Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Evidencia lokalít s výskytom druhov živočíchov európskeho významu

Dátum poslednej aktualizácie 25.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí počet návštev monitoringu na známych lokalitách výskytu živočíchov európskeho významu (v rámci prílohy 4 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) s prepojením na počet návštev, ktoré boli úspešné a daný druh sa podarilo na lokalite zaznamenať. Trend zmeny v počte lokalít s úspešným zaznamenaním druhu je vyhodnotené aj v percentách ako podiel.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu

Oblasť B Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb
Cieľ B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov

Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov
Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010)
Cieľ C.6 Zabezpečiť priaznivý stav ochrany vodných a na vodu viazaných biotopov a druhov v súlade s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav vodných ekosystémov do roku 2020, pričom v oblasti rozvoja a regulácie akvakultúry je potrebné zabezpečiť takú formu využívania vôd, ktorá nebude mať nepriaznivý vplyv na vodné druhy, biotopy a ekosystémy


Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A: Ochrana prírody
Cieľ: Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
  • Navrhované úlohy: 3. Monitorovať druhy a biotopy európskeho významu

Oblasť B Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb
Cieľ B.3
Opatrenie B.3.4 Vypracovať strategický rámec pre stanovenie priorít v oblasti obnovy ekosystémov a pripraviť a realizovať program revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov ako príspevok k znižovaniu vplyvov zmeny klímy
Navrhované úlohy:
78. Pripraviť a realizovať národný program revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov
 

Kľúčová otázka

Aká je úspešnosť monitoringu a obsadenosť známych lokalít výskytu druhov živočíchov európskeho významu?

Kľúčové zistenia

  • Pre celkový počet 121 monitorovaných druhov živočíchov európskeho významu (EV) bolo zrealizovaných spolu 9 593 návštev monitoringu, z čoho bolo 6 406  pozitívnych návštev (66,8 %).
  • Z celkového počtu 121 monitorovaných druhov živočíchov EV bol podiel pozitívnych návštev monitoringu 100 %-ný len pri 8 druhoch, 76 – 99 % bol pri 40 druhoch, 51 – 75 % pri 30 druhoch, 26 – 50 % pri 23 druhoch, do 25 % pri 14 druhoch a žiadna pozitívna návšteva bola zaznamenaná pri 6 druhoch.

Sumárne zhodnotenie

Porovnanie celkových návštev monitoringu za jednotlivé druhy živočíchov EV vo vzťahu k reálne zaznamenaným druhom na lokalite
Taxón Celkový počet zrealizovaných návštev monitoringu Celkový počet pozitívnych návštev monitoringu % pozitívnych návštev monitoringu
Ablepharus kitaibelii 99 66 66,67
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) 24 12 50,00
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 16 9 56,25
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) 134 86 64,18
Austropotamobius torrentium 9 7 77,78
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) 16 6 37,50
Barbus meridionalis 30 17 56,67
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) 6 5 83,33
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) 60 4 6,67
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 99 69 69,70
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 129 102 79,07
Boros schneideri (Panzer, 1795) 25 1 4,00
Bufo viridis Laurenti, 1768 72 43 59,72
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) 59 55 93,22
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 18 5 27,78
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 78 31 39,74
Carabus hungaricus 36 5 13,89
Castor fiber Linnaeus, 1758 400 370 92,50
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 149 139 93,29
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 30 21 70,00
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 56 49 87,50
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) 12 12 100,00
Colias myrmidone (Esper, 1781) 126 58 46,03
Cordulegaster heros 37 25 67,57
Coronella austriaca Laurenti, 1768 237 84 35,44
Cottus gobio Linnaeus, 1758 38 20 52,63
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 44 27 61,36
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) 143 119 83,22
Dryomys nitedula (Pallas, 1779) 23 0 0,00
Duvalius hungaricus 9 0 0,00
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) 321 111 34,58
Emys orbicularis (LINNAEUS,1758) 60 11 18,33
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 126 72 57,14
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 58 57 98,28
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 18 14 77,78
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) 12 8 66,67
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 2 2 100,00
Gobio albipinnatus Fang, 1934 28 14 50,00
Gobio kessleri Dybowski, 1862 24 7 29,17
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 12 5 41,67
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) 60 15 25,00
Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974 6 3 50,00
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) 12 4 33,33
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 34 33 97,06
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 28 15 53,57
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) 28 3 10,71
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 112 89 79,46
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) 60 53 88,33
Isophya stysi Cejchan, 1957 36 21 58,33
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 282 186 65,96
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) 209 192 91,87
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 54 32 59,26
Lampetra planeri (Bloch, 1784) 6 6 100,00
Leptidea morsei (Fenton, 1881) 39 29 74,36
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 53 26 49,06
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) 91 36 39,56
Lopinga achine (Scopoli, 1763) 17 16 94,12
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 113 87 76,99
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 669 594 88,79
Lycaena dispar (Haworth, 1803) 169 158 93,49
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 78 73 93,59
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) 26 26 100,00
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) 60 54 90,00
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) 47 45 95,74
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) 48 40 83,33
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 61 51 83,61
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) 33 14 42,42
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) 100 80 80,00
Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) 261 69 26,44
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 109 82 75,23
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) 85 12 14,12
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) 174 103 59,20
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 142 35 24,65
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 11 8 72,73
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) 64 45 70,31
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) 31 28 90,32
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 60 37 61,67
Paracaloptenus caloptenoides (BR.) 1861 K 24 16 66,67
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 38 35 92,11
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 71 70 98,59
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 8 1 12,50
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 49 23 46,94
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) 29 22 75,86
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) 261 204 78,16
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812) 12 0 0,00
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) 11 11 100,00
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 67 66 98,51
Rana arvalis Nilsson, 1842 51 25 49,02
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 117 72 61,54
Rana esculenta Linnaeus, 1758 164 139 84,76
Rana lessonae Camerano, 1882 93 75 80,65
Rana ridibunda Pallas, 1771 95 80 84,21
Rana temporaria Linnaeus, 1758 182 156 85,71
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 512 302 58,98
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) 16 16 100,00
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) 87 61 70,11
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 59 38 64,41
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) 11 11 100,00
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852) 4 0 0,00
Rutilus pigus (Heckel, 1852) 12 2 16,67
Sabanejewia aurata 16 4 25,00
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865) 112 97 86,61
Saga pedo (PALLAS) 1771 26 9 34,62
Sicista betulina (Pallas, 1779) 25 4 16,00
Sicista subtilis 5 0 0,00
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) 156 128 82,05
Stenobothrus eurasius Zub., 1898 39 24 61,54
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) 64 31 48,44
Sympecma paedisca (Brauer, 1883) 9 0 0,00
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) 30 16 53,33
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 64 27 42,19
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 91 12 13,19
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) 115 73 63,48
Umbra krameri Walbaum, 1792 20 7 35,00
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 148 102 68,92
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 138 118 85,51
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 90 77 85,56
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) 41 31 75,61
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) 64 64 100,00
Zingel streber (Siebold, 1863) 16 7 43,75
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) 8 2 25,00

Definície súvisiace s indikátorom:

Druhy európskeho významu sú druhy, ktoré sú na európskom území členských štátov (na ktoré sa vzťahuje Zmluva o EÚ):
  1. ohrozené, s výnimkou tých druhov, ktorých prirodzený areál rozšírenia je na tomto území okrajový, a druhov, ktoré nie sú ohrozené alebo zraniteľné v západnom palearktickom regióne, alebo
  2. zraniteľné, t. j. druhy, o ktorých sa predpokladá, že pravdepodobne budú v blízkej budúcnosti presunuté do kategórie ohrozených, ak na ne naďalej budú pôsobiť ohrozujúce faktory, alebo
  3. vzácne, t. j. druhy s málo početnými populáciami, ktoré nie sú v súčasnosti ohrozené alebo zraniteľné, ale sú v nebezpečenstve. Tieto druhy sa vyskytujú v obmedzených geografických oblastiach alebo sú riedko rozptýlené v rozsiahlejších areáloch, alebo
  4. endemické a vyžadujúce zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru biotopu a/alebo možného dopadu ich využívania na biotop a/alebo možného dopadu ich využívania na stav týchto druhov z hľadiska ochrany.
Takéto druhy sú alebo môžu byť uvedené v prílohe II a/alebo v prílohe IV alebo V smernice o biotopoch.
 

Metodika:

Údaje a hodnotenie indikátora vychádza z realizácie komplexného monitoringu druhov a biotopov európskeho významu (Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR - KIMS). Táto  je podporovaná a motivovaná záväzkom Slovenska ako členského štátu Európskej únie. Monitoring druhov európskeho významu (EV) a ich biotopov ako aj podávanie správ o ich stave každých 6 rokov Európskej komisii je povinnosťou členských štátov Európskej únie. Vyplýva to z článkov 11 a 17 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 22. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Smernica o biotopoch). Monitorované majú byť druhy a biotopy uvedené v prílohách Smernice o biotopoch. Zároveň z nej vyplýva záväzok zabezpečiť starostlivosť o územia Natura 2000 (predovšetkým z článku 6) ako aj tzv. druhovú ochranu vybraných druhov rastlín a živočíchov (články 12 – 16).
 
Na základe analýzy výsledkov monitoringu je možné priebežne hodnotiť z hľadiska lokalít výskytu druhov živočíchov EV predovšetkým počet návštev monitoringu na známych lokalitách výskytu daných druhov s prepojením na počet návštev, ktoré boli úspešné a daný druh sa podarilo na lokalite zaznamenať. Indikátor týmto spôsobom hodnotí v priebehu času viacero faktorov, a to hlavne úspešnosť pokračovania monitoringu ako takého, ale aj vhodnosť použitej metodiky pri monitorovaní a v neposlednom rade aj obsadenosť lokalít druhmi a ich vývoj v čase (prírastok, úbytok lokalít s výskytom druhu). Trend zmeny v počte lokalít s úspešným zaznamenaním druhu je možné vyhodnotiť v percentách, a týmto spôsobom porovnávať v časovom horizonte aj v budúcnosti.
 
Do analýzy boli zaradené všetky údaje z monitoringu, ktoré boli do súčasnosti zozbierané, vyhodnotený bol počet návštev a následne boli odfiltrované návštevy, ktoré neboli úspešné a daný druh sa zaznamenať na známej lokalite nepodarilo. Týmto vzniklo porovnanie úspešnosti monitoringu a zároveň porovnanie obsadenosti známych lokalít výskytu druhu. Do budúcna je možné indikátor v percentuálnom vyjadrení navzájom porovnávať a sledovať vývoj obsadenosti lokalít, úspešnosti a pokračovania monitoringu uvedených druhov.
 

Zdroj dát:

ŠOP SR
 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: