Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Evidencia lokalít s výskytom druhov rastlín európskeho významu

Dátum poslednej aktualizácie 25.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí počet návštev monitoringu na známych lokalitách výskytu rastlín európskeho významu (v rámci prílohy 4 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) s prepojením na počet návštev, ktoré boli úspešné a daný druh sa podarilo na lokalite zaznamenať. Trend zmeny v počte lokalít s úspešným zaznamenaním druhu je vyhodnotené aj v percentách ako podiel.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu

Oblasť B Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb
Cieľ B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov

Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov
Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010)
Cieľ C.6 Zabezpečiť priaznivý stav ochrany vodných a na vodu viazaných biotopov a druhov v súlade s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav vodných ekosystémov do roku 2020, pričom v oblasti rozvoja a regulácie akvakultúry je potrebné zabezpečiť takú formu využívania vôd, ktorá nebude mať nepriaznivý vplyv na vodné druhy, biotopy a ekosystémy


Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A: Ochrana prírody
Cieľ: Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
  • Navrhované úlohy: 3. Monitorovať druhy a biotopy európskeho významu

Oblasť B Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb
Cieľ B.3
Opatrenie B.3.4 Vypracovať strategický rámec pre stanovenie priorít v oblasti obnovy ekosystémov a pripraviť a realizovať program revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov ako príspevok k znižovaniu vplyvov zmeny klímy
Navrhované úlohy:
78. Pripraviť a realizovať národný program revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov
 

Kľúčová otázka

Aká je úspešnosť monitoringu a obsadenosť známych lokalít výskytu druhov rastlín európskeho významu?

Kľúčové zistenia

  • Pre celkový počet 46 monitorovaných druhov rastlín európskeho významu (EV) bolo zrealizovaných spolu 1 302 návštev monitoringu, z čoho bolo 979 pozitívnych návštev (75,2 %).
  • Z celkového počtu 46 monitorovaných druhov živočíchov EV bol podiel pozitívnych návštev monitoringu 100 %-ný pri 22 druhoch, 76 – 99 % bol pri 13 druhoch, 51 – 75 % pri 4 druhoch, 26 – 50 % pri 3 druhoch, do 25 % pri 2 druhoch a žiadna pozitívna návšteva bola zaznamenaná pri 2 druhoch.

 

Sumárne zhodnotenie

Porovnanie celkových návštev monitoringu za jednotlivé druhy rastlín EV vo vzťahu k reálne zaznamenaným druhom na lokalite
Taxón Celkový počet zrealizovaných návštev monitoringu Celkový počet pozitívnych návštev monitoringu % pozitívnych návštev monitoringu
Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky 7 7 100,00
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. 17 17 100,00
Apium repens (Jacq.) Lag. 26 20 76,92
Artemisia eriantha 6 6 100,00
Asplenium adulterinum Milde 2 2 100,00
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. 139 117 84,17
Campanula serrata (Kit.) Hendrych 23 23 100,00
Cirsium brachycephalum Juratzka 23 16 69,57
Cochlearia tatrae Borbas 11 11 100,00
Colchicum arenarium Waldst. et Kit. 13 13 100,00
Crambe tataria Sebeok 12 12 100,00
Cyclamen fatrense Halda et Sojak 18 18 100,00
Cypripedium calceolus L. 40 34 85,00
Daphne arbuscula Celak 5 5 100,00
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Wiesb. 8 8 100,00
Dianthus nitidus Waldst. et Kit. 10 10 100,00
Dicranum viride (Sull. et  Lesq.) Lindb. 30 23 76,67
Dracocephalum austriacum L. 51 41 80,39
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. 87 47 54,02
Echium russicum J.F.Gemlin 47 46 97,87
Eleocharis carniolica Koch. 2 2 100,00
Ferula sadleriana Lebed. 16 16 100,00
Gladiolus palustris Gaud. 4 1 25,00
Himantoglossum adriaticum Baumann 44 43 97,73
Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch 27 24 88,89
Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A.et D.Löve 14 14 100,00
Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi 37 36 97,30
Leucobryum glaucum 117 28 23,93
Ligularia sibirica (L.) Cass. 10 10 100,00
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox 9 4 44,44
Liparis loeselii (L.) Rich. 6 5 83,33
Mannia triandra (Scop.) Grolle 92 34 36,96
Marsilea quadrifolia L. 18 13 72,22
Ochyraea tatrensis Vana 22 7 31,82
Onosma tornensis Javorka 8 8 100,00
Pulsatilla grandis Wenderoth 105 97 92,38
Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo 8 8 100,00
Pulsatilla patens (L.) Mill. 12 12 100,00
Pulsatilla slavica G.Reuss. 37 37 100,00
Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova 29 28 96,55
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll. 10 0 0,00
Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern 6 5 83,33
Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica 52 52 100,00
Thlaspi jankae A.Kern. 10 10 100,00
Tortella rigens (N. Alberts) 20 0 0,00
Tozzia carpathica Wol. 12 9 75,00
 
 
 

Definície súvisiace s indikátorom:

Druhy európskeho významu sú druhy, ktoré sú na európskom území členských štátov (na ktoré sa vzťahuje Zmluva o EÚ):
  1. ohrozené, s výnimkou tých druhov, ktorých prirodzený areál rozšírenia je na tomto území okrajový, a druhov, ktoré nie sú ohrozené alebo zraniteľné v západnom palearktickom regióne, alebo
  2. zraniteľné, t. j. druhy, o ktorých sa predpokladá, že pravdepodobne budú v blízkej budúcnosti presunuté do kategórie ohrozených, ak na ne naďalej budú pôsobiť ohrozujúce faktory, alebo
  3. vzácne, t. j. druhy s málo početnými populáciami, ktoré nie sú v súčasnosti ohrozené alebo zraniteľné, ale sú v nebezpečenstve. Tieto druhy sa vyskytujú v obmedzených geografických oblastiach alebo sú riedko rozptýlené v rozsiahlejších areáloch, alebo
  4. endemické a vyžadujúce zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru biotopu a/alebo možného dopadu ich využívania na biotop a/alebo možného dopadu ich využívania na stav týchto druhov z hľadiska ochrany.
Takéto druhy sú alebo môžu byť uvedené v prílohe II a/alebo v prílohe IV alebo V smernice o biotopoch.
 

Metodika:

Údaje a hodnotenie indikátora vychádza z realizácie komplexného monitoringu druhov a biotopov európskeho významu (Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR – KIMS). Táto  je podporovaná a motivovaná záväzkom Slovenska ako členského štátu Európskej únie. Monitoring druhov európskeho významu (EV) a ich biotopov ako aj podávanie správ o ich stave každých 6 rokov Európskej komisii je povinnosťou členských štátov Európskej únie. Vyplýva to z článkov 11 a 17 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 22. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Smernica o biotopoch). Monitorované majú byť druhy a biotopy uvedené v prílohách Smernice o biotopoch. Zároveň z nej vyplýva záväzok zabezpečiť starostlivosť o územia Natura 2000 (predovšetkým z článku 6) ako aj tzv. druhovú ochranu vybraných druhov rastlín a živočíchov (články 12 – 16).
 
Na základe analýzy výsledkov monitoringu je možné priebežne hodnotiť z hľadiska lokalít výskytu druhov rastlín EV predovšetkým počet návštev monitoringu na známych lokalitách výskytu daných druhov s prepojením na počet návštev, ktoré boli úspešné a daný druh sa podarilo na lokalite zaznamenať. Indikátor týmto spôsobom hodnotí v priebehu času viacero faktorov, a to hlavne úspešnosť pokračovania monitoringu ako takého, ale aj vhodnosť použitej metodiky pri monitorovaní a v neposlednom rade aj obsadenosť lokalít druhmi a ich vývoj v čase (prírastok, úbytok lokalít s výskytom druhu). Trend zmeny v počte lokalít s úspešným zaznamenaním druhu je možné vyhodnotiť v percentách, a týmto spôsobom porovnávať v časovom horizonte aj v budúcnosti.
 
Do analýzy boli zaradené všetky údaje z monitoringu, ktoré boli do súčasnosti zozbierané, vyhodnotený bol počet návštev a následne boli odfiltrované návštevy, ktoré neboli úspešné a daný druh sa zaznamenať na známej lokalite nepodarilo. Týmto vzniklo porovnanie úspešnosti monitoringu a zároveň porovnanie obsadenosti známych lokalít výskytu druhu. Do budúcna je možné indikátor v percentuálnom vyjadrení navzájom porovnávať a sledovať vývoj obsadenosti lokalít, úspešnosti a pokračovania monitoringu uvedených druhov.
 

Zdroj dát:

ŠOP SR
 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: