Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Výkony v nákladnej doprave

Dátum poslednej aktualizácie 09.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje výkony v nákladnej doprave podľa jednotlivých druhov dopravy.

Jednotka indikátora

mil.tkm

Metadáta

Kľúčové zistenia

Prepravné výkony v nákladnej doprave v sledovanom období 1995 – 2015 mali kolísavý charakter, pričom najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 2004. Po roku 2008 výkony mali rastúci trend a v roku 2015 dosahovali úroveň roku 1995.
V prípade prepravných výkonov cestnej nákladnej dopravy v rozmedzí rokov 2000 – 2015  bol zaznamenaný nárast výkonov o 56,8 %, s medziročnými poklesmi a nárastmi. Výkony vodnej nákladnej dopravy zaznamenali výrazné výkyvy v roku 2002 (pokles) a v roku 2010 (prudký nárast). Po roku 2010 výkony zaznamenali pokles, ktorý pretrvával do roku 2015. Výkony vodnej nákladnej dopravy v roku 2015 boli na úrovni roku 2005. Naopak, výkony železničnej nákladnej dopravy nezaznamenali významné výkyvy v sledovanom období rokov 2000 - 2015, napriek medziročnému poklesu v roku 2009. V období rokov 2009 – 2015 sa pohybovali na úrovni 8 500 mil.tkm. Výkony v leteckej doprave zaznamenali mierny nárast a v roku 2015 dosiahli 106 833 tis.tkm.
Z pohľadu podielu jednotlivých druhov dopravy na prepravný výkon naďalej prevláda cestná nákladná doprava so 76%-ným podielom nasleduje železničná doprava (22 %) a vodná sa podieľa len 2 %.    
 

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk