Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Zasadnutia medzisektorových poradných orgánov, výborov a pracovných skupín v oblasti ochrany biodiverzity

Dátum poslednej aktualizácie 21.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí počet medzisektorových zasadnutí oficiálnych poradných orgánov, výborov, komisií a pracovných skupín pre implementáciu medzinárodných dohovorov na ochranu biodiverzity a pre riešenie príslušnej problematiky na národnej úrovni.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je trend v počte medzisektorových zasadnutí oficiálnych orgánov v oblasti ochrany biodiverzity?

Kľúčové zistenia

  • V rámci implementácie medzinárodných dohovorov na ochranu biodiverzity a riešenia príslušnej problematiky na národnej úrovni bolo identifikovaných 13 oficiálnych pracovných skupín, výborov, či komisií. Tieto v roku 2016 zasadali spolu 19-krát.

Sumárne zhodnotenie

Prehľad oficiálnych pracovných skupín, výborov, či komisií v oblasti ochrany biodiverzity a počet ich zasadnutí

Názov poradného orgánu, výboru, komisie a pracovnej skupiny Počet zasadnutí
2016 Poznámka
Pracovná skupina (zriadená na úrovni GRS) pre mapovanie a hodnotenie ekosystémov na Slovensku a nimi poskytovaných služieb 2  
Stály výbor pri EK pre vynucovanie práva v oblasti obchodovania s ohrozenými druhmi 2  
Vedecká preskúmavacia skupina  4  
Stály výbor pri EK pre výkonné orgány CITES 4  
Skupina expertov výkonných orgánov CITES 2  
Výbor CITES pre rastliny 1  
MISO MEKO - Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu environmentálnej kriminality zriadená pri Medzirezortnom expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou; podskupina na elimináciu nedovoleného obchodovania s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES) 2  
Koordinačná rada pre monitoring vtáctva a pre potreby podávania správy podľa článku 12 smernice o vtákoch 1 19.5.2016
(celkovo 5. zasadnutie)
Koordinačná rada pre monitoring a podávanie správ podľa článku 17 smernice o biotopoch 1 19.5.2016
(celkovo 2. zasadnutie)
Slovenský ramsarský výbor    
Komisia pre Karpatský dohovor    
Komisia pre veľké šelmy    
Komisia pre zonáciu    
Zdroj: MŽP SR

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠOP SR