Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Ekologické poľnohospodárstvo

Dátum poslednej aktualizácie 20.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj výmery poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Jednotka indikátora

%, tis.ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Priority :
III. Ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov.
 V. Zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Zásady :
9. Zavedenie prístupu k lesom ako k hlavnému ekostabilizačnému faktoru v krajine a k pôde ako k zložke životného prostredia, podmieňujúcej biologickú rôznorodosť, výživu a existenciu života; presunutie ťažiska z ochrany výmery pôdneho fondu na ochranu kvality pôdy a lesa, pričom produkčnú funkciu pôdy a lesa chápať ako súčasť ich environmentálnej funkcie.
Ciele:
Sektor F – Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia, pôdy a lesa
3. Dotvorenie uceleného systému právnych predpisov o ochrane horninového prostredia, pôdy a lesa, racionálnom využívaní týchto zdrojov podľa ich environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie.
6. Zosúladenie ekonomických a environmentálnych hľadísk poľnohospodárskej výroby, zníženie intenzity produkčného využívania poľnohospodárskych pôd v najnákladnejších výrobných podmienkach, dosiahnutie environmentálne priaznivejšej štruktúry poľnohospodárstva a celoplošného územného systému ekologickej stability.
9. Znižovanie znečistenia pôdy a lesa na prípustnú mieru, minimalizácia chemizácie, zavedenie biotechnológie a alternatívneho spôsobu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde; zmenšenie množstva a druhov karcinogénnych a ďalších škodlivých látok, predovšetkým v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych vôd stolových.
 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
Ciele:
25.  Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.
26.  Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.
28.  Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch.
 
Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.
 
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14. Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.

Kľúčová otázka

Zvyšuje sa podiel pôdy obhospodarovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2015 bolo v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR evidovaných spolu 416 subjektov hospodáriacich na výmere približne 186 483 ha poľnohospodárskej pôdy. Pri porovnaní s rokom 2014 sa medziročne táto výmera zvýšila o 6 118 ha.
  • Z dlhodobého hľadiska medzi rokmi 1993 až 2015 výmera takto obhospodarovanej pôdy zaznamenala rastúci trend a za dané obdobie sa zvýšila o 171 275 ha.
 
Zmena od roku 1993 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_smile Pozitivny trend emo_smile
Od roku 1993 výmera pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby značne narástla. Medzi rokmi 2000 až 2015 výmera pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe zaznamenala rastúci trend s výnimkou niektorých rokov, kedy došlo k jej miernemu poklesu. Medziročne došlo k nárastu podielu pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom.

Sumárne zhodnotenie


 

Podrobné zhodnotenie

V roku 2015 výmera poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby dosiahla podiel 9,39 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy, pričom v rokoch 2000 – 2004 podiel takto obhospodarovanej pôdy bol približne len  2 %.


Medzinárodné porovnanie


 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Ekologická poľnohospodárska výroba  je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými anorganickými hnojivami, mechanické, fyzikálne a biologické metódy na ochranu rastlín; ako aj chov hospodárskych zvierat, pre ktoré sa používajú výlučne krmivá pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne venuje osobitná veterinárna starostlivosť.

Ekologický výrobca je fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na výrobu a spracovanie bioproduktov alebo biopotravín.


Metodika:

Podľa zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe žiadateľ predkladá žiadosť o registráciu Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSÚP), ktorý vedie register fyzických a právnických osôb, držiteľov registrácie.


Zdroj dát:

ÚKSÚP, Eurostat


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: