Dane s environmentálnym aspektom

Dátum poslednej aktualizácie:16.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP.

Jednotka indikátora

%, mil.eur

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Daň je definovaná ako povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické osoby a právnické osoby štátu v určenej výške a stanovenom termíne. Je vyberaná štátom, obcami alebo inými verejnoprávnymi subjektmi.
 
Daň s environmentálnym aspektom je daň, ktorej daňový základ tvorí fyzická jednotka (alebo náhrada fyzickej jednotky) niečoho, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch dane environmentálnym aspektom, tvoria dane z energie, dane z dopravy a dane zo znečisťovania.

Metodika:

V Slovenskej republike boli zahrnuté do jednotlivých kategórií daní s environmentálnym aspektom nasledujúce dane:

- dane z energie: daň z minerálnych olejov, daň z elektriny, daň z  uhlia, daň zo zemného plynu, daň za umiestnenie jadrového zariadenia, daň z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín, emisné kvóty
- dane z dopravy: daň z motorových vozidiel – cestná daň, poplatok za registráciu motorového vozidla, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
- dane za znečistenie: poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, úhrady za dobývací priestor

Použité jednotky:

%, mil. eur

 
Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Základný strategický dokument pre oblasť životného prostredia s dlhodobými cieľmi zameranými na prechod k zelenému, nízkouhlíkovému a inkluzívnemu hospodárstvu. 

Cieľ: Do roku 2030 zvážiť možnosť rozširovania environmentálnych daní v jednotlivých oblastiach.

Zvážiť zavedenie fiškálne neutrálnej environmentálnej daňovej reformy vrátane celkovej daňovo-odvodovej reformy.

Presunúť daňovú záťaž na environmentálne škodlivé činnosti, napríklad zrušením neodôvodnených výnimiek v spotrebných daniach, či zavádzaním nových daní na zníženie znečistenia.

Zvážiť (prehodnotiť) zdaňovanie škodlivých látok využívaných v spotrebných produktoch ako napr. batérie a plyny.

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2023 - 2027
Vláda SR uvádza, že majúc na zreteli udržateľnosť životného prostredia zvýši význam environmentálneho zdaňovania. V oblasti poľnohospodárstva bude vláda pokračovať v systémovej štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach, a to najmä pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby a podporí aj širšie využitie finančných nástrojov pri podpore investícií v rezorte.

Kľúčová otázka

Aký je podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP?

Kľúčové zistenia

  • Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike má v hodnotenom období 2005 – 2022 kolísavý trend. Najnižší podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP bol v roku 2022 na úrovni 1,99 %.

  • Medziročne v porovnaní rokov 2021 a 2022 došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP o 0,42 percentuálneho bodu (p.b.).

  • Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľala daň z energie, ktorá v roku 2022 zaznamenala 1,78 %.

  • Slovenská republika patrí medzi krajiny EÚ s priemerným podielom daní s environmentálnym aspektom na HDP.

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_neutral emo_sad
Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP od roku 2005 do 2022 zaznamenal pokles. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP má od roku 2015 do roku 2022 kolísavý trend. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP medziročne medzi rokmi 2021 – 2022 klesol.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike v hodnotenom období 2005 – 2022 má klesajúci trend. V roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP o 0,42 p.b.

Dane s environmentálnym aspektom v roku 2022 dosiahli 2 186,61 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 vzrástli o 131,3 %. Dane s environmentálnym aspektom v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 8,2 %.


 
Daň z energie v roku 2022 dosiahla 1 951,7 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 vzrástla o 120,27 %. Daň z energie v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 9,4 %. Daň z dopravy v roku 2022 dosiahla 207,68 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 vzrástla o 131,5 %. Daň z dopravy v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 2,1 %. Daň zo znečisťovania v roku 2022 dosiahla 27,22 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 klesla o 22,5 %. Daň zo znečisťovania v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 5,5 %.
 
Podiel dane z energie na HDP v roku 2022 dosiahol 1,78 % a v porovnaní s rokom 2005 klesol o 0,30 p.b. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,41 p.b. Podiel dane z dopravy na HDP v roku 2022 dosiahol 0,19 % a v porovnaní s rokom 2005 klesol o 0,04 p.b. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 0,02 p.b. Podiel dane zo znečisťovania na HDP v roku 2022 dosiahol 0,03 % a v porovnaní s rokom 2005 klesol o 0,06 p.b. V porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo k žiadnej zmene. Celkový podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v roku 2022 dosiahol 1,99 % a v porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu o 0,41 p.b. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,42 p.b. Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľa daň z energie.

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ivana Malatincová, SAŽP, ivana.malatincova@sazp.sk