Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Územia s vysokou prírodnou hodnotou (HNV)

Dátum poslednej aktualizácie 15.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje relevantné typy území s vysokou prírodnou hodnotou vrátane ich výmery v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v SR.


Jednotka indikátora

ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)
Priority :
V. Zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Ciele:
Sektor E – starostlivosť o prírodu, krajinu a územný rozvoj
7. Zastavenie procesu znižovania biologickej rôznorodosti, vypracovanie a realizácia záchranných programov vybraných ohrozených druhov fauny a flóry; vypracovanie Národnej stratégie ochrany biodiverzity, udržanie a zlepšenie stavu osobitne chránených území.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
Okysľovanie pôd má nepriaznivé účinky na chemizmus pôd a živín, a znižuje úrodnosť pôd. Starostlivosť o poškodené pôdy a zlepšovanie úrodnosti pôd by mali byť v centre pozornosti ako existenčný záujem o neobnoviteľné prírodné zdroje.
Cieľ:
28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch
  • ochrana biodiverzity prírody a krajiny, prednostná dlhodobá ochrana cenných území, ich ekosystémov a druhová ochrana ”in situ,”
  • zachovanie diverzity krajiny v súlade s prírodnými, kultúrnymi a sociálnymi podmienkami osídlenia.

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A - Ochrana prírody
Cieľ A.1
Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu.

Oblasť C - Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.4
Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov.

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť C - Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.5
Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010).
Cieľ C.5.1
Zabezpečiť zachovanie výmery pralesov a prírodných lesov, zabrániť ďalšej fragmentácii a podporiť regeneráciu lesov, pritom zabezpečiť kompenzačné mechanizmy na vykrytie straty za obhospodarovanie a preferovať alternatívne spôsoby využívania lesov s vysokou prírodnou hodnotou.
Cieľ C.5.2
Integrovať opatrenia týkajúce sa biodiverzity do programov starostlivosti o les aj v súvislosti s integráciou programov starostlivosti o les a programov starostlivosti o chránené územia.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
Fokusová oblasť 4A: Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Kľúčová otázka

Aká je výmera územia s vysokou prírodnou hodnotou?

Kľúčové zistenia


  • Podľa usmernení Európskej komisie a  na základe odborných podkladov relevantných inštitúcií na národnej úrovni, boli v  SR stanovené územia s vysokou prírodnou hodnotou rôzneho typu o výmere 416 613,45 ha v rámci poľnohospodárstva a 1 899 300 ha lesného hospodárstva.

Sumárne zhodnotenie

Územie s vysokou prírodnou hodnotou v rámci poľnohospodárstva (HNVp)
HNVp Výmera (ha)
Typ1 166 399,47
Typ2 28 983,35
Typ3 221 230,63
Spolu 416 613,45

Zdroj: MPRV SR

Územie s vysokou prírodnou hodnotou v rámci lesného hospodárstva (HNVL)
HNVL Výmera (ha)
Typ1 6 925
Typ2 1 892 375
Spolu 1 899 300

Zdroj: MPRV SR

Podrobné zhodnotenie

„Poľnohospodárska pôda s vysokou prírodnou hodnotou zahŕňa tie oblasti v Európe, v ktorých sa najviac (zvyčajne dominantne) využíva pôda v rámci poľnohospodárstva a v ktorých poľnohospodárstvo podporuje alebo sa podieľa na vysokej rozmanitosti druhov a biotopov alebo na zachovaní európskeho, národného a regionálneho významu alebo oboje.“

Stanovenie poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou (HNVp) je výsledkom kombinácie výskytu lokalít s vysokou úrovňou biodiverzity (prítomnosť určitých druhov a biotopov) na využívanej poľnohospodárskej pôde s príslušnými poľnohospodárskymi postupmi.

Podľa usmernenia EK bola v SR prijatá nasledovná typológia poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou hodnotou:

  • Typ 1:  Poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov)

  • Typ  2:  Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny)

  • Typ 3:  Poľnohospodárska pôda podporujúca výskyt vzácnych druhov alebo s vysokým podielom európskej alebo svetovej populácie (Lokality Natura 2000)                                                                                              

 

„Lesmi s vysokou prírodnou hodnotou sú všetky prírodné lesy a tie poloprírodné lesy v Európe, v prípade ktorých hospodárenie (historické aj súčasné) podporuje vysokú rozmanitosť domácich druhov a biotopov, ako aj tie lesy, v rámci ktorých sa podporuje zachovanie druhov európskeho a/alebo národného a/alebo regionálneho významu.“
           
Stanovenie lesníckych území s vysokou prírodnou hodnotou (HNVL) je taktiež kombináciou výskytu lokalít s vysokou úrovňou biodiverzity (prítomnosť určitých druhov a biotopov) a realizáciou lesníckych aktivít na týchto plochách, ale  vo väzbe na využívanie má odlišných charakter v tom, že do tejto kategórie patria aj plochy, kde je akákoľvek antropogénna činnosť zakázaná.

 
Pre oblasti HNV v lesnom hospodárstve sú použité dve nasledovné kategórie:

  • Typ 1:     Prirodzenie sa vyvíjajúce lesy - pralesy (lesy, ktorých zloženie a funkcia sa tvarovali  dynamicky  bez narušenia prírodných  režimov a bez podstatného antropogénneho vplyvu počas dlhého obdobia) 

  • Typ 2:     Poloprírodné lesy  - lesy s dlhou históriou  spravovania (neplantážne lesy s prirodzenou štruktúrou, zložením, ktoré sú  alebo boli upravené  antropogénnymi činnosťami)

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV) sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni.
 

Metodika:

Základným cieľom metodiky bolo stanoviť relevantné typy území s vysokou prírodnou hodnotou  v poľnohospodárstve  a lesnom hospodárstve v Slovenskej republike. Vymedzenie týchto území vychádzalo z hlavných charakteristík a opisov jednotlivých typov HNV podľa usmernení EK a  stanovenia ich kvantitatívneho rozsahu na základe odborných výsledkov relevantných inštitúcií na národnej úrovni.
Stanovenie základných údajov o územiach s vysokou prírodnou hodnotou v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a ich parametrov sa viaže na operácie podporované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Metodika stanovenia území HNV v SR - príloha k Programu rozvoja vidieka: http://www.apa.sk/index.php?start&navID=496


Zdroj dát:

MPRV SR
 

Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: