Tlačiť   PDF

Emisie hlavných znečisťujúcich látok z poľnohospodárstva

Dátum poslednej aktualizácie 04.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj základných (CO, SOx, NOx, PM10, PM2,5) a niektorých vybraných znečisťujúcich látok do ovzdušia (NMVOC, NH3) z poľnohospodárstva (pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace) zo sekcie A podľa SK NACE klasifikácie.

 

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom


Dohovor Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ženeva, 1979)
Slovenská republika je zmluvnou stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a prihlásila sa k záväzkom, ktoré pre ňu vyplývajú z nasledovných protokolov:

Protokol o ďalšom znižovaní emisií síry (1994)
Záväznými cieľmi pre SR je redukcia emisií SO2 o 60 % (do roku 2000), o 65 % (do roku 2005) a o 72 % (do roku 2010) vzhľadom k vzťažnému roku 1980.
Slovenská republika protokol ratifikovala v januári 1998, protokol nadobudol platnosť v auguste 1998. Záväzky SR na zníženie emisií SO2 podľa protokolu  sú:
Rok 1980
(východiskový rok)
2000 2005 2010
Emisie SO2 (tis. t) 843 337 295 236
Redukcia emisie SO2 (%) 100 60 65 72
 
Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu (1999)
Záväzkom SR je zredukovať emisie SO2 do roku 2010 o 80 %, emisie NO2 do roku 2010 o 42 %, emisie NH3 do roku 2010 o 37 % a emisie NM VOC do roku 2010 o 6 % - v porovnaní s rokom 1990. V roku 2012 bola uskutočnená revízia cieľov protokolu, znížiť emisie v roku 2020 oproti východiskovému roku 2005, takto:
Znečisťujúca látka SO2 NOX NM VOC NH3 PM2,5
% zníženia 57 36 18 15 36
Protokole o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu stanovuje nasledovné opatrenia pre splnenie cieľov:
- vypracovať nové projekcie emisií znečisťujúcich látok ktoré sú obsahom tohto protokolu do roku 2010,
- na základe týchto projekcií pripraviť analýzu možnosti zavedenia kvót pre jednotlivé znečisťujúce látky (pre SO2 sú už emisné kvóty zavedené),
- implementovať smernice 94/63 EC, 1999/13/EC o prchavých organických zlúčeninách a smernicu 2001/80/EC o obmedzovaní emisií niektorých znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení.
 
Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (1998)
stanovuje ciele znížiť emisie ťažkých kovov (Pb, Cd, Hg) na úroveň emisií v roku 1990. SR podpísala tento protokol ešte v tom istom roku, kedy bol zároveň podpísaný

Protokol o obmedzovaní emisií perzistentných organických látok (1998)
k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, ktorý si dáva za cieľ znížiť emisie POPs na úroveň emisií v roku 1990. Slovenská republika podpísala tento protokol ešte v tom istom roku.

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Sektor A – Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
1. Zníženie emisií základných látok znečisťujúcich ovzdušie (SO2, NOx, CO, CxHy, tuhých emisií), prchavých organických zlúčenín (VOCs) perzistentných organických látok (POPs), ťažkých kovov, CO2 a ostatných emisií plynov spôsobujúcich skleníkový efekt na stav v súlade s medzinárodnými dohovormi.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
Ciele:
26.  Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.
27.  Zmiernenie dôsledkov globálnej zmeny klímy, narušenia ozónovej vrstvy a prírodných katastrof.
28.  Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch.

Kľúčová otázka

Znižujú sa emisie hlavných znečisťujúcich látok z poľnohospodárstva?

Kľúčové zistenia

  • Poľnohospodárstvo je najväčším producentom amoniaku (NH3) zo všetkých sektorov. V rozmedzí rokov 2008 - 2014 emisie NH3 z poľnohospodárstva zaznamenali kolísavý priebeh, pričom v roku 2014 bolo vyprodukovaných 35 732,5 t amoniaku.
  • Emisie ostatných sledovaných znečisťujúcich látok CO, SOx, NOX, NMVOC, PM10 a PM2,5 z poľnohospodárstva v hodnotenom období zaznamenali výrazný nárast oproti roku 2008.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_sad emo_sad
Indikátor je sledovaný od roku 2008. Od roku 2008 narástli emisie všetkých sledovaných látok okrem amoniaku, ktorý zaznamenal kolísavý trend. Medziročne došlo k nárastu emisií hlavných znečisťujúcich  látok okrem amoniaku.

Sumárne zhodnotenie


  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Podrobné zhodnotenie

Poľnohospodárstvo je najväčším producentom amoniaku (NH3) zo všetkých sektorov. Celkové emisie amoniaku v poľnohospodárstve pozostávajú z emisií zo živočíšnej výroby a poľnohospodársky využívaných pôd. Rozhodujúcim producentom amoniaku je živočíšna výroba - chov hospodárskych zvierat, predovšetkým jeho intenzívna forma.

Podiel emisií NH3 z poľnohospodárstva (pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace) predstavoval v roku 2014 približne 96,7 % z celkových emisií amoniaku vyprodukovaných v SR.

 
 

Emisie CO z poľnohospodárstva v roku 2014 tvorili 0,07 % podiel na celkových emisiách CO a v porovnaní s rokom 2008 bol zaznamenaný ich nárast o 141,4 %. V roku 2014 emisie CO z poľnohospodárstva v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli20,2 %.
 
Emisie SOx z poľnohospodárstva v roku 2014 tvorili 0,2 % podiel na celkových emisiách a v porovnaní s rokom 2008 bol zaznamenaný nárast emisií o 358 %. V roku 2014 emisie SOx z poľnohospodárstva v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli17,6 %.
 
Emisie NOx z poľnohospodárstva v roku 2014 tvorili 4 % podiel na celkových emisiách NOx a v porovnaní s rokom 2008 bol zaznamenaný ich nárast42 %. V roku 2014 emisie NOx z poľnohospodárstva v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli2,3 %.

Emisie nemetánových prchavých organických látok (NMVOC) z poľnohospodárstva v roku 2014 tvorili 18,8 % podiel na celkových emisiách  NMVOC a v porovnaní s rokom 2008 bol zaznamenaný ich nárast0,8 %. V roku 2014 emisie  z poľnohospodárstva v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli4 %.

Emisie PM10 z poľnohospodárstva v roku 2014 tvorili 8,6 % podiel na celkových emisiách PM10 a v porovnaní s rokom 2008 bol zaznamenaný ich nárast10,5 %. V roku 2014 emisie PM10 z poľnohospodárstva v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli3,4 %.
 
Emisie PM2,5 z poľnohospodárstva v roku 2014 tvorili 0,9 % podiel na celkových emisiách PM2,5 a v porovnaní s rokom 2008 bol zaznamenaný nárast emisií o 20,1 %. V roku 2014 emisie PM2,5 z poľnohospodárstva v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli5 %.


 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 

Emisiou je každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia.

K základným znečisťujúcim látkam (ZZL) patria tuhé znečisťujúce látky (tuhé emisie - TZL), oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOX) a oxid uhoľnatý (CO). Emisie základných znečisťujúcich látok sa členia na emisie vypúšťané zo stacionárnych zdrojov (výroba a rozvod elektriny, pary a teplej vody, zariadenia lokálneho vykurovania, priemyselné technologické procesy, ťažba fosílnych palív, skládky a spracovanie odpadu, poľnohospodárska výroba, iné stacionárne zdroje) a mobilných zdrojov (cestná doprava a iné mobilné zdroje).

Tuhé znečisťujúce látky sa podľa veľkosti delia na dve hlavné skupiny:
PM10 sú častice s priemerom od 2,5 do 10 µm, ktoré môžu ľahko prenikať do pľúcnych tkanív a spôsobiť zdravotné problémy v oblasti srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy. Zdrojom PM10 častíc je zvírený prach z ciest, priemyselných závodov, spaľovanie tuhých látok či výfukové plyny z motorových vozidiel,
PM2,5 sú častice s priemerom menším ako 2,5 µm a podobne ako PM10 majú negatívny efekt na ľudské zdravie a hlavne na dýchacie cesty. Ich zdrojom sú všetky druhy spaľovacích procesov, vrátane obytného spaľovania dreva, lesných požiarov, elektrárne, procesy v poľnohospodárstve, automobilová doprava atď.

Oxid siričitý (SO2) je plynná látka, ktorá pôsobí dráždivo na sliznice dýchacích ciest a na očné spojivky, je obsiahnutý vo výfukových plynoch spaľovacích motorov, vzniká aj pri spaľovaní fosílnych palív alebo pri spracovávaní rúd obsahujúcich síru. 

Oxidy dusíka (NOx) vznikajú v technických zariadeniach, v ktorých dochádza k spaľovaniu vo vzduchu za vysokých teplôt, sú taktiež súčasťou výfukových plynov. Môžu spôsobiť mierne až ťažké zápaly priedušiek alebo pľúc a taktiež sa podieľajú na poškodzovaní ozónovej vrstvy Zeme,  okysľovaní dažďových zrážok a  tvorbe smogu.

Oxid uhoľnatý (CO) je produktom spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá, a je najškodlivejšou zložkou výfukových plynov. Hlavný negatívny efekt CO spočíva v blokovaní prísunu kyslíka ku tkanivám. Klasickými príznakmi otravy CO sú bolesti hlavy a závrat, srdečné problémy a malátnosť.

Prchavé organické látky (NMVOC) sú všetky organické zlúčeniny antropogénnej povahy iné ako metán, ktoré reakciou s oxidmi dusíka produkujú fotochemické oxidanty, z ktorých najvýznamnejší je ozón. Ozón je mimoriadne toxická látka, ktorá už vo veľmi nízkych koncentráciách negatívne vplýva na ľudské zdravie, vegetáciu. K hlavným zdrojom emisií prchavých organických látok patria: používanie náterov a lepidiel, chemické čistenie a odmasťovanie, spracovanie ropy a doprava.

Amoniak (NH3)  v čistej forme sa za normálnych podmienok vyskytuje ako bezfarebný plyn. Má zásaditú povahu, je žieravý a dráždivý. Väčšina amoniaku, ktorý je uvoľňovaný do atmosféry pochádza z rozkladu živočíšnych a ľudských odpadov. Menšie, ľudskou činnosťou spôsobené úniky amoniaku, zahŕňajú používanie hnojív a rozklad vegetácie i odpadov, ako aj niektoré priemyselné procesy. Ľudia, ktorí prichádzajú s amoniakom dlhodobo do styku môžu mať chronické dýchacie potiaže, zelený zákal nebo ochorenie rohovky.
 

Metodika:

V rámci Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, 1979) a jeho vykonávacích protokolov je Slovenská republika povinná poskytovať výsledky inventarizácie emisií vybraných znečisťujúcich látok do ovzdušia. Inventarizácia emisií sa spracováva  v súlade  s medzinárodne odporúčanými metodikami v zmysle kategorizácie sektorov NFR09 a tiež s ohľadom na odporúčania medzinárodných pracovných skupín pre emisné inventarizácie (UNECE TF on Emission Inventory).
Emisie sa spracovávajú na celonárodnej úrovni v spolupráci s externými riešiteľmi a bilancujú sa na základe emisných faktorov vztiahnutých k danej aktivite. Stanovené emisie sú prepočítané do medzinárodne navrhnutého systému sektorov a kategórií (NFR) podľa požiadaviek na reportovanie.
Koordinátorom plnenia povinností Slovenskej republiky nahlasovať účty emisií do ovzdušia pre potreby nariadenia 691/2011/ES za skleníkové plyny (CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs a SF6), základné znečisťujúce látky (CO, SO2, NOx, PM10 a PM2,5), prchavé organické látky (NMVOC) a amoniak (NH3) podľa klasifikácie NACE rev.2 je Odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického ústavu - SHMÚ, pričom túto aktivitu vykonáva v spolupráci so Štatistickým úradom SR.
 

Zdroj dát:

SHMÚ


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: