Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Výdavky na výskum a vývoj v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie

Dátum poslednej aktualizácie 16.12.2015

Definícia indikátora

Indikátor popisuje výdavky, ktoré sú vynaložené na výskum a vývoj v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie.

Jednotka indikátora

tis. eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)
 
V sektore ekonomiky životného prostredia boli určené nasledujúce úlohy:
1. Vyšpecifikovanie ukazovateľov súboru využívaných a využiteľných ekonomických nástrojov pri riešení environmentálnych problémov SR, ich pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie účinnosti.
2. Vypracovanie koncepcie finančnej politiky v oblasti životného prostredia, splynutie sociálno-ekonomických a environmentálnych záujmov, uplatnenie filozofie trvalo udržateľného rozvoja.
3. Zavedenie environmentálnych parametrov do daňovej sústavy a koeficientu environmentálnych vplyvov do systému národných účtov.
 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (2001)
 
Jedným z princípov TUR, ktorý sa pritom využíva, je princíp ”znečisťovateľ platí”. Všetky environmentálne náklady je potrebné preniesť na výrobcov a spotrebiteľov a neprenášať tieto náklady na iné časti spoločnosti, iné krajiny alebo budúce generácie. Samotné ceny by mali vyjadrovať relatívnu vzácnosť a celkovú hodnotu zdrojov a mali by tak prispievať k ochrane životného prostredia. Takýmito nástrojmi sú najmä:
 • štátny rozpočet, rozpočet obcí, rozpočet podnikov a iných organizácií,
 • rôzne formy daňových úľav, mäkkých úverov, dotácie, bezúročné pôžičky a pod.,
 • formy negatívnej stimulácie napr. platby za znečistenie a využívanie prírodných zdrojov,
 • dane,
 • oceňovanie zdrojov, oceňovanie práce, oceňovanie výrobkov a pod.
 
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 (2012)

V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2012 - 2016 vláda SR za jednu z kľúčových úloh určila založenie dlhodobých tendencii pre hospodársky, sociálny, environmentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska a pre zlepšenie kvality života. Hospodárska prosperita Slovenska a jej trvalý udržateľný hospodársky rast je možný prostredníctvom celkovej  konvergencie ekonomiky k vyspelým krajinám EÚ pri udržaní dostatočnej úrovne sociálno-ekonomickej súdržnosti. Zámerom vlády je vytvárať a uplatňovať také sociálno-ekonomické nástroje, ktoré budú znižovať regionálne disparity, zvyšovať konkurencieschopnosť regiónov, a tým aj kvalitu života.
 
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (2013)
 
Ciele stratégie:
 • prehlbovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania,
 • zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti,
 • vytvárať dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden z predpokladov pre zlepšenie kvality života,
 • zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v oblasti výdavkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie?

Kľúčové zistenia

 • Výdavky na výskum a vývoj v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie majú kolísavý trend a v roku 2014 dosiahli 13 595,77 tis. eur.
 
 • Výdavky na výskum a vývoj v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie v roku 2014 v porovnaní s rokom 2006 vzrástli o 74,9 %.
 
 • Výdavky na výskum a vývoj v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 28,2 %.
 
 • V roku 2006 podiel výdavkov na výskum a vývoj v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie na celkových výdavkoch na výskum a vývoj tvoril 2,9 % a v roku 2014 klesol na 2 %.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_none emo_smile emo_smile
Indikátor je hodnotený od roku 2006. Výdavky na výskum a vývoj v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie v hodnotenom období vzrástli.  
Medziročne došlo k rastu výdavkov.
 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Výdavky na výskum a vývoj (VaV) v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie (prevencia znečistenia, zisťovanie a likvidácia znečistenia) majú kolísavý trend a v roku 2014 dosiahli 13 595,77 tis. eur. Podiel výdavkov na VaV v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie na celkových výdavkoch na VaV v roku 2006 tvoril 2,9 % a v roku 2014 klesol na 2 %.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vall, SAŽP, juraj.vall@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 
Výdavky na výskum a vývoj zahŕňajú celkový objem výdavkov vynaložených v organizácii na aktivity VaV, t.j. sú to vnútorné výdavky. Zahŕňajú kapitálové a bežné výdavky. Z výdavkov vynaložených mimo organizácie sa sem zahŕňajú len tie, ktoré slúžia na podporu vnútorného výskumu a vývoja (napr. kúpa vybavenia pre VaV). Odpisy budov, strojného technického zariadenia a vybavenia sú zo štatistického sledovania vnútorných výdavkov na VaV vylúčené.
 

Metodika:

 
Do zisťovania o výskume a vývoji sú zaradené právnické a fyzické osoby, ktorých prevažujúca činnosť je výskum a vývoj, ako aj právnické a fyzické osoby, ktorých prevažujúca činnosť je iná ako výskum a vývoj, avšak ich výskumný a vývojový potenciál predstavuje v prepočte cez ekvivalent plného pracovného času (FTE) aspoň jeden človekorok. Do činností výskumu a vývoja je zahrnutý základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj. Štatistika výskumu a vývoja je metodicky a obsahovo porovnateľná s medzinárodnou štatistikou EÚ. Je založená na metodike Frascati manuálu OECD. Údaje sú uvedené v cenách a metodike bežného roka. Vplyvom metodiky ESA2010, ktorá sa uplatňuje od septembra 2014, sa výdavky na výskum a vývoj sa započítavajú do HDP.

 

Zdroj dát:

 
ŠÚ SR

 

Odkazy k problematike: