Energetická produktivita (EZ)

Dátum poslednej aktualizácie:12.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj energetickej produktivity krajiny, vyjadrenej ako pomer hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách k roku 2005 a hrubej domácej spotreby energie v danom roku. Meria produktivitu spotreby energie.

Jednotka indikátora

mil.eur/ktoe

Metadáta

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Európske hospodárstvo rastie rýchlejšie než jeho spotreba energie. Tento trend poukazuje  na posun smerom k udržateľnejšiemu hospodárstvu a oddeleniu spotreby energie od rastu HDP. V období rokov 2000 – 2015 sa energetická produktivita v krajinách EÚ 28 zlepšila celkovo o 27,7 %. Avšak v rovnakom období nebol jej rast rovnako rýchly vo všetkých členských krajinách. Najvýraznejšie vzrástla energetická produktivita vo východoeurópskych krajinách, pričom Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším nárastom (nárast o 104,4 %).

Je dôležité mať na pamäti, že nevyhnutnou súčasťou rastu energetickej produktivity sú štrukturálne zmeny v ekonomike, ako je napríklad zvýšenie dovozu hotových výrobkov namiesto surovín. Údaje o spotrebe energie za jednotlivé krajiny nezohľadňujú množstvo energie spotrebovanej počas výrobného procesu dovážaného tovaru, ktoré môže byť značné, najmä v oblasti spracovania kovov a minerálov.


Zdroj: EU Resource efficiency scoreboard 

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie


Databáza údajov pre zostavenie indikátora Energetická produktivita (Energy productivity) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk