Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Počet a výmera poškodených / zničených biotopov EÚ významu

Dátum poslednej aktualizácie 27.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí mieru poškodzovania, príp. ubúdania biotopov európskeho významu v zmysle § 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 

Jednotka indikátora

ha, počet

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je trend v počte a výmere poškodených / zničených biotopov európskeho významu?

Kľúčové zistenia

  • Z hľadiska sledovania záberov biotopov doteraz neexistuje komplexný celonárodný prehľad o tejto problematike. Jednotlivé počty a výmery biotopov sú uvedené v jednotlivých rozhodnutiach relevantných úradov a v rámci procesov EIA. Na tento účel bol v rámci prípravy nového software ŠOP SR vyvinutý tzv. KIMS, v rámci ktorého bol navrhnutý nový modul pre evidenciu záberov biotopov. Momentálne je napĺňanie tejto časti systému pomerne slabé a na dobrovoľnej báze. Všetky čiastkové informácie sú dostupné predovšetkým na jednotlivých úradoch. Pre úplnú evidenciu bude potrebné sumarizovať aj všetky doteraz riešené zábery biotopov, aby bol prehľad komplexný. Úloha (hodnotenie predmetného indikátora) si bude do budúcna vyžadovať koncepčnejší prístup a väčšie pracovné a časové kapacity na jej splnenie.