Daň z energie

Dátum poslednej aktualizácie:11.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor predstavuje celkovú výšku príjmov daní z energie, ktoré boli vytvorené v odvetviach hospodárstva a domácnostiach. Indikátor je prezentovaný formou indexu k roku 2008.

Jednotka indikátora

mil.eur

Metadáta

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:
                      + Transformujúce sa hospodárstvo.
                      + Príroda a ekosystémy.                     
                      + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.

Zdroj dát:

Eurostat
 

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Daň z energie v SR v roku 2008 dosiahla 1 156,78 mil. eur a v roku 2014 sa zvýšila na 1171,80 mil. eur. V roku 2014 v porovnaní s rokom 2008 došlo k zvýšeniu dane o 1,3 %. V rámci krajín EÚ 28 došlo v rovnakom období k zvýšeniu dane z energie o 19,2 %. Rast dane z energie v SR v porovnávacom období bol pomalší, ako v krajinách EÚ 28.
 
Zdroj: EU Resources efficiency Scoreboard
 

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

  • Databáza údajov pre zostavenie  indikátora " Daň z energie" (Energy taxes) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vall, SAŽP, juraj.vall@sazp.sk