Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Miera zhodnocovania stavebných a demolačných odpadov

Dátum poslednej aktualizácie 29.09.2022

Definícia indikátora

Indikátor predstavuje pomer stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré sú pripravené na opätovné použitie, recyklovanie vrátane materiálovej recyklácie a činnosti spätného zasypávania ako definuje Nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch.
Ukazovateľ sa vzťahuje na kategóriu odpadu "Minerálne odpady - stavebné odpady a odpady z demolácií" (EWC-Stat 12.1). Zohľadňuje sa len odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Na sledovanie situácie vo vývoji v obehovom hospodárstve vyvinul Eurostat monitorovací rámec. Výsledné hodnotenie pre jednotlivé členské štáty je vystavené na stránke Eurostatu.
Konkrétne údaje pre jednotlivé členské štáty pre daný indikátor je možné získať na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Monitorovací rámec má za cieľ merať pokrok smerom k obehovému hospodárstvu tak, aby obsiahol jednotlivé aspekty vo všetkých fázach životného cyklu zdrojov, výrobkov a služieb. Preto sa skladá zo súboru desiatich ukazovateľov zoskupených do štyroch fáz a aspektov obehového hospodárstva:
1. výroba spotreba,
2. odpadové hospodárstvo,
3. druhotné suroviny,
4. konkurencieschopnosť a inovácie.