Zahraničná pomoc zameraná na ochranu a udržateľné využívanie biodiverzity

Dátum poslednej aktualizácie:30.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí bilaterálnu zahraničnú pomoc zameranú na ochranu a udržateľné využívanie biodiverzity (s priamym aj nepriamym vplyvom na biodiverzitu).
 

Jednotka indikátora

eur

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Oficiálna rozvojová spolupráca (ODA - Official Development Assistance) je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Vychádza z vnímania spoluzodpovednosti za globálny rozvoj, ku ktorému chcú vlády štátov takýmto spôsobom napomôcť. ODA je postavená na báze finančných prostriedkov, ktoré národné vlády vyčleňujú zo štátnych rozpočtov a následne ich buď transferujú medzinárodným inštitúciám ako napr. OSN, OECD, EÚ, zameraným na rozvojovú pomoc (multilaterálna rozvojová pomoc) alebo nimi financujú projekty a programy v nimi vybraných krajinách (bilaterálna rozvojová pomoc) alebo na základe dohody s partnerom (trilaterálna rozvojová pomoc). V dvoch posledných prípadoch ide o pomoc, ktorej geografické a sektorové smerovanie, spôsob poskytovania a výšku príspevkov definujú primárne štáty samotné.

Zdroj dát:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR)

Odkazy k problematike:

Kľúčová otázka

Aký je stav v zahraničnej pomoci zameranej na ochranu a udržateľné využívanie biodiverzity?

Kľúčové zistenia

  • Životné prostredie ako také patrí medzi priority rozvojovej spolupráce SR (konkrétne prierezové témy: ochrana životného prostredia / zmena klímy).
  • Grantová schéma zameriavajúca sa špecificky na oblasť biodiverzity však nie je realizovaná.

Podrobné zhodnotenie

MZVEZ SR (odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci) sa vo svojej pôsobnosti v rámci teritoriálnych priorít venuje rozvojovej spolupráci v: 
  • programových krajinách (Afganistan, Keňa, Moldavsko),
  • v projektových krajinách (Bielorusko, Ukrajina, Gruzínsko, Bosna a Hercegovina atď.) a 
  • krajinách s mimoriadnymi rozvojovými a humanitárnymi potrebami (južný Sudán, Sýria a susediace krajiny),
čo vyplýva aj zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR. Táto stratégia obsahuje najmä ciele a princípy, sektorové priority, teritoriálne priority, programy, nástroje a systém rozvojovej spolupráce.
 
Životné prostredie ako také patrí medzi priority rozvojovej spolupráce SR, konkrétne prierezové témy (ochrana životného prostredia/zmena klímy), grantová schéma zameriavajúca sa špecificky na oblasť biodiverzity však nie je realizovaná. Biodiverzita je spomenutá v kontexte jej ochrany v rozvojových krajinách. Prípadný projekt z tejto oblasti je preto podmienený odbornou kapacitou žiadateľa, obvykle mimovládnej organizácie. Doposiaľ nebol registrovaný ich záujem o realizáciu projektov takéhoto charakteru.
 
Cieľovou krajinou SR, v ktorej je ochrana životného prostredia jednou z priorít spoločnej stratégie je Moldavsko, kde sa realizuje prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) niekoľko rozvojových projektov v oblasti vody, sanitácie, vodného a odpadového hospodárstva, či odstraňovania environmentálnych záťaží. V roku 2016 bol odborný projekt schválený aj pre Ukrajinu.
V prípade osobitnej požiadavky partnerských subjektov uskutočniť výzvu špeciálne zameranú na oblasť biodiverzity je možné niektoré z nasledujúcich kôl grantových výziev rámcovať práve takýmto spôsobom. 
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk