Daň z dopravy

Dátum poslednej aktualizácie: 07.12.2021

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Daň z dopravy patrí medzi dane s environmentálnym aspektom. Indikátor popisuje podiel dane z dopravy na HDP a na celkových daňových príjmoch.

Jednotka indikátora

%, mil.eur

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Daň je definovaná ako povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické osoby a právnické osoby štátu v určenej výške a stanovenom termíne. Je vyberaná štátom, obcami alebo inými verejnoprávnymi subjektmi.
 
Daň s environmentálnym aspektom je daň, ktorej daňový základ tvorí fyzická jednotka (alebo náhrada fyzickej jednotky) niečoho, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) dane environmentálnym aspektom tvoria dane z energetických produktov, dane z dopravy, dane zo znečisťovania a dane zo zdrojov. Vo viacerých krajinách EÚ vrátane SR sa namiesto niektorých daní s environmentálnym aspektom aplikujú poplatky.
 

Metodika:

Publikácia Dane s environmentálnym aspektom – štatistická príručka, ktorá bola zverejnená Eurostatom v roku 2013, slúži ako metodická príručka k štatistke daní s environmentálnym aspektom.
 
Dane z dopravy (s výnimkou palív pre dopravu):
- import motorových vozidiel alebo ich predaj (jednorazové dane),
- registrácia alebo použitie motorových vozidiel (opakujúca sa daň, napr. ročná daň),
- použitie ciest (napr. diaľničné poplatky),
- poplatky za dopravné preťaženie a mestské poplatky (ak sú dane z národných účtov)
- iné dopravné prostriedky (lode, lietadlá, železnica atď.),
- lety a letenky,
- poistenie vozidiel (okrem všeobecných daní z poistenia).
 
V Slovenskej republike boli zahrnuté do jednotlivých kategórií daní s environmentálnym aspektom nasledujúce dane:
- dane z dopravy: daň z motorových vozidiel – cestná daň, poplatok za registráciu motorového vozidla, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 

Zdroj dát:

ŠÚ, Eurostat
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 Vyhodnotenie realizácie Opatrení vlády SR na realizáciu Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia (2000)

V dokumente Opatrenie vlády SR na realizáciu Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia sa uvádza, že v rámci systému uplatňovania ekonomických nástrojov v ochrane životného prostredia je potrebné rozpracovať najmä daňové a finančné nástroje.

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
 
Jedným z princípov TUR, ktorý sa pritom využíva, je princíp ”znečisťovateľ platí”. Všetky environmentálne náklady je potrebné preniesť na výrobcov a spotrebiteľov a neprenášať tieto náklady na iné časti spoločnosti, iné krajiny alebo budúce generácie. Samotné ceny by mali vyjadrovať relatívnu vzácnosť a celkovú hodnotu zdrojov a mali by tak prispievať k ochrane životného prostredia. Takýmito nástrojmi sú najmä:

  • štátny rozpočet, rozpočet obcí, rozpočet podnikov a iných organizácií,
  • rôzne formy daňových úľav, mäkkých úverov, dotácie, bezúročné pôžičky a pod.,
  • formy negatívnej stimulácie napr. platby za znečistenie a využívanie prírodných zdrojov,
  • dane,
  • oceňovanie zdrojov, oceňovanie práce, oceňovanie výrobkov a pod.

Strategické ciele:

18. Ukončenie celkovej transformácie ekonomiky

 

  • uplatnenie ekonomických, finančných a daňových nástrojov podporujúcich TUR (napr. reforma daní s environmentálnym aspektom).

24. Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR

 

  • zavedenie environmentálnej daňovej reformy – vytvorenie ekonomického prostredia rešpektujúceho a stimulujúceho ochranu životného prostredia, prírodných zdrojov a šetrné spotrebiteľské správanie.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj dane z dopravy?

Kľúčové zistenia

  • V sledovanom období rokov 2006 - 2020 daň z dopravy mala rastúci charakter s minimálnymi medziročnými nárastmi a poklesmi.
  • V roku 2020 dosiahla daň z dopravy 200,16 mil. eur a bola na úrovni roku 2015 a v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesla o 14,2 %.
Zmena od roku 2006 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Pozitivny trend Pozitivny trend emo_smile
Daň z dopravy niekoľkonásobne narástla. Daň z dopravy zaznamenala nárast napriek kolísavému charakteru. Daň z dopravy zaznamenala medziročný pokles.

Sumárne zhodnotenie

 


 

Podrobné zhodnotenie

Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike v hodnotenom období má klesajúci trend. Podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch v Slovenskej republike v hodnotenom období má rastúci trend. V roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP a na celkových daňových príjmoch.

Celkovo dane s environmentálnym aspektom v roku 2020 dosiahli 2 191,19 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 vzrástli o 54,6 %. Dane s environmentálnym aspektom v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 2,4 %.

V roku 2020 dosiahla daň z dopravy 200,16 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 vzrástla o 31 %. Daň z dopravy v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 14,1 %.

Podiel dane z dopravy na HDP v roku 2020 dosiahol 0,22 % HDP a v porovnaní s rokom 2010 bol na rovnakej úrovni. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,03 %. Celkový podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v roku 2020 dosiahol 2,38% HDP a v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,01 %.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk