Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Vznik odpadov bez minerálnych odpadov na domácu materiálovú spotrebu

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2022

Definícia indikátora

Tento indikátor monitoruje efektívnosť materiálovej spotreby EÚ tak, že porovnáva množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách s domácou materiálovou spotrebou (DMC - domestic material consumption). Údaje o produkcii odpadu bez veľkých minerálnych odpadov (čo sú najmä stavebné odpady a odpady z demolácií) zahŕňajú nebezpečný odpad (N) a odpad, ktorý nie je nebezpečný (O) zo všetkých odvetví hospodárstva a z domácností vrátane odpadu zo spracovania odpadu (druhotný odpad), ale bez väčšiny minerálnych odpadov. Domáca materiálová spotreba meria množstvo materiálov (okrem vody a vzduchu) použitých v národnom hospodárstve. Produkcia odpadu aj domáca materiálová spotreba sú dôležitými indikátormi pri monitorovaní obehového hospodárstva.

Indikátor je definovaný ako všetok odpad vyprodukovaný v krajine (v hmotnostných jednotkách), s výnimkou veľkých minerálnych odpadov, vydelený domácou spotrebou materiálu danej krajiny. Pomer je vyjadrený v percentách, keďže obidve premenné sa merajú v rovnakej jednotke - v tonách.

Indikátor slúži ako ukazovateľ materiálovej efektívnosti porovnaním množstva vyprodukovaného odpadu s domácou materiálovou spotrebou. Čím je hodnota pomeru menšia, tým je výkon krajiny lepší. Pomer je silne ovplyvnený nekovovou minerálnou zložkou domácej materiálovej spotreby. Tento indikátor môže potrebovať ďalšie kontextové ukazovatele na zlepšenie jeho interpretácie. Domáca materiálová spotreba nezahŕňa „skryté“ toky súvisiace s dovozom a vývozom surovín a produktov.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

  • Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (rezolúcia VZ OSN A/RES/70/1)
  • Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo
  • Európska zelená dohoda
  • Monitorovací rámec Európskej komisie pre obehové hospodárstvo (Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov o rámci monitorovania obehového hospodárstva)
  • Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030
  • Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030

Sumárne zhodnotenie

Za Slovensko bol od roku 2004 do roku 2020 zaznamenaný nárast produkcie odpadov bez minerálnych odpadov v prepočte na domácu materiálovú spotrebu z 10,2 % na 12 %.  Na úrovni všetkých členských štátov EÚ bol v rovnakom období zaznamenaný nárast z 11,1 % na 12,8 %.

Medzinárodné porovnanie

Monitorovací rámec pre obehové hospodárstvo, ktorý zaviedla Európska komisia, pozostáva z 10 ukazovateľov, z ktorých niektoré sú rozčlenené v čiastkových ukazovateľoch. Podrobný prehľad o situácii v jednotlivých krajinách EÚ ako aj v celej EÚ nájdete po výbere štátu a rozkliknutí jednotlivých oblastí na stránkach Eurostatu.

Údaje o vzniku odpadov bez minerálnych odpadov na domácu materiálovú spotrebu v jednotlivých štátoch EÚ sú dostupné v databáze Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Interpretácia indikátora

 

 

Indikátor Vznik odpadov okrem minerálnych odpadov na DMC je súčasťou sady indikátorov obehového hospodárstva. Používa sa na monitorovanie pokroku smerom k obehovému hospodárstvu v tematickej oblasti „výroba a spotreba“. Tento indikátor monitoruje účinnosť spotreby materiálu porovnaním množstva vytvoreného odpadu (okrem minerálnych odpado) na domácu spotrebu materiálov (DMC). DMC meria množstvo materiálov (okrem vody a vzduchu) použitých v národnom hospodárstve.

Produkcia odpadu a domáca materiálová spotreba sú dôležitými ukazovateľmi rámca pre monitorovanie obehového hospodárstva. Ich pomer vyjadruje intenzitu surovinových a odpadových „tlakov“ hospodárstva.

V obehovom hospodárstve sa hodnota výrobkov, materiálov a zdrojov v ekonomike udržuje tak dlho, ako je to možné, a tvorba materiálového odpadu sa kvantitatívne a kvalitatívne zlepšuje. Predchádzanie vzniku odpadu je úzko spojené so zlepšovaním výrobných metód a ovplyvňovaním spotrebiteľov, aby požadovali environmentálne vhodné výrobky a menej obalov. Zníženie množstva vytvoreného odpadu sa uvádza ako najvyššia priorita podľa hierarchie odpadu stanovenej v rámcovej smernici o odpade (článok 4), ktorá stanovuje poradie priorít od prevencie, prípravy na opätovné použitie, recyklácie a zhodnocovania energie až po environmentálne bezpečné zneškodňovanie, napríklad skládkovanie.


Monitorovací rámec obehového hospodárstva má za cieľ merať pokrok smerom k obehovému hospodárstvu tak, aby obsiahol jednotlivé aspekty vo všetkých fázach životného cyklu zdrojov, výrobkov a služieb. Preto sa skladá zo súboru desiatich ukazovateľov zoskupených do štyroch fáz a aspektov obehového hospodárstva:
1. výroba spotreba,
2. odpadové hospodárstvo,
3. druhotné suroviny,
4. konkurencieschopnosť a inovácie.
Vo všeobecnosti kopíruje logiku a štruktúru akčného plánu pre obehové hospodárstvo.

 

 

 

 

  Názov indikátora Význam Nástroje EÚ (príklady)
Výroba a spotreba
1 Sebestačnosť EÚ v oblasti surovín Obehové hospodárstvo by malo pomôcť riešiť riziká v súvislosti s dodávkami surovín, najmä tých kritických. iniciatíva v oblasti surovín; plán efektívneho využívania zdrojov
2 Zelené verejné obstarávanie* Verejné obstarávanie má veľký podiel na spotrebe a môže byť hnacou silou obehového hospodárstva. stratégia verejného obstarávania; systémy podpory EÚ a dobrovoľné kritériá zeleného verejného obstarávania
3 Vznik odpadu V obehovom hospodárstve sa vznik odpadu minimalizuje. rámcová smernica o odpade; smernice o konkrétnych tokoch odpadu; stratégia pre plasty
4 Plytvanie potravinami* Vyhadzovanie potravín má nepriaznivý vplyv na životné prostredie, klímu a ekonomiku. nariadenie o všeobecných zásadách potravinového práva; rámcová smernica o odpade; rôzne iniciatívy (napr. platforma EÚ pre potravinové straty a plytvanie potravinami)
Odpadové hospodárstvo
5a-b Celková miera recyklácie Zvýšenie recyklácie je súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo. rámcová smernica o odpade;
6a-f Miera recyklácie pri konkrétnych tokoch odpadu Odráža pokrok v recyklácii kľúčových tokov odpadu. rámcová smernica o odpade; smernica o skládkach; smernice o konkrétnych tokoch odpadu
Druhotné suroviny
7 Prínos recyklovaných materiálov k uspokojovaniu dopytu po surovinách V obehovom hospodárstve sa druhotné suroviny bežne používajú na výrobu nových produktov. rámcová smernica o odpade; smernica o ekodizajne; environmentálna značka EÚ; nariadenie REACH; iniciatíva prepojenia politík v oblasti chemikálií, výrobkov a odpadov; stratégia pre plasty; normy kvality druhotných surovín
8 Obchod s recyklovateľnými surovinami Obchod s recyklovateľnými materiálmi odráža význam vnútorného trhu a globálnej účasti na obehovom hospodárstve. politika vnútorného trhu; nariadenie o preprave odpadu; obchodná politika
Konkurencieschopnosť a inovácia
9 Súkromné investície, zamestnanosť a hrubá pridaná hodnota Zohľadňuje prínos obehového hospodárstva k vytváraniu pracovných miest a rastu. Investičný plán pre Európu; štrukturálne a investičné fondy; InnovFin; platforma na podporu financovania obehového hospodárstva; stratégia udržateľného financovania; iniciatíva na podporu zelených pracovných miest; nový program v oblasti zručností pre Európu; politika vnútorného trhu
10 Patenty Inovačné technológie spojené s obehovým hospodárstvom posilňujú globálu konkurencieschopnosť EÚ. Horizont 2020


Podrobnejšie informácie sú dostupné:  OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o rámci monitorovania obehového hospodárstva


http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20151201STO05603/eu-a-obehove-hospodarstvo