Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Chránené územia, ktoré majú vypracované/zrealizované riadiace plány

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí stav v spracovávaní, schvaľovaní a platnosti plánov riadenia, ktoré sú dokumentáciou ochrany prírody a krajiny (definované v § 54 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, príp. v § 21 jeho vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.) zabezpečujúcou priebežnú starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny. Tvoria ich programy starostlivosti o chránené územia, programy starostlivosti o územia medzinárodného významu a programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Zo štyroch biosférických rezervácií na Slovensku všetkým skončila platnosť ich akčných plánov a novšie zatiaľ neboli spracované. Pre obe chránené územia s udeleným Diplomom Rady Európy (NP Poloniny a NPR Dobročský prales) skončila platnosť rezolúcií Rady Európy v roku 2013. Vypracovaných bolo viacero programov starostlivosti, i záchrany pre tzv. maloplošné CHÚ.
  • V súčasnosti pretrváva absencia plánov riadenia v prípade niektorých chránených území (hlavne veľkoplošných), resp. potreba aktualizácie jestvujúcich plánov.
  • V prípade tých chránených území, pre ktoré boli programy starostlivosti už vypracované, sa vytvára možnosť ich efektívnej ochrany na základe stanovenia zásad a regulatívov využívania týchto území vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.

 

Sumárne zhodnotenie

Prehľad CHÚ s vypracovanými/zrealizovanými riadiacimi plánmi

Názov CHÚ Rok vypracovania
Akčný plán pre Biosférickú rezerváciu Tatry Platnosť pre r. 2001 – 2005, novší akčný plán nebol vypracovaný, manažment biosférickej rezervácie sa vykonáva v súlade s plánom hlavných úloh
Akčný plán pre Biosférickú rezerváciu Poľana Platnosť pre r. 2001 – 2005, novší akčný plán nebol vypracovaný, manažment biosférickej rezervácie sa vykonáva v súlade s plánom hlavných úloh
Akčný plán pre Biosférickú rezerváciu Slovenský kras Platnosť pre r. 2001 – 2005, novší akčný plán nebol vypracovaný, manažment biosférickej rezervácie sa vykonáva v súlade s plánom hlavných úloh
Akčný plán pre Biosférickú rezerváciu Východné Karpaty Platnosť pre r. 2001 – 2005, novší akčný plán nebol vypracovaný, manažment biosférickej rezervácie sa vykonáva v súlade s plánom hlavných úloh
Diplom Rady Európy pre Národný park Poloniny Rezolúcia výboru ministrov Rady Európy č. (2012)19 o obnovení Európskeho diplomu pre Národný park Poloniny (platnosť od 19. septembra 2013 do 18. septembra 2018)
Diplom Rady Európy pre Národnú prírodnú rezerváciu Dobročský prales Rezolúcia výboru ministrov Rady Európy č. (2012)11 o obnovení Európskeho diplomu pre Národnú prírodnú rezerváciu Dobročský prales (platnosť od 19. septembra 2013 do 18. septembra 2018)
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Kráľova studňa Schválený v r. 2005
Program starostlivosti o Prírodnú pamiatku Súľovský hrádok Schválený v r. 2005
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Štokeravská vápenka Schválený v r. 2006
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Sliačske travertíny Schválený v r. 2006
Program starostlivosti o Chránený areál Bodický rybník Schválený v r. 2007
Program starostlivosti o Národnú prírodnú rezerváciu Dobročský prales Schválený v r. 2008
Program starostlivosti o Prírodnú pamiatku Rösslerov lom Schválený v r. 2008
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Lupka Schválený v r. 2009
Program starostlivosti o Národnú prírodnú rezerváciu Belianske lúky Schválený v r. 2010
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Jelšovec Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Podskalský Roháč Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Chránený areál Rudava Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Chránený areál Kotlina Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Chránený areál Bahno Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Jasenácke Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Orlovské vŕšky Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Chránený areál Mešterova lúka Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Zelienka Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Vanišovec Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Národnú prírodnú rezerváciu Kláštorské lúky Schválený v r. 2011
Program starostlivosti o Chránený areál Bežnisko Schválený v r. 2012
Program starostlivosti o Chránený areál Šranecké piesky Schválený v r. 2012
Program záchrany o Prírodnú rezerváciu Močiar Schválený v r. 2012
Program starostlivosti o Chránený areál Gavurky Schválený v r. 2013
Program starostlivosti o Chránený areál Pavúkov jarok Schválený v r. 2014
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Kobela Schválený v r. 2014
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Kobela Schválený v r. 2014
Program starostlivosti o Národný park Slovenský raj na roky 2016 – 2025 Schválený v r. 2015
 
Zdroj: ŠOP SR

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk