci trend. Náklady na ochranu životného prostredia dosiahli v roku 2022 sumu 1 582 725 tis. eur. Náklady v porovnaní s rokom 2005 vzrástli o 102,2 % a v porovnaní s rokom 2021 stúpli o 16,8 %.

Podiel nákladov podnikov a obcí na celkových nákladoch na ochranu životného prostredia (%)
 
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 2022
Podniky
80,7
74,5
81,6
78,3
76,9
73,3
78,4
75
83 79,4
Obce
19,3
25,5
18,4
21,7
23,1
26,7
21,6
25
17 20,6
Spolu
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0

Zdroj: ŠÚ SR

Podiel nákladov podnikov na ochranu životného prostredia na celkových nákladoch na ochranu životného prostredia má v hodnotenom období 2005 – 2022 kolísavý trend. Podniky sa v roku 2005 podieľali 80,7 % na celkových nákladoch na ochranu životného prostredia a ich podiel klesol v roku 2022 na 79,4 %. V roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 došlo k poklesu podielu nákladov o necelé 4 percentuálne body.

Podiel nákladov obcí  na ochranu životného prostredia na celkových nákladoch na ochranu životného prostredia má v hodnotenom období kolísavý trend. Obce sa v roku 2005 podieľali 19,3 % na celkových nákladoch na ochranu životného prostredia a ich podiel stúpol v roku 2022 na 20,6 %. V roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu podielu nákladov o necelé 4 percentuálne body.

Podiel nákladov podnikov na ochranu životného prostredia na HDP má v hodnotenom období kolísavý trend. V roku 2005 podiel podnikov tvoril 1,3 % na HDP a v roku 2022 klesol na 1,15 % HDP. V roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu podielu nákladov o 0,19 percentuálneho bodu. Podiel nákladov obcí na ochranu životného prostredia na HDP má v hodnotenom období pomerne stály trend. V roku 2005 podiel nákladov obcí tvoril 0,25 % a v roku 2022 dosiahol 0,3 % na HDP. V roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo k zmene percentuálneho podielu. Podiel celkových nákladov na ochranu životného prostredia na HDP v roku 2005 tvoril 1,55 % a v roku 2022 klesol na 1,44 %. V roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu podielu nákladov o 0,16 percentuálneho bodu.

Náklady na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe v roku 2022 dosiahli 262 738 tis. eur a v porovnaní s rokom 2009 stúpli o 26,1 %. Náklady v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 12,8 %. Náklady na ochranu životného prostredia vo výrobe elektriny, plynu a vody v roku 2022 dosiahli 235 021 tis. eur a v porovnaní s rokom 2009 klesli o 33,7 %. Náklady v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 80,1 %. Náklady na ochranu životného prostredia u špecializovaných výrobcov v roku 2022 dosiahli 650 017 tis. eur a v porovnaní s rokom 2009 vzrástli viac ako 6 násobne. Náklady v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 29,9 %. Náklady na ochranu životného prostredia u ostatných činností v roku 2022 dosiahli 103 646 tis. eur a v porovnaní s rokom 2009 stúpli o 30,8 %. Náklady v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 stúpli o 28,2 %.


Náklady na ochranu ŽP v oblasti ochrany pôdy a podzemných vôd v roku 2022 dosiahli 33 663 tis. eur, v porovnaní s rokom 2005 stúpli o 7 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 stúpli o 3,9 %. Náklady na ochranu ŽP v oblasti nakladania s odpadmi v roku 2022 dosiahli 1 065 704 tis. eur a v porovnaní s  rokom 2005 vzrástli skoro 3 násobne. Náklady v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 stúpli o 19,6 %. Náklady na ochranu ŽP v oblasti nakladania s odpadovými vodami v roku 2022 dosiahli 275 252 tis. eur a v porovnaní s rokom 2005 stúplo 102,7 %. Náklady v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 stúpli o 58,5 %.

V roku 2005 najvyšší podiel nákladov podnikov na ochranu životného prostredia smeroval do oblasti ochrany ovzdušia (33,3 %), nakladania s odpadmi (27,5 %) a do oblasti nakladania s odpadovými vodami (18,4 %). V roku 2022 najvyšší podiel nákladov podnikov na ochranu životného prostredia smeroval do oblasti nakladania s odpadmi (64,2 %), oblasti nakladania s odpadovými vodami (18,8 %) a do oblasti ochrany pôdy a podzemných vôd (2,6 %).


V roku 2005 najvyšší podiel nákladov obcí na ochranu životného prostredia smeroval do oblasti nakladania s odpadmi (73,6 %), nakladania s odpadovými vodami (12,7 %) a do oblasti ochrany ovzdušia (7,9 %). V roku 2022 najvyšší podiel nákladov podnikov na ochranu životného prostredia smeroval do oblasti nakladania s odpadmi (79,5 %), oblasti nakladania s odpadovými vodami (12 %) a do oblasti ochrany pôdy a podzemných vôd (0,4 %).

V roku 2005 najvyšší podiel celkových nákladov na ochranu životného prostredia smeroval do oblasti nakladania s odpadmi (35 %), ochrany ovzdušia (29,9 %) a do oblasti nakladania s odpadovými vodami (17,5 %). V roku 2022 najvyšší podiel nákladov podnikov na ochranu životného prostredia smeroval do oblasti nakladania s odpadmi (67,3 %), oblasti nakladania s odpadovými vodami (17,4 %) a do oblasti ochrany pôdy a podzemných vôd (2,1 %).

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ivana Malatincová, SAŽP, ivana.malatincova@sazp.sk