Poškodenie lesov imisiami

Dátum poslednej aktualizácie: 20.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí poškodenie lesov antropogénnym činiteľom – imisiami, a to prostredníctvom objemu drevnej hmoty poškodenej imisiami (v m3) a tiež plošným zastúpením lesov v 3 pásmach ohrozenia lesov imisiami (kategórie A, B, C, vychádzajúcich z prílohy č. 6 k vyhláške MP SR č. 453/2006 Z. z.), ktorým sa vyjadruje intenzita imisného zaťaženia v interakcii s ekologickými činiteľmi (v ha).
Imisiami rozumieme množstvo látok znečisťujúcich ovzdušie v prízemnej vrstve dôsledkom emisie. Ide hlavne o polietavý prach, oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, ozón. Najškodlivejšou zložkou lesných imisií na Slovensku je oxid siričitý (SO2).
 

Jednotka indikátora

tis.m3, %, ha, m3

Kľúčové zistenia

  • antropogénnych činiteľov poškodzujúcich lesy sú najvýznamnejšie imisie. Imisné poškodenie lesov v rámci hodnoteného obdobia klesá od roku 2002, čo súvisí aj s poklesom vývoja emisií základných znečisťujúcich látok (hlavne SO2 a NOX).
  • Od roku 2009 sa objem imisného poškodenie lesov stabilizoval, resp. má kolísavý vývoj, pričom k roku 2014 bolo imisiami napadnutých 22 828 m3 drevnej hmoty, čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o 53,8 % (oproti roku 2000 až o 91,3 %). Odráža sa to aj vo výraznom poklese náhodných ťažieb v dôsledku imisií (25 tis.m3 kalamitného dreva k roku 2014), ktoré sa oproti roku 1990 znížili o 92,7 %, od roku 2000 o 90 % a poklesli tiež medziročne o 49,4 % tis. m3.
  • Pozorujeme tiež dlhodobý postupný pokles výmery pásiem ohrozenia v dôsledku imisií (z 25 400 ha v roku 2000 na súčasných 3 469 ha, medziročne ale vzrástol o 111 ha).

 

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk