Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Stav a trend rybích populácií v rybárskych revíroch v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu

Dátum poslednej aktualizácie 27.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí početnosť zarybňovania (skutočné zarybnenie) rybárskych revírov jednotlivými druhmi rýb (násad) a sumarizáciu úlovkov v rybárskych revíroch v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu.
 

Jednotka indikátora

ks, kg

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zarybňovací plán rybárskeho revíru

Zarybňovací plán rybárskeho revíru vychádza z druhu a množstva rýb, zo základnej charakteristiky rybárskeho revíru, z úlovkov za predchádzajúce roky a z úživnosti rybárskeho revíru. Zarybňovací plán rybárskeho revíru sa vypracúva na tri roky. Vzor zarybňovacieho plánu rybárskeho revíru je uvedený v prílohe č. 5 (§ 5 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov).

Priority, ciele: Eliminovať problémy vyplývajúce z nedostatku vyprodukovaných násad niektorých druhov rýb určených na vysadzovanie do revírov v zmysle zarybňovacích plánov.

Kľúčová otázka

Aký je stav a trend rybích populácií v rybárskych revíroch SRZ?

Kľúčové zistenia

  • Zaznamenaný bol značný pokles stavov lipňa tymiánového (Thymallus thymallus) vo vodných tokoch SR.
  • Pokles bol zaznamenaný aj pri viacerých druhov rýb vo vodných tokoch (najmä v rieke Orava), ktorý je spôsobený vplyvom predačného tlaku chránených živočíchov, akými sú napr. kormorán veľký, volavka popolavá, vydra riečna.
 
Vyhodnotenie násad v revíroch SRZ (skutočné zarybnenie)

Číslo Názov Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 2015
11 Kapor K0 ks 200 5 050 500 0 0 0
12 Kapor Kr ks 1 799 500 1 087 000 1 127 450 1 076 300 1 072 100 1 003 300
13 Kapor K1 kg 37 288 5 950 19 312 18 411 28 507 29 219
14 Kapor K2 kg 381 838 361 629 351 697 397 113 385 572 401 078
15 Kapor K3 kg 712 557 825 605 794 953 1 039 617 910 074 1 059 026
16 Kapor K4-7 kg 8 002 9 641 10 259 15 269 14 030 15 430
21 Lieň L1 kg 623 400 440 0 90 0
22 Lieň L2-3 kg 10 078 7 466 6 992 8 077 7 969 14 731
32 Pleskáč Pl1 ks 0 43 000 20 000 500 40 123 25 000
33 Pleskáč Pl2 kg 15 350 21 378 28 561 34 143 20 282 22 267
41 Jalec hlavatý 1 ks 54 000 67 185 100 716 82 075 35 712 87 097
42 Jalec hlavatý 2-3 kg     1 054 3 265 317 1 342
51 Podustva Pds1 ks 1 595 710 1 110 038 1 343 505 832 140 824 275 886 007
52 Podustva Pds2 ks 37 438 41 763 49 623 69 430 53 267  83 094
61 Mrena Mr1 ks   13 990 26 200 2 000 23 875 34 665
71 Nosáľ 1 ks 30 000   18 700 33 900 34 500 73 963
81 Karas Ka1 kg 0 1 150 500 1 025 1 013 27 241
82 Karas Ka2-3 kg 39 266 78 068 69 223 65 866 44 038 48 298
91 Boleň Bo1 ks   20 500 13 020   14 500 15 770
101 Amur A1 kg 2 200 700 5 977 10 204 1 575 1 000
102 Amur A2-3 kg 19 145 23 183 28 353 33 906 23 382 35 186
103 Amur A kg 20 0 40 260 7 500 1 468
111 Tolstolobik Tb1 kg     350   479 510
112 Tolstolobik Tb2 kg 100 774 1 318 2 570 110 3 536
113 Tolstolobik Tb3-5 kg 2 731 000   50 675   140
121 Šťuka S0 ks 50 1 442 859 2 555 000 1 438 000 2 600 120 5 559 000
122 Šťuka Sr ks 1 357 610 1 157 550 764 764 818 900 664 180 856 164
123 Šťuka S1 kg 20 080 22 210 20 452 36 294 28 108 31 151
131 Zubáč Zui ks 850 000 3 702 000 21 445 000 4 803 850 8 181 200 44 202 000
132 Zubáč Zur ks 991 500 60 800 166 900 319 300 116 295 1 216 180
133 Zubáč Zu1 ks 595 190 562 578 1 078 916 1 210 429 1 339 182 1 196 153
134 Zubáč Zu2 kg 1 741 4 003 5 811 6 231 6 259 7 635
141 Sumec Sur ks 34 500 0 0 120 900 2 100
142 Sumec Su1 ks 64 500 97 370 10 150 19 580 63 500 24 200
143 Sumec Su2-3 kg 500 913 4 667 3 583 789 2 421
161 Uhor U0 ks 220 200 164 462 6 730 35 700 279 883 24 470
162 Uhor U2 kg 23 1 112 129 0 169 105
171 Mieň M1 ks 2 850 9 020 10 215 28 485 4 000 25 800
181 Pstruh Ppi ks   25 000 90 000 53 000 60 000 355 915
182 Pstruh Pp0 ks 1 160 000 1 166 000 1 225 000 230 000 205 000 228 000
183 Pstruh Ppr ks 421 950 529 946 301 020 337 833 517 710 563 671
184 Pstruh Pp1 ks 1 179 215 1 437 494 1 421 354 1 092 111 1 154 452 1 157 842
185 Pstruh Pp2 kg 17 565 15 570 11 241 18 721 21 257 17 970
202 Pstruh Pdr ks 8 500 9 400 0 9 300 1 000 3 000
203 Pstruh Pd1 ks 39 906 18 505 39 900 16 700 40 953 41 715
204 Pstruh Pd2 kg 61 591 79 202 63 845 68 514 83 684  84745
205 Pstruh Pd1 kg       100 100 150
211 Lipeň Lir ks 0 0       26 000
212 Lipeň Li1 ks 649 181 644 304 589 937 511 975 198 871 439 102
213 Lipeň Li2 kg 390 1 110 619 1 087 2 369 2 937
221 Sivoň Sir ks 0 0 0 0 40 500 7 500
222 Sivoň Si1 ks 3 215 9 607 4 500 33 812 13 032 56 588
223 Sivoň Si2 kg 100   700 1 703 1 676 2 390
231 Hlavátka H1 ks 3 837 15 604 3 150 2 690 15 704 2 259
232 Hlavátka H2 kg 754 454 860 607 506  3171
251 Jeseter Jesr ks   11 030 1 300 9 750 3 045 650
252 Jeseter Jes1 ks 15 729 11 660 11 598 55 833 34 474 55 850
261 Ostatné ryby kg 4 670 6 604 3 352 10 650 5 653 2 703
Zdroj: SRZ


Sumarizácia úlovkov za všetky organizácie SRZ (ks)
Číslo Názov 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 1   Kapor 483 890 548 656 584 468 560 631 584 464 592 969
 2   Lieň 4 797 5 245 4 987 3 955 4 183 3 939
 3   Pleskáč vysoký 99 718 115 602 108 718 107 896 89 043 90 850
 4   Jalec hlavatý 20 070 21 782 23 595 22 700 20 807 21 530
 5   Podustva 16 964 14 165 16 133 11 008 9 524 12 937
 6   Mrena severná 9 173 8 755 10 811 9 806 8 835 10 770
 7   Nosáľ 18 052 22 564 26 495 18 842 19 570 17 869
 8   Karas 127 447 144 734 155 539 150 582 1 301 725 137 778
 9   Boleň 6 100 7 121 5 479 5 607 6 603 6 742
 10   Amur biely 6 873 11 766 12 098 12 363 10 961 11 241
 11   Tostolobik 306 490 1 491 812 1 029 1 274
 12   Šťuka 20 605 24 614 22 237 21 414 22 072 18 597
 13   Zubáč veľkoústy 28 641 24 726 23 105 26 881 34 277 24 563
 14   Sumec 5 035 6 691 7 461 7 013 7 046 7 548
 15   Ostriež 18 756 18 210 27 282 31 177 25 173 21 616
 16   Úhor 3 401 2 985 2 864 2 888 3 416 3 098
 17   Mieň 2 331 2 401 2 158 1 941 1 505 1 437
 18   Pstruh potočný 42 191 44 084 40 202 38 475 41 450 31 148
 19   Pstruh jazerný 118 104 60 55 96 97
 20   Pstruh dúhový 113 404 126 049 119 463 113 635 117 122 131 847
 21   Lipeň 10 438 12 438 5 801 9 722 10 771 7 980
 22   Sivoň 152 341 1 226 4 955 4 234 2 855
 23   Hlavátka 37 97 68 64 48 35
 24   Sih 0 0 0 1 7 0
 25   Jeseter 76 75 63 46 48 150
 26   Ostatné ryby 117 987 149 922 152 636 138 690 142 584 153 474
 27   Pleskáč - ostatné 2 385 6 156 3 580 6 540 9 051 3 942
 28   Jalec - ostatné 445 924 759 525 866 723
 29   Mrena škvrnitá 9 98 14 45 50 4
 30   Zubáč volžský 144 228 244 226 189 315
 31   Rezerva 5 0 0 0 50 0 0
   Celkovo 1 159 545 1 321 023 1 359 037 1 308 545 2 476 749 1 317 328
Zdroj: SRZ

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Metodika:

Údaje týkajúce sa početnosti zarybňovania rybárskych revírov jednotlivými druhmi rýb (násadami) a sumarizácie úlovkov v rybárskych revíroch pochádzajú zo Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ).

Zdroj dát:

SRZ

Odkazy k problematike: