Daň z dopravy

Dátum poslednej aktualizácie:01.12.2023

Definícia indikátora

Daň z dopravy patrí medzi dane s environmentálnym aspektom. Indikátor popisuje podiel dane z dopravy na HDP a na celkových daňových príjmoch.

Jednotka indikátora

%, mil.eur

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Daň je definovaná ako povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické osoby a právnické osoby štátu v určenej výške a stanovenom termíne. Je vyberaná štátom, obcami alebo inými verejnoprávnymi subjektmi.
 
Daň s environmentálnym aspektom je daň, ktorej daňový základ tvorí fyzická jednotka (alebo náhrada fyzickej jednotky) niečoho, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) dane environmentálnym aspektom tvoria dane z energetických produktov, dane z dopravy, dane zo znečisťovania a dane zo zdrojov. Vo viacerých krajinách EÚ vrátane SR sa namiesto niektorých daní s environmentálnym aspektom aplikujú poplatky.
 

Metodika:

Publikácia Dane s environmentálnym aspektom – štatistická príručka, ktorá bola zverejnená Eurostatom v roku 2013, slúži ako metodická príručka k štatistke daní s environmentálnym aspektom.
 
Dane z dopravy (s výnimkou palív pre dopravu):
- import motorových vozidiel alebo ich predaj (jednorazové dane),
- registrácia alebo použitie motorových vozidiel (opakujúca sa daň, napr. ročná daň),
- použitie ciest (napr. diaľničné poplatky),
- poplatky za dopravné preťaženie a mestské poplatky (ak sú dane z národných účtov)
- iné dopravné prostriedky (lode, lietadlá, železnica atď.),
- lety a letenky,
- poistenie vozidiel (okrem všeobecných daní z poistenia).
 
V Slovenskej republike boli zahrnuté do jednotlivých kategórií daní s environmentálnym aspektom nasledujúce dane:
- dane z dopravy: daň z motorových vozidiel – cestná daň, poplatok za registráciu motorového vozidla, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 

Zdroj dát:

ŠÚ, Eurostat
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

 

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (2019)

12. Ekonomické nástroje pre lepšie životné prostredie
Do roku 2030 sa na Slovensku zváži možnosť rozširovania environmentálnych daní v jednotlivých oblastiach a na základe toho budú vybrané opatrenia uplatnené tak, aby sa ich celkový objem zvýšil.
 
12.1 Zvážiť environmentálnu daňovú reformu
Zváži sa zavedenie fiškálne neutrálnej environmentálnej daňovej reformy vrátane celkovej daňovo-odvodovej reformy. Zdanenie uhlíka v sektoroch dopravy, budov, poľnohospodárstva a spaľovania odpadov by, spolu so schémou obchodovania s emisnými kvótami, predstavovalo nákladovo efektívny nástroj na znižovanie emisií skleníkových plynov. Zároveň sa zabezpečí mechanizmus, ktorý bude zohľadňovať produkciu látok znečisťujúcich ovzdušie. V sektore dopravy by mala byť zohľadnená aj produkcia základných znečisťujúcich látok, najmä prachových častíc z jednotlivých palív. Súčasne sa prehodnotí zdaňovanie škodlivých prvkov využívaných v spotrebných produktoch ako napr. batérie a plyny.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj dane z dopravy?

Kľúčové zistenia

  • V sledovanom období rokov 2005 – 2022 nárastla daň z dopravy o 131 %.
  • V roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom daň z dopravy narástla minimálne a dosiahla hodnotu 207,68 mil. eur, čo bolo na úrovni roku 2014.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Pozitivny trend Pozitivny trend emo_sad
Daň z dopravy do roku 2022 niekoľkonásobne narástla. V období rokov 2015 – 2022 pokračoval nárast dane z dopravy napriek kolísavému charakteru. Daň z dopravy zaznamenala minimálny medziročný (2021 – 2022) nárast.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Celkovo dane s environmentálnym aspektom v roku 2022 dosiahli 2 186,61 mil. eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavovalo pokles o 8,2 % a v porovnaní s rokom 2005 nárast o 131,3 %. Podiel dane z dopravy na celkových daniach s environmentálnym aspektom tvoril 9,5 %. 

V roku 2022 dosiahla daň z dopravy 207,68 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 vzrástla o 131,5 % a medziročne narástla o 2,1 %.

Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike v hodnotenom období má klesajúci trend. Podiel dane z dopravy na HDP v roku 2022 dosiahol 0,2 % HDP.
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk