Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Ochranné lesy ako percento celkovej výmery lesných pozemkov

Dátum poslednej aktualizácie 10.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj a podiel plošného zastúpenia lesov v kategórii ochranné lesy (podľa prevažujúcich funkcií lesov a režimu ich obhospodarovania).
 

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Všetky lesy plnia viac funkcií súčasne (v SR sa nachádza viac ako 90 % polyfunkčných lesov). Najviac zastúpenou kategóriou sú lesy hospodárske, nasledujú lesy ochranné a najmenšie zastúpenie majú lesy osobitného určenia.
  • V dôsledku zvyšovania nárokov na plnenie verejnoprospešných funkcií lesov došlo dlhodobo k zvyšovaniu výmery ochranných lesov (z 13,5 % v roku 1990 na 16 % v roku 2000 a súčasných 17,2 %), pričom v posledných rokoch (cca od roku 2005) je ich výmera stabilizovaná.

 

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk