Tlačiť   PDF

Erózia poľnohospodárskych pôd

Dátum poslednej aktualizácie 11.12.2018

Definícia indikátora

Indikátor predstavuje podiel výmery poľnohospodárskej pôdy ohrozenej potenciálnou vodnou a vetrovou eróziou z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy rozdelenej podľa kategórie erodovanosti.
 

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Priority :
III. Ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov.
 V. Zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Ciele:
Sektor F – Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia, pôdy a lesa
1. Zníženie výmery silne až veľmi silne ohrozených pôd (eróziou) pozemkovými úpravami, revitalizácia životného prostredia narušeného poľnohospodárskou a lesohospodárskou výrobou a vytvorenie optimálnej štruktúry pôdneho fondu a krajiny.
3. Dotvorenie uceleného systému právnych predpisov o ochrane horninového prostredia, pôdy a lesa, racionálnom využívaní týchto zdrojov podľa ich environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie.
7. Vytváranie podmienok pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity, zatrávnenie svahovitých a eróziou ohrozených orných pôd (150 – 180 tis. ha), zalesnenie náletom znehodnotených najmenej výnosných lúk a pasienkov (60 – 80 tis. ha), využívanie pasienkov (cca 300 tis.ha) v prirodzenej podobe len na extenzívne spásanie.

 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
  • Okysľovanie pôd má nepriaznivé účinky na chemizmus pôd a živín, a znižuje úrodnosť pôd. Starostlivosť o poškodené pôdy a zlepšovanie úrodnosti pôd by mali byť v centre pozornosti ako existenčný záujem o neobnoviteľné prírodné zdroje.

 

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

 

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014)
Ciele predkladanej Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy:
  • Navrhnúť systém na monitorovanie, hodnotenie a revíziu adaptačných opatrení s ohľadom na dynamiku a neistoty budúceho vývoja scenárov zmeny klímy.
Navrhované adaptačné opatrenia pre pedosféru :
  • Eliminácia erózie pôdy.

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.

 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
  • Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov  aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.

Kľúčová otázka

Aký je podiel poľnohospodárskej pôdy ohrozenej eróziou?

Kľúčové zistenia

  • Na Slovensku dominujú prejavy vodnej erózie rôznej intenzity. V roku 2017 bolo potenciálne ohrozených 38,6 % (761 629 ha) poľnohospodárskych pôd vodnou eróziou. Vetrová erózia v porovnaní s vodnou eróziou nie je závažným problémom a v danom roku bolo potenciálne ohrozených  6,7 % (131 632 ha) poľnohospodárskych pôd.
  • Na konci 3. monitorovacieho cyklu (rok 2006) až po súčasný stav mala potenciálna vodná aj vetrová erózia klesajúci priebeh.
  • Z dlhodobého hľadiska, porovnaním výmery na konci 1. monitorovacieho cyklu (rok 1996) a rokom 2017 klesla výmera pôd ovplyvnených vodnou eróziou o 364 041 ha a vetrovou o 19 924 ha, avšak toto zníženie je vo väčšej miere výsledkom detailizácie používaného erózneho modelu USLE.
 
Zmena od roku 1996 Zmena od roku 2006 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_smile emo_smile
Z dlhodobého hľadiska, klesla výmera pôd ovplyvnených potenciálnou vodnou aj vetrovou eróziou, pričom toto zníženie je vo väčšej miere výsledkom detailizácie používaného erózneho modelu USLE. Od roku 2006 až po súčasný stav mala potenciálna vodná a vetrová erózia mierne klesajúci priebeh. Medziročne došlo k zníženiu výmery pôdy ohrozenej potenciálnou vodnou a vetrovou eróziou.

Sumárne zhodnotenie


 

 


 

Podrobné zhodnotenie

Pôdna erózia patrí k významným degradačným procesom pôdy, ktoré sa veľkou mierou podieľajú na znižovaní jej kvality. Dochádza k úbytku povrchovej najúrodnejšej vrstvy poľnohospodárskej pôdy a tým aj k úbytku živín, humusu (pôdnej organickej hmoty) a zníženiu mikrobiálnej aktivity. Dlhodobý, intenzívny vplyv eróznych procesov na pôdu môže viesť až k úplnému odnosu jemnozeme, čo v konečnom dôsledku znamená zánik pôdy ako takej.
Rozlišujeme viac druhov erózie, pričom na Slovensku najvýznamnejšiu úlohu zohráva vodná a vetrová erózia. Sleduje sa potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskych pôd vodnou a vetrovou eróziou podľa kategórie erodovanosti, kde potenciálna erózia znamená možné ohrozenie poľnohospodárskej pôdy procesmi erózie v prípade ak sa neberie do úvahy pôdoochranná účinnosť vegetačného pokryvu pôdy a realizovanej agrotechniky.

Poľnohospodárska pôda ohrozená vysokou a extrémnou potenciálnou vodnou eróziou sa nachádza predovšetkým na výrazných svahoch horských a podhorských oblastí.

Potenciálna vodná erózia na poľnohospodárskej pôde v roku 2017


Zdroj: NPPC - VÚPOP


Vetrovou eróziou sú potenciálne ohrozené zrnitostne ľahšie pôdy s nízkym obsahom organickej hmoty, ktoré sú náchylnejšie na presúšanie najmä v období, keď sú bez rastlinného pokryvu.
 

Potenciálna vetrová erózia na poľnohospodárskej pôde v roku 2017


Zdroj: NPPC - VÚPOP

 

Výmery kategórií potenciálnej vodnej a vetrovej erózie  v roku 2017

Kategórie erodovanosti

(strata pôdy)

Vodná erózia Vetrová erózia
Výmera v ha % z PP Výmera v ha % z PP
Žiadna, alebo nízka  (0-4 t/ha/rok) 1 211 875 61,4 1 841 869 93,3
Stredná (4-10 t/ha/rok) 205 142 10,4 55 455 2,8
Vysoká (10-30 t/ha/rok) 291 472 14,8 45 390 2,3
Extrémna (>30 t/ha/rok) 265 012 13,4 30 787 1,6
Spolu 1 973 501 100,0 1 973 501 100,0
PP - poľnohospodárska pôda evidovaná v LPIS (Land parcel identification system)
Zdroj: NPPC - VÚPOP

Vývoj potenciálnej vodnej a vetrovej erózie na poľnohospodárskych pôdach
 Druh erózie na konci 1. cyklu v roku 1996 (ha) % z PP na konci 3. cyklu v roku 2006 (ha) % z PP na konci 4. cyklu v roku 2011 (ha) % z PP v roku 2017 (ha) % z PP
Vodná erózia 1 125 667 46,05 1 052 486 43,30 955 887 39,65 761 626 38,6
Vetrová erózia
151 556
6,20 155 561 6,40 129 702 5,38 131 632  6,7

 
 
 
PP - poľnohospodárska pôda evidovaná v LPIS (Land parcel identification system)
Zdroj: NPPC - VÚPOP

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Erózia poľnohospodárskych pôd je vyjadrená ako potenciálna vodná a vetrová erózia pôdy.

Potenciálna erózia predstavuje ohrozenie pôdy v prípade, ak sa neberie do úvahy pôdoochranná účinnosť aktuálneho vegetačného pokryvu a realizovanej agrotechniky.
 

Metodika:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC - VÚPOP) sleduje potenciálnu vodnú a vetrovú eróziu pôd v rámci Čiastkového monitorovacieho systému Pôda (ČMS – P).
Pre zhodnotenie potenciálnej erózie v rámci celej SR bol vytvorený erózny predikčný model, ktorého základom je Univerzálna rovnica straty pôdy (USLE), kde sa berú do úvahy viaceré faktory :

R – faktor eróznej účinnosti dažďa (erozivita dažďa), ktorý je definovaný ako súčin energie dažďa a jeho maximálnej 30-minútovej intenzity
K – faktor náchylnosti pôdy na vodnú eróziu (erodovateľnosť pôdy) je ovplyvnený základnými pôdnymi parametrami ako sú zrnitosť, štruktúra pôdy, obsah organickej hmoty, priepustnosť (permeabilita)
LS – faktor vplyvu reliéfu vyjadruje efekt topografie na množstvá pretransportovanej pôdnej hmoty. Dĺžka svahu (L) vyjadruje pomer straty pôdy z plochy určitej dĺžky ku strate pôdy z plochy so štandardnou dĺžkou 22,13m. Sklon svahu (S) vyjadruje pomer straty pôdy z plochy s určitým sklonom ku strate pôdy z plochy so štandardným sklonom 9%
 
Hodnoty priemernej ročnej straty pôdy A v tonách z hektára poľnohospodárskej pôdy (t/ha /rok) sa vypočítajú pre:
  • potenciálnu eróziu :  A = R . K . LS                            

Pre pôdny fond celého územia SR boli vygenerované mapy potenciálnej vodnej a vetrovej erózie, z ktorých následne na základe hraničných hodnôt kategórií erodovanosti poľnohospodárskych pôd boli získané plošné výmery jednotlivých kategórií erodovanosti a ich percentuálne zastúpenie.

Hraničné hodnoty kategórií erodovanosti poľnohospodárskych pôd:
Kategória erodovateľnosti
Priemerná ročná
strata pôdy
1  – Žiadna až slabá 0 - 4 t/ha/rok
2  – Stredná 4 - 10 t/ha/rok
3  – Vysoká 10 - 30 t/ha/rok
4  – Extrémna > 30 t/ha/rok


Zdroj dát:

NPPC - VÚPOP


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: