Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Ochranné lesy ako percento celkovej výmery lesných pozemkov

Dátum poslednej aktualizácie 10.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj a podiel plošného zastúpenia lesov v kategórii ochranné lesy (podľa prevažujúcich funkcií lesov a režimu ich obhospodarovania).
 

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Všetky lesy plnia viac funkcií súčasne (v SR sa nachádza viac ako 90 % polyfunkčných lesov). Najviac zastúpenou kategóriou sú lesy hospodárske, nasledujú lesy ochranné a najmenšie zastúpenie majú lesy osobitného určenia.
  • V dôsledku zvyšovania nárokov na plnenie verejnoprospešných funkcií lesov došlo dlhodobo k zvyšovaniu výmery ochranných lesov (z 13,5 % v roku 1990 na 16 % v roku 2000 a súčasných 17,2 %), pričom v posledných rokoch (cca od roku 2005) je ich výmera stabilizovaná.

 

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk