Dane s environmentálnym aspektom

Dátum poslednej aktualizácie: 15.11.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP a podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch.

Jednotka indikátora

%, mil.eur

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Daň je definovaná ako povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické osoby a právnické osoby štátu v určenej výške a stanovenom termíne. Je vyberaná štátom, obcami alebo inými verejnoprávnymi subjektmi.
 
Daň s environmentálnym aspektom je daň, ktorej daňový základ tvorí fyzická jednotka (alebo náhrada fyzickej jednotky) niečoho, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) dane environmentálnym aspektom tvoria dane z energie, dane z dopravy a dane zo znečisťovania.

Metodika:

V Slovenskej republike boli zahrnuté do jednotlivých kategórií daní s environmentálnym aspektom nasledujúce dane:

- dane z energie: daň z minerálnych olejov, daň z elektriny, daň z  uhlia, daň zo zemného plynu, daň za umiestnenie jadrového zariadenia, daň z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín, emisné kvóty
- dane z dopravy: daň z motorových vozidiel – cestná daň, poplatok za registráciu motorového vozidla, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
- dane za znečistenie: poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, úhrady za dobývací priestor

Použité jednotky:

%, mil. eur

 
Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Do roku 2030 sa na Slovensku zváži možnosť rozširovania environmentálnych daní v jednotlivých oblastiach a na základe toho budú vybrané opatrenia uplatnené tak, aby sa ich celkový objem zvýšil.

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 - 2024

V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2021 – 2024 vláda SR uvádza, že výdavky na životné prostredie budú vynakladané efektívne a investície budú posudzované podľa kritéria hodnoty za peniaze. Vláda SR zrealizuje komplexnú reformu fungovania Environmentálneho fondu s dôrazom na transparentnosť a objektívne merateľné kritériá. Popri refundácii výdavkov sa zavedie aj možnosť režimu predbežných alokácií na schválené projekty. Vláda SR posúdi zmeny v daňovej politike smerom k zelenej, fiškálne neutrálnej daňovej reforme. Vláda SR zvýši investície do mitigačných a adaptačných opatrení z predaja emisných povoleniek. Keďže poplatky za vypúšťanie látok do ovzdušia sa nemenili od roku 2008 a sú jedny z najnižších v EÚ, vláda  uskutoční postupnú indexáciu.

Kľúčová otázka

Aký je podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP?

Kľúčové zistenia

  • Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike od roku 2017 klesá a v roku 2020 dosiahol 2,38 %.

  • Medziročne došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP o 0,01 %.

  • Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľala daň z energie, ktorá v roku 2020 zaznamenala 2,13 %.

  • Slovenská republika patrí medzi krajiny EÚ s priemerným podielom daní s environmentálnym aspektom na HDP.

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral emo_sad
Podiel daní s environmentálnym aspektom od roku 2005 zaznamenal pokles. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP má od roku 2015 kolísavý trend. Najvyšší podiel na HDP dosiahol v roku 2017. Od roku 2018 je zaznamenaný klesajúci trend. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP medziročne klesol.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike v hodnotenom období 2005 - 2020 má klesajúci trend. V roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP o 0,01 %.


 
Daň z energie v roku 2020 dosiahla 1 965,13 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 vzrástla o 139,5 %. Daň z energie v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 1 %. Daň z dopravy v roku 2020 dosiahla 200,16 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 vzrástla o 123,1 %. Daň z dopravy v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 14,1%. Daň zo znečisťovania v roku 2020 dosiahla 25,91 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 klesla o 26,2 %. Daň zo znečisťovania v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 9,7 %. Celkovo dane s environmentálnym aspektom v roku 2020 dosiahli 2 191,19 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 vzrástli o 131,8 %. Dane s environmentálnym aspektom v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 2,4 %.
 
Podiel dane z energie na HDP v roku 2020 dosiahol 2,13 % HDP a v porovnaní s rokom 2005 stúpol o 0,05 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,02 %. Podiel dane z dopravy na HDP v roku 2020 dosiahol 0,22 % HDP a v porovnaní s rokom 2005 klesol o 0,01 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,03 %. Podiel dane zo znečisťovania v roku 2020 dosiahol 0,03 % HDP a v porovnaní s rokom 2005 klesol o 0,06 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo k žiadnej zmene. Celkový podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v roku 2020 dosiahol 2,38% HDP a v porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu o 0,02 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,01 %. Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľa daň z energie.

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk