Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy

Dátum poslednej aktualizácie: 21.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj hlavných znečisťujúcich látok v doprave.

Jednotka indikátora

Index 2008 = 100

Kľúčové zistenia

Emisie hlavných znečisťujúcich látok v sledovanom období rokov 2008 – 2014 v doprave zaznamenali pokles, pričom navýraznejšie klesli emisie CO o 37,89 % a  emisie SO2 o 78,03 %. Naopak, emisie TZL (PM2,5 a PM10) a NOx napriek kolísavému charakteru poklesli približne o 21,0 % a v roku 2014 medziročne nárastli približne o 5 %. 
 
Na celkových emisiách bilancovaných znečisťujúcich látok za rok 2014 bol významný 6,9 % podiel dopravy na emisiách CO, 34,1 % podiel NOx a 2,7 % podiel NM VOC. Tuhé znečisťujúce látky (TZL) sa na celkových emisiách v roku 2014 podieľali 3,7 % a emisie SO2 0,08 %.

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk