Produktivita zdrojov

Dátum poslednej aktualizácie:10.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj produktivity zdrojov vyjadrenej ako pomer hrubého domáceho produktu v stálych cenách k roku 2010 (HDP s.c. 2010) k domácej materiálovej spotrebe (DMC).
DMC meria celkové množstvo materiálov priamo upotrebených v hospodárstve s vylúčením skrytých materiálových tokov. Podľa metodiky Eurostatu predstavuje sumu domácej využitej ťažby, t.j. množstva vyťažených nerastných surovín (energetické, rudné, nerudné a stavebné suroviny) a vyprodukovanej zozbieranej biomasy (poľnohospodárska úroda, ťažba dreva, spásaná biomasa a pod.), ktoré boli získané na území daného štátu za časovú jednotku. K týmto materiálom z domáceho prostredia sa pripočítavajú dovozy a odpočítavajú vývozy (dovoz a vývoz nerastných surovín, biomasy, polotovarov a aj výrobkov konečnej spotreby).

Jednotka indikátora

eur/kg

Metadáta

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.

 

Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike:


Kľúčové zistenia

V priemere produktivita zdrojov EÚ sa zvýšila z 1,47 eur/kg v roku 2000 na 2,03 eur/kg v roku 2016, čo predstavuje nárast o 38,1 %. V sledovanom období takmer vo všetkých členských štátoch došlo k nárastu produktivity zdrojov, najmä Luxembursko, Veľká Británia a Holandsko, ktoré majú trvale najlepší výkon produktivity zdrojov. Je to ovplyvnené tým, že ekonomiky týchto členských štátov, ktorému dominuje sektor služieb (napríklad finančné služby) spotrebúvajú menej materiálnych zdrojov. Sedem členských štátov ukázalo pokles v produktivite medzi rokmi 2010 a 2013.
Ako je zrejmé z mapy, Slovenská republika patrí ku krajinám s nižšou produktivitou zdrojov.

Zdroj: EU Resource efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

 

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Produktivita zdrojov" (Resource productivity) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk