Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Precestovaná vzdialenosť na jedného obyvateľa podľa druhov dopravy

Dátum poslednej aktualizácie 09.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje precestovanú vzdialenosť jedného obyvateľa podľa druhov dopravy.

Jednotka indikátora

km

Metadáta

Kľúčové zistenia

Na uspokojovanie prepravných požiadaviek obyvateľstva sa podieľa jednak verejná hromadná osobná doprava, ako aj individuálna automobilová doprava.
Priemerná prepravná vzdialenosť v sledovanom období rokov 2000 – 2015 sa líšila v závislosti od druhu prepravy. Nárast priemernej prepravnej vzdialenosti zaznamenala iba železničná doprava a oproti roku 2000 to predstavuje 10,9 km. V rokoch 2011 – 2015 priemerná prepravná vzdialenosť v železničnej doprave sa pohybovala na úrovni 53 km. Priemerná prepravná vzdialenosť v cestnej doprave sa pohybuje na úrovni 16,5 km, napriek nárastom ktoré boli  zaznamenané v rokoch 2005 – 2007 (cca 17 km). Najvyrovnanejšia je priemerná prepravná vzdialenosť v mestskej hromadnej doprave, ktorá sa pohybuje na úrovni 3 km. Najväšie výkvyvy zaznamenala vnútrozemská vodná doprava. Najvýznamnejší pokles bol zaznamenaný v rokoch 2000 - 2003 a po tomto roku, priemerná prepravná vzdialenosť začala postupne narastať s minimálnymi medziročnými poklesmi a nárastmi do roku 2010.   V rozmedzí rokov 2011 - 2015 zaznamenáva významné medziročné nárasty.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Zdroj dát:

ŠÚ SR

Odkazy k problematike: