Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Počet posudzovaných zásahov do prírody a krajiny

Dátum poslednej aktualizácie 19.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje celkový počet posudzovaných zásahov (vydaných stanovísk) do prírody a krajiny odbornými organizáciami ochrany prírody pre konania orgánov štátnej správy, vrátane počtu posudzovaných zámerov v rámci EIA.
 

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je trend v počte a podiele posudzovaných zásahov do prírody a krajiny?

Kľúčové zistenia

  • Celkový počet vypracovaných stanovísk k zámerom ovplyvňujúcich stav prírody a krajiny v rámci organizačných útvarov ŠOP SR sa dlhodobo pohybuje medzi 7 – 9 tis. stanovísk (2000 – 2015).
  • Najväčšie podiely posudzovaní tvoria každoročne oblasti stavebnej činnosti a územného plánovania a ochrany drevín.
 

Sumárne zhodnotenie

Vývoj celkového počtu, resp. podielu vypracovaných stanovísk k zámerom podľa jednotlivých oblastí ovplyvňujúcich stav prírody a krajiny v rámci ŠOP SR
% zásahov 1990 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stavebná činnosť a územné plánovanie - - - 15,9 20,7 24,6 22,8 23,1 25,4 26,3 31,0 26,5 19,5 14,7 18,5 19,4 18,4 20,5
Ochrana drevín (výrub) - - - 15,6 20,7 19,4 18,0 16,8 20,6 19,5 16,7 19,0 20,4 20,4 18,9 18,8 20,9 19,9
Lesné hospodárstvo - - - 9,2 10,7 7,1 6,4 8,0 11,9 9,9 8,8 9,8 8,6 7,9 7,5 8,5 8,4 7,8
Druhová ochrana rastlín a živočíchov - - - 9,0 10,4 11,4 19,0 12,5 9,8 11,9 12,2 11,3 9,3 8,7 11,3 12,1 10,7 9,7
Územná ochrana - - - 8,6 9,7 9,5 6,4 7,2 5,7 4,5 7,4 6,3 4,0 5,7 4,5 5,3 5,6 5,4
Vodné hospodárstvo - - - ? 5,4 5,3 4,7 4,1 3,1 3,1 6,4 3,3 3,2 4,9 3,3 1,7 2,5 2,4
Poľnohospodárstvo - - - 5,2 5,1 4,1 4,1 5,2 4,0 4,4 4,3 5,4 4,8 3,0 4,1 3,6 3,8 3,2
Anorganická príroda - - - ? 4,4 4,3 4,3 5,5 4,8 4,8 3,8 4,3 4,8 3,3 3,2 3,3 3,3 3,8
Problematika ÚSES - - - ? 0,8 0,5 ? ? -   0,3 0,5 0,4 0,3        
Vyhlásenia k územiam Natura 2000 - - - - - - - - - - - - - 8,8 3,2 5,6 4,5 3,4
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA) - - - - - - - - - 2,9 5,4 6,4 4,8 6,3 5,8 6,8* 6,8 8,6
Formuláre k § 28 (malá EIA) - - - - - - - - - - 1,6 1,9 1,7 - - - - -
Spolu stanovísk 1 729 1 339 7 325 8 484 5 849 8 173 8 861 8 875 8 291 7 818 8 194 6 154 7 674 9 144 9 241 8 402 9 061 9 015
Zdroj: ŠOP SR
* vrátane „malej“ EIA
 

Podrobné zhodnotenie

Odborné organizácie ochrany prírody v rámci starostlivosti o prírodu a krajinu okrem iných povinností dohliadajú nad realizáciou závažných zásahov dotýkajúcich sa prírody a krajiny, ekologickej stability a biodiverzity.
Každoročne tak posudzujú a vydávajú stanoviská k zámerom z oblasti stavebnej činnosti a územného plánovania a ochrany drevín (dlhodobo najviac stanovísk), ako aj z oblasti druhovej ochrany rastlín a živočíchov, lesného hospodárstva, územnej ochrany, anorganiky, poľnohospodárstva a vodohospodárstva.

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Zdroj dát:

ŠOP SR