Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Trendy populačnej štruktúry vybraných druhov

Dátum poslednej aktualizácie 30.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí stav a trendy vybraných charakteristík populačnej štruktúry druhov rastlín a živočíchov európskeho významu (EV) na základe údajov zo správy o stave biotopov a druhov EV v zmysle čl. 17 smernice EÚ o biotopoch, ako aj vtákov na základe údajov zo správy o stave vtákov v zmysle smernice EÚ o vtákoch.

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch

  • ochrana biodiverzity prírody a krajiny, prednostná dlhodobá ochrana cenných území, ich ekosystémov a druhová ochrana "in situ”.

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)

Ciele v sektore E – Starostlivosť o prírodu, krajinu a územný rozvoj
7. Zastavenie procesu znižovania biologickej rôznorodosti, vypracovanie a realizácia záchranných programov vybraných ohrozených druhov fauny a flóry; vypracovanie Národnej stratégie ochrany biodiverzity, udržanie a zlepšenie stavu osobitne chránených území.
 
 
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
 
Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov
Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010)
Cieľ C.6 Zabezpečiť priaznivý stav ochrany vodných a na vodu viazaných biotopov a druhov v súlade s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav vodných ekosystémov do roku 2020, pričom v oblasti rozvoja a regulácie akvakultúry je potrebné zabezpečiť takú formu využívania vôd, ktorá nebude mať nepriaznivý vplyv na vodné druhy, biotopy a ekosystémy
 
 
Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1
Dosiahnutie cieľa EÚ: do roku 2020 zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu, aby (v porovnaní so súčasnými hodnoteniami) o 100 % viac hodnotení biotopov a o 50 % viac hodnotení druhov podľa smernice o biotopoch vykázalo zlepšený stav ochrany a o 50 % viac hodnotení druhov v rámci smernice o ochrane vtáctva vykazovalo bezpečný alebo zlepšený stav.
V podmienkach SR je potrebné zlepšiť stav ochrany 30 biotopov a stav ochrany 49 druhov, pričom súčasne je potrebné udržať (nezhoršiť) stav ochrany 30 biotopov a 52 druhov; prioritou sú najmä mokraďové biotopy, z druhov napríklad syseľ pasienkový, kamzík vrchovský tatranský, zubor hôrny, korytnačka močiarna, vybrané druhy motýľov a rýb. V rámci dosiahnutia cieľa pre vtáky je potrebné zlepšiť stav ochrany minimálne 64 druhov vtáctva, predovšetkým tých, pre ktoré sa vyhlasujú chránené vtáčie územia; zlepšenie stavu bolo navrhnuté napr. pre bociana čierneho, dropa fúzatého, jarabicu poľnú, hlucháňa, dravce a pre druhy viazané na mokraďové biotopy.
 
Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
Navrhované úlohy:
3. Monitorovať druhy a biotopy európskeho významu
4. Zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu červených zoznamov ohrozených druhov Slovenska a vybraných regiónov
6. Pripraviť resp. aktualizovať programy záchrany pre ohrozené druhy rastlín a živočíchov a realizovať opatrenia, vrátane transferu a reštitúcie druhov na vhodné lokality
8. Zlepšiť hniezdne možnosti výberových i ostatných vtáčích druhov v chránených vtáčích územiach (CHVÚ) a v urbánnych biotopoch a zabezpečiť zmapovanie a ochranu potravných biotopov kritériových druhov vtákov v CHVÚ
9. Eliminovať úhyn vtákov na elektrickom vedení a netopierov a vtákov pri zatepľovaní budov
 
Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.4
Opatrenie C.4.3 Identifikovať druhy a biotopy závislé od spôsobu hospodárenia a pripraviť a realizovať konkrétne opatrenia s podporou na to určených európskych fondov na zlepšenie stavu ich ochrany
Navrhované úlohy:
107. Realizovať schému PRV „ochrana biotopov trvalých trávnych porastov“, „ochrana sysľa pasienkového“ a „ochrana dropa fúzatého“ v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia.
 
 
Koncepcia ochrany prírody a krajiny (2006)
 
Oblasť 3.2.  Druhová ochrana a ochrana drevín
Strategický cieľ 3.2.1.: Zaviesť systém výskumu a monitoringu chránených druhov európskeho a národného významu a nepôvodných druhov
Strategický cieľ 3.2.2.: Zabezpečiť podmienky na udržanie diverzity pôvodných druhov a dosiahnutie priaznivého stavu druhov z hľadiska ochrany prírody.
 

Kľúčová otázka

Aký je stav a trendy populačnej štruktúry druhov rastlín a živočíchov európskeho významu, vrátane vtákov?

Kľúčové zistenia

  • Mnoho druhov EV je zároveň dáždnikovými druhmi a je možné na základe týchto výsledkov údaje zovšeobecniť pre celé skupiny živočíchov viazané na určitý typ biotopu.
  • Zo 167 druhov EV v rámci alpského biogeografického regiónu má zlepšujúci sa trend populácie 18,6 % druhov, stabilný trend má 35,3 %, zhoršujúci 19,8 % a neznámy 26,3 %.
  • Zo 153 druhov EV v rámci panónskeho biogeografického regiónu má zlepšujúci sa trend populácie 16,3 %, stabilný trend má 37,9 %, zhoršujúci 24,8 % a neznámy 20,9 %.
  • V súčasnosti v SR žije až 55 druhov, ktoré majú veľkosť populácie pod 100 jedincov, resp. hniezdnych párov, čo je pomerne negatívny ukazovateľ.
  • V rozsahu zmeny v populácii nastala za posledných 12 – 20 rokov (1992 – 2012) pri 17 druhoch vtákov dramatická zmena v rozsahu až do 100 % a u pribúdajúcich druhov aj viac ako 100 %. V prípade stúpajúceho trendu ide o pozitívny výsledok, ktorý nastal u 10 druhov, avšak pri 7 druhoch pri klesajúcom trende to znamená kritický stav až vyhynutie.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici udaje nie su k dispozici udaje nie su k dispozici
Údaje sú dostupné len od roku
2005.
Údaje sú dostupné od roku
2005. Hodnotenie sa
realizovuje za posledných 12
rokov (2005 – 2016) súhrnne,
teda ako prvý, východiskový
stav pre porovnania v ďalších
rokoch.
Hodnotenie sa realizovuje za
posledných 12 rokov (2005 –
2016).

Sumárne zhodnotenie

Súhrnné hodnotenie trendu populácie za všetky druhy EV
Bioregión Alpínsky (ALP) Panónsky (PAN)
  Počet druhov % Počet druhov %
Spolu 167 100 153 100
Stabilný 0 59 35,3 58 37,9
Zhoršujúci sa - 33 19,8 38 24,8
Zlepšujúci sa + 31 18,6 25 16,3
Neznámy X 44 26,3 32 20,9
Zdroj: ŠOP SR (KIMS)
 
 
Súhrnné hodnotenie trendu populácie vtákov
Trend Počet druhov %
Spolu 238 100
Stabilný 0 97 40,8
Zhoršujúci sa - 81 34,0
Zlepšujúci sa + 33 13,9
Neznámy X 14 5,9
Fluktujúci F 11 4,6
Výskyt nezaznamenaný cca 20 rokov   2 0,8
Zdroj: ŠOP SR (KIMS)

Podrobné zhodnotenie

Detailné hodnotenie trendu populácie pre všetky druhy EV, ktoré sú zároveň dáždnikovými a vlajkovými druhmi
Druh Trend populácie Bioregión
Ablepharus kitaibelii - PAN
Aconitum firmum ssp. moravicum + ALP
Adenophora lilifolia 0 ALP
Adenophora lilifolia 0 PAN
Angelica palustris X PAN
Anisus vorticulus X PAN
Apium repens 0 PAN
Artemisia eriantha 0 ALP
Aspius aspius 0 ALP
Aspius aspius 0 PAN
Asplenium adulterinum - ALP
Astacus astacus + ALP
Astacus astacus x PAN
Austropotamobius torrentium 0 ALP
Barbastella barbastellus + ALP
Barbastella barbastellus X PAN
Barbus barbus - ALP
Barbus barbus 0 PAN
Barbus meridionalis 0 ALP
Barbus meridionalis 0 PAN
Bison bonasus + ALP
Bolbelasmus unicornis X ALP
Bolbelasmus unicornis X PAN
Bombina bombina 0 PAN
Bombina bombina X ALP
Bombina variegata X ALP
Bombina variegata X PAN
Boros schneideri - ALP
Bufo viridis 0 PAN
Bufo viridis X ALP
Buxbaumia viridis 0 ALP
Callimorpha quadripunctaria 0 ALP
Callimorpha quadripunctaria 0 PAN
Campanula serrata 0 ALP
Canis lupus + ALP
Canis lupus + PAN
Carabus hungaricus X PAN
Carabus variolosus 0 ALP
Carabus variolosus X PAN
Carabus zawadzkii X ALP
Castor fiber + ALP
Castor fiber + PAN
Cerambyx cerdo 0 ALP
Cerambyx cerdo 0 PAN
Cirsium brachycephalum 0 PAN
Cobitis taenia 0 PAN
Cobitis taenia X ALP
Coenagrion ornatum x ALP
Coenagrion ornatum x PAN
Coenonympha hero 0 ALP
Cochlearia tatrae 0 ALP
Colchicum arenarium 0 PAN
Colias myrmidone - ALP
Colias myrmidone - PAN
Cordulegaster heros + ALP
Cordulegaster heros 0 PAN
Coronella austriaca - ALP
Coronella austriaca - PAN
Cottus gobio - PAN
Cottus gobio 0 ALP
Crambe tataria 0 PAN
Cricetus cricetus 0 PAN
Cricetus cricetus X ALP
Cucujus cinnaberinus 0 ALP
Cucujus cinnaberinus 0 PAN
Cyclamen fatrense 0 ALP
Cypripedium calceolus 0 ALP
Cypripedium calceolus 0 PAN
Daphne arbuscula 0 ALP
Dianthus lumnitzeri - PAN
Dianthus lumnitzeri 0 ALP
Dianthus nitidus 0 ALP
Dicranum viride X ALP
Dioszeghyana schmidtii 0 PAN
Dracocephalum austriacum - ALP
Dracocephalum austriacum 0 PAN
Drepanocladus vernicosus X ALP
Dryomys nitedula - PAN
Dryomys nitedula X ALP
Duvalius hungaricus X ALP
Duvalius hungaricus X PAN
Echium russicum - ALP
Echium russicum 0 PAN
Elaphe longissima - ALP
Elaphe longissima - PAN
Eleocharis carniolica 0 ALP
Emys orbicularis - PAN
Eptesicus nilssonii + ALP
Eptesicus serotinus + ALP
Eptesicus serotinus + PAN
Eriogaster catax 0 ALP
Eriogaster catax 0 PAN
Eudontomyzon danfordi - PAN
Eudontomyzon danfordi 0 ALP
Eudontomyzon mariae X ALP
Eudontomyzon mariae X PAN
Felis silvestris 0 ALP
Felis silvestris 0 PAN
Ferula sadleriana 0 ALP
Galanthus nivalis 0 ALP
Galanthus nivalis 0 PAN
Gladiolus palustris 0 PAN
Gobio kessleri - PAN
Gobio kessleri 0 ALP
Gobio uranoscopus - ALP
Gobio uranoscopus - PAN
Gobio vladykovi - PAN
Gobio vladykovi X ALP
Graphoderus bilineatus X ALP
Graphoderus bilineatus X PAN
Gymnocephalus baloni - PAN
Gymnocephalus schraetzer - PAN
Gymnocephalus schraetzer X ALP
Helix pomatia + ALP
Helix pomatia + PAN
Himantoglossum adriaticum 0 ALP
Himantoglossum adriaticum 0 PAN
Himantoglossum caprinum 0 ALP
Himantoglossum caprinum 0 PAN
Hirudo medicinalis 0 PAN
Hucho hucho X ALP
Hucho hucho X PAN
Hyla arborea 0 PAN
Hyla arborea X ALP
Hypodryas maturna 0 ALP
Hypodryas maturna 0 PAN
Hypsugo savii + PAN
Iris aphylla ssp. hungarica 0 ALP
Iris aphylla ssp. hungarica 0 PAN
Iris humilis ssp. arenaria 0 PAN
Isophya stysi 0 ALP
Isophya stysi 0 PAN
Lacerta agilis - ALP
Lacerta agilis - PAN
Lacerta viridis - ALP
Lacerta viridis - PAN
Lacerta vivipara pannonica 0 PAN
Lampetra planeri X ALP
Leptidea morsei 0 ALP
Leucobryum glaucum 0 ALP
Leucobryum glaucum 0 PAN
Leucorrhinia pectoralis + ALP
Leucorrhinia pectoralis + PAN
Ligularia sibirica 0 ALP
Limoniscus violaceus - ALP
Limoniscus violaceus - PAN
Lindernia procumbens 0 PAN
Liparis loeselii - PAN
Liparis loeselii 0 ALP
Lopinga achine - ALP
Lopinga achine - PAN
Lucanus cervus 0 ALP
Lucanus cervus 0 PAN
Lutra lutra + ALP
Lutra lutra + PAN
Lycaena dispar 0 ALP
Lycaena dispar 0 PAN
Lycopodium spp. 0 ALP
Lycopodium spp. 0 PAN
Lynx lynx 0 ALP
Lynx lynx X PAN
Maculinea arion 0 ALP
Maculinea arion 0 PAN
Maculinea nausithous 0 PAN
Maculinea nausithous X ALP
Maculinea teleius 0 ALP
Maculinea teleius 0 PAN
Mannia triandra X ALP
Marmota marmota latirostris - ALP
Marsilea quadrifolia - PAN
Martes martes 0 ALP
Martes martes 0 PAN
Microtus oeconomus mehelyi - PAN
Microtus tatricus X ALP
Miniopterus schreibersii - ALP
Miniopterus schreibersii - PAN
Misgurnus fossilis - PAN
Muscardinus avellanarius 0 ALP
Muscardinus avellanarius 0 PAN
Mustela eversmanii - ALP
Mustela eversmanii - PAN
Mustela putorius - ALP
Mustela putorius - PAN
Myotis alcathoe + PAN
Myotis bechsteinii + ALP
Myotis bechsteinii X PAN
Myotis blythii + ALP
Myotis blythii + PAN
Myotis brandtii + ALP
Myotis brandtii + PAN
Myotis dasycneme + ALP
Myotis dasycneme + PAN
Myotis daubentonii + ALP
Myotis daubentonii + PAN
Myotis emarginatus + ALP
Myotis emarginatus + PAN
Myotis myotis + ALP
Myotis myotis + PAN
Myotis mystacinus x ALP
Myotis mystacinus x PAN
Myotis nattereri X ALP
Myotis nattereri X PAN
Natrix tessellata - ALP
Natrix tessellata - PAN
Nyctalus lasiopterus X ALP
Nyctalus lasiopterus X PAN
Nyctalus leisleri X ALP
Nyctalus leisleri X PAN
Nyctalus noctula X ALP
Nyctalus noctula X PAN
Odontopodisma rubripes 0 ALP
Odontopodisma rubripes 0 PAN
Ochyraea tatrensis X ALP
Onosma tornensis - ALP
Onosma tornensis 0 PAN
Ophiogomphus cecilia 0 ALP
Ophiogomphus cecilia x PAN
Osmoderma eremita - ALP
Osmoderma eremita - PAN
Paracaloptenus caloptenoides - ALP
Paracaloptenus caloptenoides + PAN
Parnassius apollo - ALP
Parnassius mnemosyne 0 ALP
Parnassius mnemosyne 0 PAN
Pelecus cultratus X PAN
Pelobates fuscus X ALP
Pelobates fuscus X PAN
Pholidoptera transsylvanica + ALP
Pholidoptera transsylvanica + PAN
Pipistrellus kuhlii + PAN
Pipistrellus nathusii X ALP
Pipistrellus nathusii X PAN
Pipistrellus pipistrellus + ALP
Pipistrellus pipistrellus + PAN
Pipistrellus pygmaeus + ALP
Pipistrellus pygmaeus + PAN
Plecotus auritus 0 ALP
Plecotus auritus 0 PAN
Plecotus austriacus x ALP
Plecotus austriacus x PAN
Podarcis muralis - ALP
Podarcis muralis - PAN
Proserpinus proserpina X ALP
Proserpinus proserpina X PAN
Pseudogaurotina excellens X ALP
Pulsatilla grandis - ALP
Pulsatilla grandis - PAN
Pulsatilla patens 0 PAN
Pulsatilla patens X ALP
Pulsatilla pratensis ssp. hungarica - PAN
Pulsatilla slavica - ALP
Pulsatilla subslavica - ALP
Rana arvalis - PAN
Rana dalmatina + ALP
Rana dalmatina 0 PAN
Rana esculenta X ALP
Rana esculenta X PAN
Rana lessonae - PAN
Rana lessonae X ALP
Rana ridibunda 0 PAN
Rana ridibunda X ALP
Rana temporaria 0 ALP
Rana temporaria 0 PAN
Rhinolophus euryale + PAN
Rhinolophus euryale 0 ALP
Rhinolophus ferrumequinum + ALP
Rhinolophus ferrumequinum + PAN
Rhinolophus hipposideros + ALP
Rhinolophus hipposideros + PAN
Rhodeus sericeus amarus 0 ALP
Rhodeus sericeus amarus 0 PAN
Rhysodes sulcatus - ALP
Rhysodes sulcatus - PAN
Rosalia alpina 0 ALP
Rosalia alpina 0 PAN
Rupicapra rupicapra tatrica + ALP
Rutilus virgo - PAN
Rutilus virgo X ALP
Sabanejewia aurata X ALP
Sabanejewia aurata X PAN
Sadleriana pannonica 0 ALP
Sadleriana pannonica 0 PAN
Saga pedo - ALP
Saga pedo - PAN
Scapania massalongii X ALP
Serratula lycopifolia - ALP
Sicista betulina X ALP
Spermophilus citellus - ALP
Spermophilus citellus - PAN
Sphagnum spp. 0 ALP
Sphagnum spp. 0 PAN
Stenobothrus eurasius + ALP
Stenobothrus eurasius + PAN
Stylurus flavipes + PAN
Tephroseris longifolia ssp. moravica 0 ALP
Thlaspi jankae 0 ALP
Thlaspi jankae X PAN
Thymallus thymallus - ALP
Tortella rigens X ALP
Tozzia carpathica 0 ALP
Triturus cristatus - ALP
Triturus dobrogicus - ALP
Triturus dobrogicus 0 PAN
Triturus montandoni 0 ALP
Umbra krameri X PAN
Unio crassus - PAN
Unio crassus 0 ALP
Ursus arctos + ALP
Vertigo angustior + ALP
Vertigo angustior 0 PAN
Vertigo geyeri + ALP
Vertigo moulinsiana - PAN
Vertigo moulinsiana X ALP
Vespertilio murinus + ALP
Vespertilio murinus + PAN
Zerynthia polyxena 0 ALP
Zerynthia polyxena 0 PAN
Zingel streber X ALP
Zingel streber X PAN
Zingel zingel X PAN
Zdroj: ŠOP SR (KIMS)
 
 
Vtáky
 
V súčasnosti v SR žije až 55 druhov, ktoré majú veľkosť populácie pod 100 jedincov, resp. hniezdnych párov, čo je pomerne negatívny ukazovateľ. Dlhodobo udržať tak málopočetné populácie bude veľmi problematické. Kritické je to najmä u druhov, ktoré v minulosti u nás mali oveľa početnejšie zastúpenie a práve týmto druhom by sa mala venovať zvýšená pozornosť v blízkej budúcnosti.
 
Najmenej početné populácie vtákov na Slovensku (minimálna veľkosťou populácie < 100)
 
Latinský názov
druhu
Slovenský názov
druhu
Sezóna Jednotka
populácie
Veľkosť
populácie -
minimum
Veľkosť
populácie -
maximum
Grus grus grus Žeriav popolavý Hniezdna Páry 0 1
Motacilla citreola Trasochvost žltohlavý Hniezdna Páry 0 2
Tadorna tadorna Kazarka pestrá Hniezdna Páry 0 2
Larus canus Čajka sivá Hniezdna Páry 0 3
Monticola saxatilis Skaliar pestrý Hniezdna Páry 0 3
Anas crecca crecca Kačica chrapka Hniezdna Páry 10 30
Otis tarda Drop veľký Hniezdna Samce 0 5
Burhinus oedicnemus Ležiak úhorový Hniezdna Páry 0 0
Luscinia svecica svecica Slávik modrák Hniezdna Páry 0 5
Turdus iliacus Drozd červenkavý Hniezdna Páry 0 5
Sterna albifrons albifrons Rybár malý Hniezdna Páry 0 5
Anas acuta Kačica ostrochvostá Hniezdna Páry 0 10
Falco vespertinus Sokol kobcovitý Hniezdna Páry 0 10
Himantopus himantopus Šišila bocianovitá Hniezdna Páry 0 10
Chlidonias niger Čorík čierny Hniezdna Páry 0 10
Coracias garrulus Krakľa belasá Hniezdna Páry 0 10
Mergus merganser merganser Potápač veľký Hniezdna Páry 0 10
Anser erythropus Hus malá Zimovanie Jedince 0 15
Chlidonias leucopterus Čorík bielokrídly Hniezdna Páry 0 20
Recurvirostra avosetta Šabliarka modronohá Hniezdna Páry 0 20
Asio flammeus Myšiarka močiarna Hniezdna Páry 0 50
Milvus migrans Haja tmavá Hniezdna Páry 5 10
Aythya nyroca Chochlačka bielooká Hniezdna Páry 5 10
Circaetus gallicus Hadiar krátkoprstý Hniezdna Páry 2 10
Podiceps grisegena grisegena Potápka červenokrká Hniezdna Páry 5 20
Chlidonias hybrida Čorík bahenný Hniezdna Páry 5 50
Haliaeetus albicilla Orliak morský Hniezdna Páry 10 14
Acrocephalus melanopogon Trsteniarik tamaryškový Hniezdna Páry 10 20
Anas clypeata Kačica lyžičiarka Hniezdna Páry 10 40
Phylloscopus trochiloides Kolibiarik sivozelený Hniezdna Páry 10 50
Milvus milvus Haja červená Hniezdna Páry 15 20
Ardea purpurea purpurea Volavka purpurová Hniezdna Páry 15 30
Luscinia svecica cyanecula Slávik modrák Hniezdna Páry 15 30
Circus pygargus Kaňa popolavá Hniezdna Hniezdiace samice 15 40
Tichodroma muraria Murárik červenokrídly Hniezdna Páry 20 40
Platalea leucorodia leucorodia Lyžičiar biely Hniezdna Páry 20 40
Falco cherrug Sokol rároh Hniezdna Páry 20 45
Tringa totanus Kalužiak červenonohý Hniezdna Páry 20 50
Larus michahellis Čajka žltonohá Hniezdna Páry 30 40
Egretta garzetta garzetta Beluša malá Hniezdna Páry 30 50
Anas querquedula Kačica chrapačka Hniezdna Páry 30 60
Gallinago gallinago Močiarnica mekotavá Hniezdna Páry 30 100
Larus melanocephalus Čajka čiernohlavá Hniezdna Páry 30 180
Larus cachinnans Čajka bielohlavá Hniezdna Páry 30 200
Aquila heliaca Orol kráľovský Hniezdna Páry 35 40
Otus scops Výrik lesný Hniezdna Páry 40 80
Botaurus stellaris stellaris Bučiak veľký Hniezdna Volajúce samce 50 80
Podiceps nigricollis nigricollis Potápka čiernokrká Hniezdna Páry 50 100
Phalacrocorax carbo sinensis Kormorán veľký Hniezdna Páry 50 100
Anser anser Hus divá Hniezdna Páry 50 100
Porzana parva parva Chriašť malý Hniezdna Volajúce samce 50 100
Netta rufina Hrdzavka potápavá Hniezdna Páry 50 100
Falco peregrinus peregrinus Sokol šťahovavý Hniezdna Páry 50 200
Porzana porzana Chriašť bodkovaný Hniezdna Volajúce samce 60 200
Haliaeetus albicilla Orliak morský Zimovanie Jedince 70 90
Casmerodius albus albus Beluša veľká Hniezdna Páry 70 110
Celkovo 55 druhov          
 
 
Ďalším dôležitým ukazovateľom je rozsah zmeny v populácii za posledných 12 – 20 rokov. Pri 17 druhoch vtákov nastala v období od roku 1992 do roku 2012 dramatická zmena v rozsahu až do 100 % a u pribúdajúcich druhov aj viac ako 100 %. V prípade stúpajúceho trendu to je pozitívny výsledok, ktorý nastal u 10 druhov, avšak pri 7 druhoch pri klesajúcom trende to znamená kritický stav až vyhynutie.
 
Zoznam druhov, pri ktorých došlo za posledných 12 – 20 rokov k významnej zmene vo veľkosti populácie (úbytok alebo prírastok populácie o 100 a viac percent)
 
Latinský názov
druhu
Slovenský
názov
druhu
Jednotka
populácie
Veľkosť
populácie
- minimum
Veľkosť
populácie
- maximum
Sezóna Trend
populácie
Maginitúda
zmeny –
minimum
(%)
Magnitúda
zmeny –
maximum
(%)
Limosa limosa limosa Brehár čiernochvostý páry 0 0 hniezdna - 50 100
Burhinus oedicnemus Ležiak úhorový páry 0 0 hniezdna - 75 100
Chlidonias niger Čorík čierny páry 0 10 hniezdna - 75 100
Coracias garrulus Krakľa belasá páry 0 10 hniezdna - 80 100
Numenius arquata arquata Hvizdák veľký       hniezdna - 80 100
Falco vespertinus Sokol kobcovitý páry 0 10 hniezdna - 95 100
Monticola saxatilis Skaliar pestrý páry 0 3 hniezdna - 100 100
Sterna hirundo Rybár riečny páry 500 900 hniezdna + 100 150
Phalacrocorax carbo sinensis Kormorán veľký jedince 9000 9500 zimovanie + 80 200
Larus michahellis  Čajka páry 30 40 hniezdna + 100 200
Circus aeruginosus Kaňa močiarna Hniezdiace
samice
1000 1500 hniezdna + 125 200
Larus melanocephalus Čajka čiernohlavá páry 30 180 hniezdna + 100 250
Larus cachinnans Čajka bielohlavá páry 30 200 hniezdna + 30 300
Falco peregrinus peregrinus Sokol šťahovavý páry 50 200 hniezdna + 100 600
Phalacrocorax pygmeus Kormorán malý jedince 350 750 zimovanie + 200 1000
Anas strepera strepera Kačica chripľavka páry 100 200 hniezdna + 50 100
Bucephala clangula Hlaholka severská jedince 8000 12000 zimovanie + 50 100
 
Sumárne je v nasledovnej tabuľke uvedené posledné hodnotenie trendu vtákov vyskytujúcich sa pravidelne v Slovenskej republike. Hodnotenie je vztiahnuté na obdobie posledných 12 rokov (krátkodobý trend populácie).
 
Trend jednotlivých druhov vtákov v SR
Druh Trend populácie Sezóna
Bubo bubo 0 Hniezdna
Tachybaptus ruficollis ruficollis 0 Hniezdna
Podiceps cristatus cristatus 0 Hniezdna
Podiceps nigricollis nigricollis - Hniezdna
Phalacrocorax carbo sinensis - Hniezdna
Phalacrocorax pygmeus x Hniezdna
Egretta garzetta garzetta 0 Hniezdna
Casmerodius albus albus + Hniezdna
Ardea cinerea cinerea 0 Hniezdna
Cygnus olor + Hniezdna
Anser fabalis rossicus - Zimovanie
Anser erythropus 0 Zimovanie
Anser anser + Hniezdna
Anser anser - Zimovanie
Anas strepera strepera + Hniezdna
Anas crecca crecca x Hniezdna
Anas platyrhynchos platyrhynchos 0 Hniezdna
Anas platyrhynchos platyrhynchos 0 Zimovanie
Anas acuta F Hniezdna
Anas querquedula - Hniezdna
Anas clypeata 0 Hniezdna
Aythya ferina - Hniezdna
Aythya ferina - Zimovanie
Aythya fuligula 0 Hniezdna
Aythya fuligula + Zimovanie
Bucephala clangula + Zimovanie
Pernis apivorus - Hniezdna
Milvus migrans - Hniezdna
Milvus milvus - Hniezdna
Haliaeetus albicilla + Hniezdna
Circaetus gallicus x Hniezdna
Circus aeruginosus + Hniezdna
Circus pygargus F Hniezdna
Buteo buteo 0 Hniezdna
Aquila pomarina - Hniezdna
Aquila heliaca + Hniezdna
Aquila chrysaetos + Hniezdna
Falco tinnunculus 0 Hniezdna
Falco vespertinus - Hniezdna
Falco subbuteo - Hniezdna
Falco cherrug + Hniezdna
Falco peregrinus peregrinus + Hniezdna
Bonasa bonasia - Hniezdna
Coturnix coturnix - Hniezdna
Phasianus colchicus - Hniezdna
Rallus aquaticus aquaticus 0 Hniezdna
Porzana porzana 0 Hniezdna
Porzana parva parva - Hniezdna
Crex crex - Hniezdna
Gallinula chloropus chloropus 0 Hniezdna
Fulica atra atra 0 Hniezdna
Otis tarda - Hniezdna
Himantopus himantopus F Hniezdna
Burhinus oedicnemus - Hniezdna
Charadrius dubius curonicus 0 Hniezdna
Vanellus vanellus - Hniezdna
Gallinago gallinago - Hniezdna
Scolopax rusticola - Hniezdna
Limosa limosa limosa - Hniezdna
Numenius arquata arquata - Hniezdna
Tringa totanus - Hniezdna
Actitis hypoleucos 0 Hniezdna
Larus melanocephalus + Hniezdna
Larus ridibundus - Hniezdna
Larus canus x Hniezdna
Larus cachinnans + Hniezdna
Sterna hirundo + Hniezdna
Chlidonias hybrida - Hniezdna
Chlidonias niger - Hniezdna
Chlidonias leucopterus F Hniezdna
Columba livia - Hniezdna
Columba oenas + Hniezdna
Streptopelia decaocto 0 Hniezdna
Streptopelia turtur 0 Hniezdna
Cuculus canorus - Hniezdna
Tyto alba - Hniezdna
Otus scops - Hniezdna
Glaucidium passerinum - Hniezdna
Athene noctua - Hniezdna
Strix aluco 0 Hniezdna
Strix uralensis + Hniezdna
Asio otus - Hniezdna
Asio flammeus F Hniezdna
Aegolius funereus 0 Hniezdna
Caprimulgus europaeus - Hniezdna
Apus apus 0 Hniezdna
Alcedo atthis 0 Hniezdna
Merops apiaster + Hniezdna
Coracias garrulus - Hniezdna
Upupa epops - Hniezdna
Jynx torquilla 0 Hniezdna
Picus canus 0 Hniezdna
Picus viridis 0 Hniezdna
Dryocopus martius 0 Hniezdna
Dendrocopos syriacus 0 Hniezdna
Dendrocopos medius 0 Hniezdna
Dendrocopos leucotos - Hniezdna
Dendrocopos minor 0 Hniezdna
Picoides tridactylus + Hniezdna
Calandrella brachydactyla F Hniezdna
Galerida cristata - Hniezdna
Lullula arborea - Hniezdna
Alauda arvensis - Hniezdna
Riparia riparia - Hniezdna
Hirundo rustica - Hniezdna
Delichon urbicum - Hniezdna
Anthus campestris - Hniezdna
Anthus trivialis - Hniezdna
Anthus pratensis 0 Hniezdna
Anthus spinoletta 0 Hniezdna
Motacilla flava 0 Hniezdna
Motacilla citreola x Hniezdna
Motacilla cinerea 0 Hniezdna
Motacilla alba - Hniezdna
Cinclus cinclus 0 Hniezdna
Prunella modularis 0 Hniezdna
Prunella collaris 0 Hniezdna
Erithacus rubecula 0 Hniezdna
Luscinia luscinia - Hniezdna
Luscinia megarhynchos 0 Hniezdna
Luscinia svecica svecica x Hniezdna
Luscinia svecica cyanecula 0 Hniezdna
Phoenicurus ochruros 0 Hniezdna
Phoenicurus phoenicurus - Hniezdna
Saxicola rubetra - Hniezdna
Saxicola torquatus - Hniezdna
Oenanthe oenanthe - Hniezdna
Monticola saxatilis - Hniezdna
Turdus torquatus - Hniezdna
Turdus merula 0 Hniezdna
Turdus pilaris 0 Hniezdna
Turdus philomelos 0 Hniezdna
Turdus iliacus F Hniezdna
Turdus viscivorus 0 Hniezdna
Locustella naevia - Hniezdna
Locustella fluviatilis - Hniezdna
Locustella luscinioides 0 Hniezdna
Acrocephalus melanopogon 0 Hniezdna
Acrocephalus schoenobaenus 0 Hniezdna
Acrocephalus palustris 0 Hniezdna
Acrocephalus scirpaceus 0 Hniezdna
Acrocephalus arundinaceus - Hniezdna
Hippolais icterina 0 Hniezdna
Sylvia nisoria 0 Hniezdna
Sylvia curruca - Hniezdna
Sylvia communis - Hniezdna
Sylvia borin 0 Hniezdna
Sylvia atricapilla 0 Hniezdna
Phylloscopus trochiloides x Hniezdna
Phylloscopus sibilatrix 0 Hniezdna
Phylloscopus collybita 0 Hniezdna
Phylloscopus trochilus 0 Hniezdna
Regulus ignicapillus 0 Hniezdna
Muscicapa striata + Hniezdna
Ficedula parva 0 Hniezdna
Ficedula albicollis 0 Hniezdna
Ficedula hypoleuca x Hniezdna
Panurus biarmicus - Hniezdna
Aegithalos caudatus 0 Hniezdna
Parus palustris 0 Hniezdna
Parus montanus 0 Hniezdna
Parus cristatus 0 Hniezdna
Parus caeruleus 0 Hniezdna
Parus major 0 Hniezdna
Sitta europaea + Hniezdna
Tichodroma muraria - Hniezdna
Certhia familiaris + Hniezdna
Remiz pendulinus - Hniezdna
Oriolus oriolus 0 Hniezdna
Lanius collurio - Hniezdna
Lanius minor - Hniezdna
Lanius excubitor excubitor - Hniezdna
Garrulus glandarius - Hniezdna
Pica pica 0 Hniezdna
Nucifraga caryocatactes - Hniezdna
Corvus monedula - Hniezdna
Corvus frugilegus 0 Hniezdna
Corvus corone cornix - Hniezdna
Corvus corax 0 Hniezdna
Sturnus vulgaris 0 Hniezdna
Passer domesticus - Hniezdna
Passer montanus 0 Hniezdna
Fringilla coelebs all others 0 Hniezdna
Serinus serinus 0 Hniezdna
Carduelis chloris 0 Hniezdna
Carduelis carduelis 0 Hniezdna
Carduelis spinus - Hniezdna
Carduelis cannabina 0 Hniezdna
Carduelis cabaret 0 Hniezdna
Loxia curvirostra F Hniezdna
Carpodacus erythrinus 0 Hniezdna
Pyrrhula pyrrhula - Hniezdna
Coccothraustes coccothraustes 0 Hniezdna
Emberiza citrinella 0 Hniezdna
Emberiza cia 0 Hniezdna
Emberiza hortulana x Hniezdna
Emberiza schoeniclus 0 Hniezdna
Miliaria calandra 0 Hniezdna
Podiceps grisegena grisegena F Hniezdna
Nycticorax nycticorax nycticorax + Hniezdna
Troglodytes troglodytes all others 0 Hniezdna
Ardeola ralloides ralloides x Hniezdna
Ardea purpurea purpurea - Hniezdna
Ciconia nigra - Hniezdna
Regulus regulus 0 Hniezdna
Ciconia ciconia ciconia - Hniezdna
Platalea leucorodia leucorodia 0 Hniezdna
Parus ater all others + Hniezdna
Certhia brachydactyla all others 0 Hniezdna
Tadorna tadorna x Hniezdna
Netta rufina + Hniezdna
Aythya nyroca 0 Hniezdna
Mergus merganser merganser + Hniezdna
Accipiter gentilis gentilis - Hniezdna
Accipiter nisus nisus + Hniezdna
Tetrao tetrix tetrix 0 Hniezdna
Tetrao urogallus all others - Hniezdna
Perdix perdix all others - Hniezdna
Grus grus grus x Hniezdna
Recurvirostra avosetta F Hniezdna
Charadrius alexandrinus alexandrinus x Hniezdna
Sterna albifrons albifrons F Hniezdna
Columba palumbus palumbus + Hniezdna
Dendrocopos major all others 0 Hniezdna
Botaurus stellaris stellaris 0 Hniezdna
Ixobrychus minutus minutus 0 Hniezdna
Fulica atra atra 0 Zimovanie
Anser albifrons albifrons - Zimovanie
Mergus merganser merganser + Zimovanie
Haliaeetus albicilla + Zimovanie
Mergellus albellus 0 Zimovanie
Otis tarda 0 Zimovanie
Phalacrocorax pygmeus + Zimovanie
Tachybaptus ruficollis ruficollis x Zimovanie
Phalacrocorax carbo sinensis + Zimovanie
Larus michahellis + Hniezdna
Lanius senator   Hniezdna
Hieraaetus pennatus   Hniezdna

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Druhy európskeho významu sú druhy, ktoré sú na európskom území členských štátov (na ktoré sa vzťahuje Zmluva o EÚ):
  1. ohrozené, s výnimkou tých druhov, ktorých prirodzený areál rozšírenia je na tomto území okrajový, a druhov, ktoré nie sú ohrozené alebo zraniteľné v západnom palearktickom regióne, alebo
  2. zraniteľné, t. j. druhy, o ktorých sa predpokladá, že pravdepodobne budú v blízkej budúcnosti presunuté do kategórie ohrozených, ak na ne naďalej budú pôsobiť ohrozujúce faktory, alebo
  3. vzácne, t. j. druhy s málo početnými populáciami, ktoré nie sú v súčasnosti ohrozené alebo zraniteľné, ale sú v nebezpečenstve. Tieto druhy sa vyskytujú v obmedzených geografických oblastiach alebo sú riedko rozptýlené v rozsiahlejších areáloch, alebo
  4. endemické a vyžadujúce zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru biotopu a/alebo možného dopadu ich využívania na biotop a/alebo možného dopadu ich využívania na stav týchto druhov z hľadiska ochrany.
Takéto druhy sú alebo môžu byť uvedené v prílohe II a/alebo v prílohe IV alebo V smernice o biotopoch.
 

Metodika:

Členské štáty EÚ majú povinnosť priebežne monitorovať a reportovať stav ochrany druhov európskeho významu (príloha I smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín) pre Európsku komisiu každých 6 rokov. V SR sa prvý hodnotiaci cyklus konal v rokoch 2004 – 2006 a druhý v rokoch 2007 – 2012.
 
Krátkodobý trend vybraných druhov je vyhodnotený na základe údajov zo správy o stave biotopov a druhov európskeho významu (EV) na základe čl. 17 smernice o biotopoch (Černecký 2013). Krátkodobý trend je vždy hodnotený za posledných 12 rokov pre všetky druhy EV vyskytujúce sa na Slovensku, osobitne druhy v rámci alpínskeho biogeografického regiónu a v rámci panónskeho biogeografického regiónu. Mnoho druhov EV je zároveň dáždnikovými druhmi a je možné na základe týchto výsledkov údaje zovšeobecniť pre celé skupiny živočíchov viazané na určitý typ biotopu.
 
Trend populácie druhov je hodnotený v kategóriách:
+          rastúci
0          stabilný
-           klesajúci
X          neznámy


Použité zdroje informácií:
 
ČERNECKÝ, J., GALVÁNKOVÁ, J., POVAŽAN, R., SAXA, A., ŠEFFER, J., ŠEFFEROVÁ, V., LASÁK, R., JANÁK, M. 2014. Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2007 – 2012 v Slovenskej republike. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 1626 s. ISBN – 978–80–89310–79–1
 
ČERNECKÝ, J., DAROLOVÁ, A., FULÍN, M., CHAVKO, J., KARASKA, D., KRIŠTÍN, A., RIDZOŇ, J., 2014. Správa o stave vtákov v rokoch 2008 – 2012 na Slovensku. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 790 s. ISBN – 978‐80‐89310‐80‐7
 
Janák, M., Černecký, J., Saxa, A., (eds.), 2015. Monitoring živočichov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 300 s. ISBN 978-80-8184-020-3
 
Šefferová Stanová, V., Galvánková, J., Rizman, I., (eds.), 2015. Monitoring rastlín a biotopov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 300 s.

 

Zdroj dát:

ŠOP SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: