Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Stav a vývoj v počte a rozlohe chránených území SR

Dátum poslednej aktualizácie 19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje prehľad národnej sústavy chránených území (počet, výmera, % rozlohy SR za jednotlivé kategórie CHÚ) – ich stav a vývoj.

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Podiel tzv. „veľkoplošných“ CHÚ (chránené krajinné oblasti, národné parky a ochranné pásma národných parkov) k celkovej ploche Slovenska sa za posledné roky nemení a činí 22,65 %.
  • Rozloha tzv. „maloplošných“ CHÚ je v posledných rokoch pomerne stabilizovaná (2,44 % z rozlohy SR k roku 2015).
  • Celková výmera osobitne chránených častí prírody (2. až 5. stupeň ochrany) k roku 2015 činí 1 142 143 ha, predstavuje to 23,3 % z územia Slovenska. Väčšina týchto území patrí do kategórií nižšej ochrany, pričom sú dostatočne veľké pre poskytovanie domova životaschopným populáciám mäsožravcov.

 

Sumárne zhodnotenie

 

Mapa národnej siete veľkoplošných chránených území v SR

Zdroj: ŠOP SR
Poznámka: Pre väčšie rozlíšenie klikni na mapu, príp. tu)

 

Prehľad chránených území v Slovenskej republike k roku 2015 (počet, ha, %)

Kategória Počet Rozloha (ha) % z rozlohy SR
jadrová oblasť ochranné pásmo (OP)
Chránená krajinná oblasť (CHKO) 14 522 582 - 10,66
Národný park (NP) 9 317 890 270 128 11,99
Veľkoplošné chránené územia 23 840 471 270 128 22,65
Obecné chránené územie (OCHÚ) 1 8 0 0
Chránený areál (CHA) 172 11 015 2 425 0,27
Prírodná rezervácia (PR) 390 14 229 301 0,30
Národná prírodná rezervácia (NPR) 219 84 407 2 239 1,76
Prírodná pamiatka (PP) 266 1 586 499 0,05
Národná prírodná pamiatka (NPP) 60 59 3 082 0,06
Chránený krajinný prvok (CHKP) 1 3 0 0
Maloplošné chránené územia 1 109 111 307 8 545 2,44
Zdroj: ŠOP SR

 

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk