Energetická závislosť

Dátum poslednej aktualizácie:12.01.2018

Definícia indikátora

Energetická závislosť ukazuje do akej miery sa hospodárstvo daného štátu spolieha na dovoz energetických komodít za účelom uspokojovania svojich energetických potrieb. Počíta sa ako podiel čistého dovozu a súčtu hrubej domácej spotreby energie s tranzitom.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.


Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

V roku 2015 museli všetky členské štáty EÚ 28 dovážať energiu a závislosť sa pohybovala na úrovni od menej ako 10 % (Estónsko) do 100 % (Malta). U väčšiny členských štátov bola v období rokov 2001 – 2015 úroveň závislosti relatívne stabilná, hoci energetická závislosť Poľska, Veľkej Británie a Litvy dramaticky vzrástla. Takmer polovica členských štátov (11) bola závislá od dovozu viac ako 50 % a šesť členských štátov dováža viac ako 80 % svojej energie. Vývoj energetickej závislosti EÚ 28 ako celku bol rovnako poznačený nárastom zo 46,7 % v roku 2000 na 54,0 % v roku 2015.


Ako je zrejme z mapy, Slovenská republika patrí ku krajinám s viac ako 50 % energetickou závislosťou.

Zdroj: EU Resource efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora Energetická závislosť (Energy dependence) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk