Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Cezhraničný ilegálny dovoz a vývoz druhov CITES

Dátum poslednej aktualizácie 29.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí trendy v početnosti ilegálneho dovozu a vývozu druhov (častí organizmov a výrobkov z nich) podliehajúcich dohovoru CITES.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je trend v ilegálnom dovoze a vývoze CITES druhov?

Kľúčové zistenia

  • Z celkového počtu vykonaných kontrol v roku 2015 (spolu 85) bolo zistené porušenie právnych predpisov  u 12 (t. j.  cca 14 %). 
  • V roku 2014 bolo z celkového počtu vykonaných kontrol (46) zistené porušenie v cca 17 % (8 prípadov).
  • V roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 stúpol počet kontrol, ale percento zistených porušení kleslo.
  • Údaje o porušeniach právnych predpisov, resp. zaistených/zhabaných exemplároch do značnej miery súvisia s mierou špecializácie colníkov, pričom problematickou je ich nedostatočný počet a fluktuácia už preškolených colníkov.
     

Sumárne zhodnotenie

Prehľad výsledkov colných kontrol vykonaných v oblasti CITES
 
  2014 2015
Počet kontrol celkom 46 85
Počet kontrol, pri ktorých bol tovar zaistený/zhabaný 8 12
Počet zaistených exemplárov 4 510 3 185
z toho:    
kapsúl (tabliet) výživových doplnkov z rastliny sp. Hoodia 4 500 3 030
ostatné 10 155
Zdroj: Finančná správa SR

Podrobné zhodnotenie

Štatistický výkaz: Colné kontroly vykonané v oblasti CITES (2015)

Tovar Počet  vykonaných kontrol
Počet
exemplárov
Počet kontrol, pri ktorých bol tovar zaistený/
zhabaný a pod.
Počet zaistených/
zhabaných
exemplárov
  IM EX iné IM EX iné IM EX iné IM EX iné
Živé zvieratá:
Cicavce - - - - - - - - - - - -
Vtáky - - - - - - - - - - - -
Plazy - - 1 - - 330 - - - - - -
Obojživelníky - - - - - - - - - - - -
Ryby 9 - - - - - - - - - - -
Bezstavovce - - 1 - - 2 - - - - - -
Preparáty zvierat - - - - - - - - - - - -

Kože zvierat

1 - - 1 - - 1 - - 1 - -
Iné (vajcia, mušle, koraly, časti a výrobky zo zvierat, lieky, a pod.) 39 - - 227 - - 6 - - 150 - -

Živé rastliny

4 - - 21 - - 2 - - 3 - -
Iné  (lieky, drevo, časti
a výrobky z rastlín,          a pod.)
17 13 - 3 033 - - 3 - - 3 031 - -

Celkom

70 13 2 3 282 - 332 12 - - 3 185 - -
Zdroj: Finančná správa SR
Legenda: IM – dovoz, EX – vývoz

Štatistický výkaz: Colné kontroly vykonané v oblasti CITES (2014)
Tovar Počet  vykonaných kontrol
Počet
exemplárov
Počet kontrol, pri ktorých bol tovar zaistený/
zhabaný a pod.
Počet zaistených/
zhabaných
exemplárov
  IM EX iné IM EX iné IM EX iné IM EX iné
Živé zvieratá:
Cicavce 1 2 - 1 6 - - - - - - -
Vtáky - - - - - - 1 - - 1 - -
Plazy - - - - - - - - - - - -
Obojživelníky - - - - - - - - - - - -
Ryby - - - - - - - - - - - -
Bezstavovce - - - - - - - - - - - -
Preparáty zvierat 1 - - 2 - - - - - - - -

Kože zvierat

3 - 1 3 - 15 2 - - 5 - -
Iné (vajcia, mušle, koraly, časti a výrobky zo zvierat, lieky, a pod.) 38 - - 280 - - 1 - - 1 - -

Živé rastliny

- - - - - - 1 - - 3 - -
Iné  (lieky, drevo, časti
a výrobky z rastlín, a pod.)
- - - - - - 3 - - 4 500 - -

Celkom

43 2 1 286 6 15 8 - - 4 510 - -
Zdroj: Finančná správa SR
Legenda: IM – dovoz, EX – vývoz

Definície súvisiace s indikátorom:

CITES - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
 

Metodika:

Hodnotenie indikátora vychádza zo štatistických výkazov Finančnej správy SR: Colné kontroly vykonané v oblasti CITES.
 

Zdroj dát:

Finančná správa SR
 

Odkazy k problematike: