Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie

Dátum poslednej aktualizácie: 08.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj celkového podielu energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie.

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie sa vypočíta ako hrubá konečná spotreba energie z obnoviteľných zdrojov energie vydelená hrubou konečnou spotrebou energie zo všetkých zdrojov energie vyjadrený v percentách.

Jednotka indikátora

%

Kľúčové zistenia

  • Za celé sledované obdobie rokov 2001 až 2014 sa v SR zvýšil podiel produkcie energie z obnoviteľných zdrojov energie zo 6,4 % v roku 2001 na 12,7 % v roku 2014, čo je pozitívnym signálom pri napĺňaní priorít energetickej politiky a energetických cieľov.
  • Rovnako v medziročnom porovnaní rokov 2014 a 2013 došlo k nárastu podielu energie z obnoviteľných zdrojov (nárast z 11,2 % na 12,7 %).
  • Najvyšší podiel v tomto mixe predstavuje energetické využívanie biomasy (v sektore výroba tepla a chladu) a vodnej energie (v sektore výroba elektrickej energie).

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk