Kolízie zveri s dopravou

Dátum poslednej aktualizácie:22.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje nehody zavinené lesnou zverou a domácimi zvieratami ako aj lokalizáciu dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácich zvierat v rámci cestnej dopravnej infraštruktúry.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:


Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej
 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci (veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva, alebo pre zložky životného prostredia),
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca sumu 3 990 €.
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ktorou je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, ak
 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.


Metodika:

Úhyn živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami je v Slovenskej republike evidovaný:
 • dopravnou políciou,
 • okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie,
 • Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky,
 • Národným lesníckym centrom,
 • správcami pozemných komunikácií,
 • Železnicami Slovenskej republiky,
 • dopravcami s platnou zmluvou o prístupe k železničnej infraštruktúre ŽSR.
V Slovenskej republike nebola  vytvorená centrálna evidencia, ktorá by spracovávala údaje o počte uhynutých živočíchoch v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami od jednotlivých subjektov. V rámci environmentálneho indikátora "Počet úhynov živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami", ktorý  vypracúva Výskumný ústav dopravný, a. s. na základe požiadavky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej MDVRR SR), sa spracováva evidencia údajov od jednotlivých dotknutých subjektov od roku 2008. Zároveň na základe požiadavky MDVRR SR adresovanej ŽSR sa evidujú strety živočíchov s dopravnými prostriedkami v rámci železničnej dopravy od roku 2009.
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených alebo inak poškodených a uhynutých chránených živočíchoch a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje, upravuje vyhláška 24/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Evidencia podľa zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obsahuje:
 
 • vedecké meno chráneného druhu živočícha,
 • počet jedincov,
 • pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,
 • stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,
 • dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä s uvedením katastrálneho územia,
 • opis situácie, ako k nálezu došlo,
 • údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení, o podávaní liekov,
 • opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu, úhynu alebo náhodnému odchytu alebo usmrteniu jedinca, ak je známy,
 • predpokladaná príčina poranenia, poškodenia, úhynu alebo náhodného odchytu alebo usmrtenia,
 • meno, priezvisko a trvalý pobyt nahlasujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,
 • dátum a miesto odovzdania jedinca jeho vlastníkovi vrátane identifikačných údajov o ňom,
 • údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom.
V rámci uvedenej evidencie nie je vytvorená centrálna evidencia, v rámci ktorej by sa zbierali údaje od jednotlivých okresných úradov. V rámci vypracovania environmentálneho indikátora Strety živočíchov s dopravnými prostriedkami v rámci dopravnej infraštruktúry spracúva uvedenú centrálnu evidenciu VÚD a. s. od roku 2008. Evidencia zahrňuje aj údaje evidované správami jednotlivých chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré poskytuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v Banskej Bystrici.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri (ročný výkaz 12-01). Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2015 – 2017. Kolízie živočíchov s dopravnými prostriedkami sa vykazujú v 38. module -  Škody na zveri spôsobené dopravnými prostriedkami. Uvádza sa počet jedincov a hodnota zveri, ktorá bola v revíri usmrtená dopravnými prostriedkami. Hodnota usmrtenej zveri sa vypočíta podľa sadzobníka štatistickej hodnoty živej zveri. Výkaz je dostupný na stránke ŠÚ SR (Metaúdaje – vzory štatistických formulárov)


Zdroj dát:

ŠÚ SR, VÚD a.s.


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národný plán SR pre BECEP 2011 – 2020 (stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky pre roky 2011 až 2020 ) (2011)
 
V národnej stratégii ide predovšetkým o koordináciu, rozpracovanie a realizáciu opatrení v 9-tich rámcoch:

 

 • zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti a neprispôsobenia rýchlosti okolitým podmienkam,
 • zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku požitia alkoholu a drog,
 • zníženie dopravnej nehodovosti u zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
 • zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom účinnej dopravnej výchovy v školách a výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie vo výcvikových zariadeniach autoškôl,
 • zvýšenie úrovne bezpečnosti cestnej infraštruktúry,
 • zvýšenie úrovne bezpečnosti prostredníctvom bezpečnejších vozidiel a zavádzaním IDS,
 • zvýšenie úrovne bezpečnosti v cestnej nákladnej a autobusovej doprave,
 • zvýšenie úrovne ponehodovej starostlivosti,
 • manažment bezpečnosti cestnej premávky,
 • koordináciu aktivít v rámci Slovenskej republiky a podporu medzinárodnej spolupráce a pod.

 

Kľúčová otázka

Znižuje sa počet dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami?

Kľúčové zistenia

 • Počet dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami počas sledovaného obdobia 2010 – 2020 výrazne klesol (o 81,6 %) a od roku 2015 sa pohybuje približne na úrovni 130 nehôd ročne. Prudký pokles dopravných nehôd po roku 2009 súvisel so zmenou evidencie dopravných nehôd.   
 • Medziročný pokles (2019 - 2020) predstavoval len necelé 3 %, napriek zníženej mobilite (z dôvodu pandémie COVID - 19).
 • V roku 2020 kolízie zavinené lesnou zverou a domácimi zvieratami predstavovali 1,12 % z celkového počtu dopravných nehôd (11 875)   
 • Nárast počtu dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami do roku 2008 súvisel nielen s výstavbou cestných komunikácií a následne zvyšujúcou sa intenzitou dopravy, ale aj chýbajúcou dopravnou  infraštruktúrou zabezpečujúcou defragmentáciu krajiny.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad Pozitivny trend emo_smile
Počet dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami mal kolísavý trend s nárastom do roku 2008. Po tomto roku došlo k prudkému poklesu, čo súviselo so zmenou evidencie dopravných nehôd.  Počet kolízií zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami sa pohyboval približne na rovnakej úrovni, s minimálnymi medziročnými výkyvmi. Došlo k poklesu zaevidovaných dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Percentuálny podiel lesnej zveri a domácich zvierat na cestných dopravných nehodách zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami nie je možné stanoviť z dôvodu, že v rámci evidencie cestných dopravných nehôd sa osobitne nesledujú dopravné nehody zavinené lesnou zverou a dopravné nehody zavinené domácimi zvieratami.
V štatistickom prehľade nehôd v cestnej premávke sa nesleduje stav živočíchov (úhyn, poranenie...) a ďalšie nakladanie so živočíchom, ako aj druhové zloženie uhynutých (resp. zranených) živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami.

 

 • Evidencia počtu úhynov žívočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 
V prípade, ak v dôsledku dopravnej nehody dôjde k úhynu chráneného druhu živočícha, nie je možné z tohto dôvodu stanoviť spoločenskú hodnotu chráneného živočícha v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 
Vývoj počtu úhynov živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami evidovaných podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v rokoch 2008 - 2019
  2008 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Lesná zver (ks) 9 650 665 293 736 713 106 189

Zdroj: VÚD a. s.

 
Z hľadiska systematického zatriedenia živočíchov v roku 2019 patrilo do triedy cicavce (Mammalia) 82,54 % uhynutých a zranených živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry evidovaných orgánmi ochrany prírody a 15,34 % patrilo do triedy vtáky (Aves). Obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia) neboli sledované.

 

 • Evidencia počtu úhynu živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci poľovných revírov

 
V prípade dopravnej nehody s účasťou zvieraťa príslušník Policajného zboru, ktorý vykonáva dokumentáciu príslušnej dopravnej nehody, má povinnosť upovedomiť majiteľa zvieraťa o jeho uhynutí. Majiteľ zvieraťa sa v tomto prípade považuje za osobu, ktorá v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je povinná bezodkladne odstrániť prekážku cestnej premávky. V prípade, ak ide o dopravnú nehodu s účasťou lesnej zveri, policajt postupuje tak, že o úhyne upovedomí lesného hospodára príslušného poľovného revíru, do ktorého cesta patrí, a ten zaeviduje úhyn do príslušného výkazu.

Údaje o počte uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami spracované Národným lesníckym centrom
  2008 2010 2015 2017 2018 2019 2020
Lesná zver (ks) 9 123 10 629 10 092 13 108 12 763 13 863 12 857
Zdroj: NLC
 
Z raticovej zveri bolo v roku 2020 dopravou usmrtené celkovo 7 310 ks zveri srnčej v hodnote 4 090 036 eur, nasleduje zver jelenia 1 397 ks v hodnote 1 560 806 eur, diviačia 672 ks v hodnote 169 600 eur, danielia 413 ks v hodnote 318 193 eur a zver muflonia 45 ks v hodnote 18 610 eur. Zaujímavý je aj údaj za veľké šelmy, keď medveďov bolo usmrtených 4 ks v hodnote13 980 eur, vlkov 9 ks v hodnote 19 000 a rysov 1 ks v hodnote 3 690 eur. Z ďalšej zveri to bolo 739 bažantov v hodnote 32 721 eur, 1 349 zajacov v hodnote 246 914 eur, 699 líšok a 131 jazvecov.

 

 • Evidencia počtu úhynu živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami správcami pozemných komunikácií


V roku 2019 najväčší podiel z hľadiska systematického zatriedenia živočíchov patril s 89,75 % triede cicavce (Mammalia), za ním nasledovala trieda  vtáky (Aves) s 10,17 % a neidentifikované druhy živočíchov s 0,10 %. Najviac uhynutých jedincov v rámci lesnej zveri predstavovala líška hrdzavá (23,87 %), zajac poľný (13,15 %) a uhynuté jedince jelenej/srnčej zveri 9,70 %.

Vývoj početnosť úhynov živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami správcami pozemných komunikácií v rokoch 2009 - 2019
  2009 2010 2015 2017 2018 2019
Lesná zver (ks) 646 545 605 790 796 999
Domáce zvieratá 353 403 368 308 259 278
Neidentifikované živočíchy 7 - 1 - - 1
Spolu 1 006 948 974 1 253 1 055 1 278
Zdroj: VÚD a. s. 
 
 • Strety živočíchov s dopravnými prostriedkami v rámci železničnej dopravnej infraštruktúry

Počet stretov dráhových vozidiel s lesnými a domácimi živočíchmi a úhyn lesnej zveri a domácich živočíchov ŽSR ako štatistický ukazovateľ nehody nesledujú. Podľa Predpisu ŽSR Z 17 (D 17) Nehody a mimoriadne udalosti s účinnosťou od 9. 12. 2007 je opodstatnený jediný prípad, a to zrážka vlaku so zvieratami, ktoré sú odprevádzané pastierom a výška škody by musela presiahnuť 2 660 Eur. Takýto prípad ŽSR za obdobie 2008 - 2019 nezaznamenali.
 
Vývoj počtu uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci železničnej dopravy
  2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Počet uhynutých živočíchov (ks) 343 491 1 009 933 1 293 1 215 1 246
Zdroj: VÚD a. s.

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk