Dane s environmentálnym aspektom

Dátum poslednej aktualizácie: 15.11.2021

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP a podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Daň je definovaná ako povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické osoby a právnické osoby štátu v určenej výške a stanovenom termíne. Je vyberaná štátom, obcami alebo inými verejnoprávnymi subjektmi.
 
Daň s environmentálnym aspektom je daň, ktorej daňový základ tvorí fyzická jednotka (alebo náhrada fyzickej jednotky) niečoho, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) dane environmentálnym aspektom tvoria dane z energie, dane z dopravy a dane zo znečisťovania.
 

Metodika:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch
 V uvedenom nariadení o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, čl. 3, ods. 1, pís. b) sa uvádza, že environmentálne ekonomické účty sa budú zostavovať i podľa modulu na dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti, ktorý je stanovený v prílohe II. Členské štáty budú vypracovávať štatistku daní súvisiacich so životným prostredím podľa týchto charakteristík:
- dane z energie,
- dane z dopravy,
- dane za znečistenia.

 
Ciele
V štatistikách o daniach súvisiacich so životným prostredím sa zaznamenávajú a prezentujú údaje z pohľadu subjektov platiacich dane. Zaznamenávajú sa v nich príjmy národných hospodárstiev z daní súvisiacich so životným prostredím rozdelené podľa hospodárskej činnosti. Hospodárske činnosti zahŕňajú výrobu a spotrebu.

Štatistika daní súvisiacich so životným prostredím je založená na údajoch, ktoré sú doložené hodnoteniami a vyhláseniami alebo časovo rozlíšenými pokladničnými blokmi, aby sa zabezpečil súlad s ESÚ 95 a zlepšila sa medzinárodná porovnateľnosť.
 
Vykazovacie tabuľky
Údaje o jednotlivých charakteristikách sa vykazujú z pohľadu subjektov, ktoré platia dane. Pokiaľ ide o výrobcov, údaje sa vykazujú rozdelené podľa hierarchickej klasifikácie ekonomických činností (NACE Rev.2).

Pokiaľ ide o spotrebiteľov, vykazujú sa údaje za:
— domácnosti,
— nerezidentov.

Ak daň nemožno zaradiť do jednej z vyššie uvedených skupín činností, vykazujú sa ako nezaradené.
 

Dane s environmentálnym aspektom – štatistická príručka, Eurostat, 2013
 
Publikácia Dane s environmentálnym aspektom – štatistická príručka, ktorá bola zverejnená Eurostatom v roku 2013, slúži ako metodická príručka k štatistke daní s environmentálnym aspektom. Nižšie sú uvedené nasledujúce druhy daní s environmentálnym aspektom:  

Dane z energie (vrátane palív pre dopravu):
- energetické produkty určené pre dopravné účely - bezolovnatý benzín, olovnatý benzín, nafta a ďalšie energetické produkty určené pre dopravné účely (napr. LPG, zemný plyn, petrolej alebo vykurovací olej), 
- energetické produkty určené pre stacionárne účely - ľahký vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, zemný plyn, uhlie, koks, biopalivá, spotreba a výroba elektrickej energie, diaľkové vykurovanie, ďalšie energetické produkty pre stacionárne použitie,
- skleníkové plyny - obsah uhlíka v palivách, emisie skleníkových plynov (vrátane výnosov z emisných kvót zaznamenaných ako dane v národných účtoch).

Dane z dopravy (s výnimkou palív pre dopravu):
- import motorových vozidiel alebo ich predaj (jednorazové dane),
- registrácia alebo použitie motorových vozidiel (opakujúca sa daň, napr. ročná daň),
- použitie ciest (napr. diaľničné poplatky),
- poplatky za dopravné preťaženie a mestské poplatky (ak sú dane z národných účtov)
- iné dopravné prostriedky (lode, lietadlá, železnica atď.),
- lety a letenky,
- poistenie vozidiel (okrem všeobecných daní z poistenia).

Dane za znečistenie:
- merané alebo odhadované emisie do ovzdušia – NOx, SOx, ostatné namerané alebo odhadnuté emisie do ovzdušia (bez CO2),
- emisie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (napr. CFC alebo halóny),
- merané alebo odhadované odpadové vody do vôd – namerané alebo odhadované znečistenie (biologická spotreba kyslíka, chemická spotreba kyslíka), ostatné namerané alebo odhadnuté znečistenie vôd, čistenie a odvádzanie odpadových vôd (stanovená ročná daň),
- nebodové znečistenie vody – pesticídy (napr. chemické zloženie, cena alebo objem), umelé hnojivá (napr. fosfor a obsah dusíka alebo cena),
- nakladanie s odpadmi – zber, spracovanie alebo odstránenie; jednotlivé druhy (obaly, nápojové obaly, batérie, pneumatiky, mazivá),
- hluk (napr. lietadlá odlety a prílety).
 

V Slovenskej republike boli zahrnuté do jednotlivých kategórií daní s environmentálnym aspektom nasledujúce dane:

- dane z energie: daň z minerálnych olejov, daň z elektriny, daň z  uhlia, daň zo zemného plynu, daň za umiestnenie jadrového zariadenia, daň z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín, emisné kvóty
- dane z dopravy: daň z motorových vozidiel – cestná daň, poplatok za registráciu motorového vozidla, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
- dane za znečistenie: poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, úhrady za dobývací priestor
 

Použité jednotky:

%, mil. eur

 

Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
 
Do roku 2030 sa na Slovensku zváži možnosť rozširovania environmentálnych daní v jednotlivých oblastiach a na základe toho budú vybrané opatrenia uplatnené tak, aby sa ich celkový objem zvýšil. Zlepší sa kontrola znečisťujúcich zariadení a zmení sa aplikačná prax pri udeľovaní pokút. Pokuty za znečisťovanie sa zvýšia do takej miery, aby prekračovanie limitov nebolo ekonomicky atraktívne.

 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
 
Jedným z princípov TUR, ktorý sa pritom využíva, je princíp ”znečisťovateľ platí”. Všetky environmentálne náklady je potrebné preniesť na výrobcov a spotrebiteľov a neprenášať tieto náklady na iné časti spoločnosti, iné krajiny alebo budúce generácie. Samotné ceny by mali vyjadrovať relatívnu vzácnosť a celkovú hodnotu zdrojov a mali by tak prispievať k ochrane životného prostredia. Takýmito nástrojmi sú najmä:
 • štátny rozpočet, rozpočet obcí, rozpočet podnikov a iných organizácií,
 • rôzne formy daňových úľav, mäkkých úverov, dotácie, bezúročné pôžičky a pod.,
 • formy negatívnej stimulácie napr. platby za znečistenie a využívanie prírodných zdrojov,
 • dane,
 • oceňovanie zdrojov, oceňovanie práce, oceňovanie výrobkov a pod.
Strategické ciele:
18. Ukončenie celkovej transformácie ekonomiky
 • uplatnenie ekonomických, finančných a daňových nástrojov podporujúcich TUR (napr. reforma daní s environmentálnym aspektom).
24. Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR
 • zavedenie environmentálnej daňovej reformy – vytvorenie ekonomického prostredia rešpektujúceho a stimulujúceho ochranu životného prostredia, prírodných zdrojov a šetrné spotrebiteľské správanie.

 

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 - 2024

V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2021 – 2024 vláda SR uvádza, že výdavky na životné prostredie budú vynakladané efektívne a investície budú posudzované podľa kritéria hodnoty za peniaze. Vláda SR zrealizuje komplexnú reformu fungovania Environmentálneho fondu s dôrazom na transparentnosť a objektívne merateľné kritériá. Popri refundácii výdavkov sa zavedie aj možnosť režimu predbežných alokácií na schválené projekty. Vláda SR posúdi zmeny v daňovej politike smerom k zelenej, fiškálne neutrálnej daňovej reforme. Vláda SR zvýši investície do mitigačných a adaptačných opatrení z predaja emisných povoleniek. Keďže poplatky za vypúšťanie látok do ovzdušia sa nemenili od roku 2008 a sú jedny z najnižších v EÚ, vláda  uskutoční postupnú indexáciu.
 

Kľúčová otázka

Aký je podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP a podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch?

Kľúčové zistenia

 • Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike od roku 2017 klesá a v roku 2020 dosiahol 2,38 %.
 • Medziročne došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP.
 • Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľa daň z energie, ktorá sa v roku 2020 podieľala 2.13 %.
 • Slovenská republika patrí medzi krajiny EÚ s priemerným podielom daní s environmentálnym aspektom na HDP.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
- emo_neutral emo_sad
Indikátor je sledovaný od roku 2008. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP má od roku 2015 kolísavý trend. Najvyšší podiel na HDP dosiahol v roku 2017. Od roku 2018 je zaznamenaný klesajúci trend. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP medziročne klesol.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike v hodnotenom období má klesajúci trend. V roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP.


 
Daň z energie v roku 2020 dosiahla 1 965,13 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 vzrástla o 60,2 %. Daň z energie v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 1 %. Daň z dopravy v roku 2020 dosiahla 200,16 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 vzrástla o 31 %. Daň z dopravy v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 14,1%. Daň zo znečisťovania v roku 2020 dosiahla 25,91 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 klesla o 30,5 %. Daň zo znečisťovania v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 9,7 %. Celkovo dane s environmentálnym aspektom v roku 2020 dosiahli 2 191,19 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 vzrástli o 54,6 %. Dane s environmentálnym aspektom v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 2,4 %.
 
Podiel dane z energie na HDP v roku 2020 dosiahol 2,13 % HDP a v porovnaní s rokom 2010 stúpol o 0,34 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,02 %. Podiel dane z dopravy na HDP v roku 2020 dosiahol 0,22 % HDP a v porovnaní s rokom 2010 bol na rovnakej úrovni. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,03 %. Podiel dane zo znečisťovania v roku 2020 dosiahol 0,03 % HDP a v porovnaní s predchádzajúcim rokom k zmene nedošlo. Celkový podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v roku 2020 dosiahol 2,38% HDP a v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,01 %. Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľa daň z energie.

Medzinárodné porovnanie